Siirry sisältöön

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Päiväkodeissa työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo). Veo osallistuu lapsen tuen tarpeen arviointiin, suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan yhteistyössä huoltajien ja ryhmän henkilökunnan kanssa. Hän ohjaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöä ja tukee huoltajia lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa. Perhepäivähoidossa veot konsultoivat tarvittaessa.

Laitilassa työskentelee yhteensä kolme varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Kaksi konsultoivaa ja yksi ryhmässä toimiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Laaja-alaiset erityisopettajat:

  • Jaana Ruoho p. 0445853701 (Apilaniityn päiväkoti)
  • Tiina Sironen p. 0408236668 (Pähkinäpensaan päiväkoti)

Tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Varhaiserityiskasvatus

Laitilan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on käytössä kasvun ja oppimisen tuen kolmiportainen malli, jossa tuki jaotellaan yleiseksi, tehostetuksi ja erityiseksi tueksi. Lisäksi esiopetuksessa lapsi voi saada oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa säädettyjä palveluita. Lapsen tarvitsema yksilöllinen tuki suunnitellaan yhdessä huoltajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa ja kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan tai esiopetuksessa oppimissuunnitelmaan tai erityisen tuen osalta henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS).

Lähtökohtaisesti jokaisella lapsella on oikeus saada tukea omassa lapsiryhmässään päiväkodissa tai perhepäivähoidossa erilaisin joustavin järjestelyin. Kun lapsen tuen tarve on vahva, lapsen varhaiskasvatus järjestetään päiväkodissa. Mikäli lapsella on vahva erityisen tuen tarve, järjestetään tarvittava tuki tavalliseen päiväkotiryhmään tai se toteutuu integroidussa pienryhmässä.

Tuen muodot

Kolmitasoisessa tuessa tuki jaotellaan pedagogiseen, rakenteelliseen ja hoidolliseen tukeen. Tuki voi sisältää pedagogisia, rakenteellisia ja hoidollisia ratkaisuja. Pedagogista tukea on esimerkiksi toiminnan suunnittelu lasten tarpeet huomioiden, työtapojen sekä oppimisympäristöjen muuntaminen lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Pedagogista tukea on myös lapsikohtainen ohjaaminen, tulkitsemis- ja avustamispalvelut, erityisten apuvälineiden sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttö. Lapsen tukeen voi myös kuulua viittomien ja kuvien käyttö tai muu kielen ja kommunikoinnin tukeminen. Lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultoiva tai jaksottainen tuki. Rakenteellista tukea on muun muassa ryhmän lapsimäärän pienentäminen (integroitu pienryhmä) sekä henkilöstön mitoitukseen tai rakenteeseen liittyvät ratkaisut. Hoidollista tukea voi olla esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden antama ohjaus ja konsultaatio tarpeen mukaan. Lisäksi pitkäaikaissairauksien, kuten diabeteksen ja epilepsian hoito kuuluvat hoidolliseen tukeen.

Kuvan lähde: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/mita-lapsen-tuki-varhaiskasvatuksessa