Siirry sisältöön

Varhaiskasvatusmaksut

1.3.2023 alkaen

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun hoitotuntien määrän mukaan.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen korkein perittävä maksu on 295 €/kk (perheen nuorin lapsi). Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 € /kk. Seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä asiakasmaksu on 28 € /kk.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa hinta määräytyy varhaiskasvatuspaikan ja palvelusetelin arvon mukaisesti.

Tulorajat ja maksuprosentit muuttuvat 1.8.2024 alkaen

Varhaiskasvatusmaksuihin ja tulorajoihin on tehty indeksitarkistukset. Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on elokuun 2024 alusta alkaen 311 euroa ja alin perittävä maksu 30 euroa.

Lisätietoa varhaiskasvatusmaksuista

Tulotietojen toimittaminen

Tuloselvityksiä ei tarvitse toimittaa varhaiskasvatustoimistoon, mikäli on antanut luvan tarkistaa tulot tulorekisteristä, poikkeuksena yrittäjän tulot, metsätulot, vuokratulot ym. jotka eivät näy tulorekisteristä. Tuloselvityksestä tulee ilmetä maksetaanko lomarahaa. Mikäli tämä ei selvityksestä ilmene lisätään laskennallinen lomaraha 4%.

Mikäli haluat toimittaa tulotietosi ilmoita ne täällä:

Perheen tuloina otetaan huomioon

Palvelun käyttäjän (varhaiskasvatuspalvelussa oleva lapsi/lapset) ja hänen/heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä ansiotuloa korvaavat tulot

Varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen kauden aikana

Perhetilanteen muuttuessa varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan. Perhekoon muuttumisesta on aina ilmoitettava välittömästi. Huoltajien tulojen muuttuessa oleellisesti (+ / – 10%), on siitä ilmoitettava varhaiskasvatuspäällikölle tai toimitettava uudet palkka- ym. todistukset varhaiskasvatustoimistoon. Maksu tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta. Tulojen muuttuessa voidaan muuttunutta maksua periä myös takautuvasti, jos uusia tulotietoja ei ole toimitettu ajoissa. Varhaiskasvatusmaksusta peritään korkoa, mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä.

Maksu korjataan seuraavan kuukauden alusta, kun tulotiedot on toimitettu. Maksupäätökset toimitetaan sähköisesti (eDaisy).

Varhaiskasvatuksesta perittävät maksut

Valittavana olevien varhaiskasvatustuntien määrä/ kk ja kuukausimaksuprosentit

varhaiskasvatustuntien        kuukausimaksu
määrä / kk                                prosentteina


0-42 h / kk                                    30 %
43-84 h / kk                                 55 %
85-115 h / kk                              70 %
116-146 h / kk                            85 %
yli 147 h / kk                                100 %

1.8.2024 alkaen

Varhaiskasvatusmaksuihin ja tulorajoihin on tehty indeksitarkistukset. Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on elokuun 2024 alusta alkaen 311 euroa ja alin perittävä maksu 30 euroa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti:

Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2024 alkaen

Taulukossa mainittu myös aiempi indeksitarkistus 1.8.2022 sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 1.3.2023 muutoksen osalta tehty tulorajojen muutos. 

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 275 euroa 1.8.2024 lähtie

Poissaolojen vaikutus asiakasmaksuun

Heinäkuu on maksuton kuukausi, mikäli kunnallinen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään toimintavuoden elokuussa. Kuukausimaksu peritään, vaikka lapsi olisi poissa varhaiskasvatuksesta, seuraavin poikkeuksin:

  1. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.
  2. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Sairauspoissaolosta tulee ilmoittaa varhaiskasvatusyksikköön heti sairauden alettua.
  3. Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Jos lapsella on yksikin läsnäolopäivä, peritään koko kuukauden maksu.
  4. Päiviltä, joina alle 2-vuotias lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan, maksua ei peritä lainkaan. Poissaolo ilmoitetaan etukäteen ja koskee ainoastaan lasta, joka on isän kanssa kotona. Maksu veloitetaan siitä päivästä lähtien, kun perhe ottaa varhaiskasvatuspaikan vastaan.

Loma-aikojen vaikutus asiakasmaksuun

Sivistysvaliokunta on 19.11.2020 kokouksessaan päättänyt ottaa käyttöön varhaiskasvatuksen asiakasmaksuhyvityksen 2020 joululomasta lähtien.

Hyvitys koskee aikaa, jolloin vanhemmat järjestävät koko loma-ajan hoidon itse ja lisäksi ilmoittavat hyvissä ajoin ennen loma-ajan alkua tai perhepäivähoitajan vapaita, että eivät tarvitse varahoitoa. Hyvitystä ei saa, mikäli perhe varaa hoitoajan, mutta jättää sen käyttämättä, koska tällöin on hoitopaikka jouduttu varaamaan. Hyvitystä ei myöskään tule, mikäli perhe on jo käyttänyt kuukaudessa sopimansa tuntimäärän ennen ko. hyvitysaikaa. Hyvitystä annetaan päiväkotien tai perhepäivähoitajan loma-ajoilta, ei perheestä johtuvista poissaoloista. 

Päiväkotien osalta hyvitys koskee syyslomaa, joululomaa, talvilomaa ja kesällä päivystysaikaa, jolloin toinen päiväkoti on kiinni.

Itäkulman ryhmäperhepäivähoidossa hyvitystä saa aina, kun hoitopaikka on suljettu.

Perhepäivähoidossa hyvitys koskee päivystysaikoja ja aikoja, jolloin perhepäivähoitaja on lomalla, tai muuten estynyt tekemään töitä.

Isyysvapaa ja vanhempainvapaa

Isyysvapaa

Lapsen varhaiskasvatuksen voi keskeyttää isyysvapaan ajaksi, jos isyysvapaa pidetään vanhempainrahakauden jälkeen ja lapsi on jo ollut varhaiskasvatuksessa. Lapsen varhaiskasvatuspaikka säilyy samana isyysvapaan ajan, mutta lapsi ei saa osallistua varhaiskasvatukseen. Isyysvapaan aikainen poissaolo on maksuton. 

Isyysvapaasta johtuvista poissaoloista tulee ilmoittaa varhaiskasvatukseen viimeistään 2 viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Ilmoita poissaolosta ”Lapsen poissaolo isyysvapaan aikana” -lomakkeella. 

Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana. Jos perheen muut lapset kuitenkin ovat pois varhaiskasvatuksesta, heidän poissaolonsa ei ole maksutonta.

Mikäli lapsesi on yksityisessä varhaiskasvatuksessa keskustele asiasta palveluntuottajan kanssa. Palveluseteli maksetaan tuottajalle, jos se ei peri maksua perheeltä ja hoitosuhde jatkuu välittömästi isyysvapaan jälkeen.  

Vanhempainvapaa 4.9.2022 ja sen jälkeen syntyneet

Lapsi voi pitää varhaiskasvatuksesta taukoa vanhemman vanhempainvapaan aikana, jos lapsi on jo ollut varhaiskasvatuksessa. Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy, vaikka lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sinä aikana, jona lapsen hoidosta maksetaan sairausvakuutuslain mukaista vanhempainrahaa, jos poissaolo kestää yhtäjaksoisesti enintään 13 viikkoa ja se on ennalta ilmoitettu.

  • Yli viisi päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava viimeistään kuukausi ennen suunniteltua aloittamispäivää.
  • Toistuvasta 1–5 päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava viikko ennen ensimmäisen poissaolon suunniteltua aloittamispäivää. Vapaita voi käyttää monessa jaksossa lapsen kaksivuotispäivään asti.

Yli 5 päivän poissaolosta on ilmoitettava kuukausi ennen suunniteltua aloitusta. Ajalta ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua.
Toistuvasta 1–5 päivän poissaolosta on ilmoitettava viikko ennen suunniteltua aloitusta. Ajalta ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua.
Perhevapaiden käyttö aiheuttaa usein muutoksia myös siihen, miten sisarukset osallistuvat varhaiskasvatukseen. Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa perhevapaan aikana ja heiltä peritään normaali asiakasmaksu.

Mikäli lapsesi on yksityisessä varhaiskasvatuksessa, keskustele asiasta palveluntuottajan kanssa. Palveluseteli maksetaan tuottajalle, jos se ei peri maksua perheeltä ja hoitosuhde jatkuu välittömästi vanhempainvapaan jälkeen.

Tuloiksi huomioitavat

Tulot, jotka huomioidaan Laitilan kaupungissa varhaiskasvatusmaksua määriteltäessä:

• ansiotulot (brutto) (myös palkan osana maksettava tuotantopalkkio)
• verolliset luontaisedut (esim. auto-, ruoka-, puhelin- ja asuntoetu)
• pääomatulot (esim. korko-, osinko- ja vuokratulot). Vuokratuloista vähennetään ainoastaan hoitovastike. Vähennettäviä maksuja eivät ole mm. rahoitusvastike, vesimaksut, laajakaistamaksut eivätkä autopaikkamaksut
• itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot (myös starttiraha)
• verolliset päivärahat (eivät matkustussäännön mukaisia päivärahoja)
• eläkkeet ja elinkorot (myös lasten, jotka ovat varhaiskasvatuksessa)
• elatusavut ja elatustuet varhaiskasvatuksessa olevista lapsista
• työttömyysturvalain mukainen päiväraha lapsikorotuksineen
• Kelan maksama peruspäiväraha lapsikorotuksineen, työmarkkinatuki lapsikorotuksineen ja koulutustuki
• työvoimakoulutuksen koulutustuki/koulutustuen ansiotuki
• oppisopimuskoulutuksen opintososiaalinen etuus päivärahan osalta
• Kelan ja vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha• sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha, raskaus- ja vanhempainraha
• Kelan maksama joustava hoitoraha/osittainen hoitoraha
• tapaturmavakuutuksen päiväraha ja haittaraha
• kunnan maksama omaishoidontuki
• perhehoitajan hoitopalkkio
• tutkimusapuraha
• muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot
• lomaraha (4 % bruttopalkasta kuukautta kohti) Lasten tulot otetaan huomioon varhaiskasvatuksessa olevien lasten osalta.

Tuloina ei oteta huomioon seuraavia tuloja:

lapsilisä
asumistuki
lasten kotihoidon tuki
opintoraha
opintotuen asumislisä
aikuiskoulutustuki
opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset
sotilasavustus
rintamalisä
perhehoidon kustannusten korvaukset
toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus
vammaisetuuksista annetun lain (570/2007)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) mukainen etuus
kansaneläkelain (568/2007)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) mukainen lapsikorotus
tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) mukaiset ylläpitokorvaukset
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaiset kulukorvaukset

Varhaiskasvatuksen irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan kirjallisesti/ sähköisesti (eDaisy) mahdollisimman ajoissa, mielellään kaksi viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä. Varhaiskasvatuspaikkaa ei voi irtisanoa määräaikaisesti, vaan hakuprosessi käynnistyy uudelleen edellisen hoitosuhteen päätyttyä. Poikkeuksena kesäaika, jolloin vanhempi voi irtisanoa lapsensa hoidon vähintään kahdeksi kokonaiseksi kalenterikuukaudeksi, menettämättä syksyksi myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa. Varhaiskasvatuspaikan järjestelyaika on kaksi viikkoa, mikäli lapsen hoidontarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelun alkamisesta. Muutoin järjestelyaika on neljä kuukautta.

Laskutus

Varhaiskasvatuskuukauden maksut laskutetaan jälkikäteen seuraavan kuukauden puolivälissä ja laskun eräpäivä on kyseisen kuukauden lopussa. Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu peritään käytettyjen tuntien mukaan. Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, lähetetään asiakkaalle maksukehotus. Jos maksua ei suoriteta maksukehotuksen eräpäivään mennessä, siirtyy maksamaton saatava perintätoimistoon. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Varhaiskasvatusmaksujen perintä

Laitilan kaupunki on yhteistyössä Suomen Kuntaperintä Oy:n kanssa ja maksamattomat laskut siirretään Suomen Kuntaperintä Oy:lle.

Perintätoimisto lähettää jatkossa maksumuistutukset, maksuvaatimukset ja hoitaa tarvittaessa oikeudellisen perinnän (ulosotto).

Viranomaismaksut:
– ulosoton hinnaston mukaiset

Viivästyskorko on korkolain mukainen.