Siirry sisältöön

Kotoutuminen

Laitilan kaupunki ja paikalliset toimijat ovat avainasemassa maahanmuuttajien kotouttamisessa, sillä kotoutuminen on paikallista. Suurin osa kotoutumisen edistämisestä tehdään kunnan peruspalveluissa. Maahanmuuttajat tarvitsevat kasvatukseen, koulutukseen, asumiseen, vapaa-aikaan, työllisyyteen tai infrastruktuuriin liittyviä palveluja muiden kuntalaisten tavoin. Vahva rooli on myös paikallisilla oppilaitoksilla, yhdistyksillä, muiden viranomaisten toiminnoilla ja tietenkin kuntalaisilla.

Monikulttuurisuusneuvosto

Monikulttuurisuusneuvoston tehtävänä on maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen, seurata monikulttuurisuuteen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä, edistää eri kulttuurien välistä vuoropuhelua ja lisätä yhteistyötä eri toimijoiden ja tahojen välillä. Monikulttuurisuusneuvosto vaikuttaa siihen, että kaupunki kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta eri kulttuuriryhmille. Monikulttuurisuusneuvosto ei ole päätöksentekoelin, vaan sen tehtävänä on antaa lausuntoja sekä tehdä ehdotuksia ja aloitteita. Monikulttuurisuusneuvosto valitaan valtuustokaudeksi.


Kotoutumisen avustus

Kotoutumisen edistämisen kohdeavustusta myönnetään voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille, järjestöille, yhteisöille, toimintaryhmille laitilalaisiin ja Laitilassa asuviin kohdistuvaan toimintaan sekä erityisesti toimijoiden yhteistyössä toteuttamaan toimintaan. Avustuskohde voi olla esimerkiksi projekti, tilaisuus tai hankinta. Yhdelle toimijalle voidaan hakemuksesta myöntää avustusta viranhaltijapäätöksellä enintään 1 000 euroa. Yli 1 000 € kohdeavustukset päätetään elinvoimajaostossa.
Elinvoimajaoston myöntämät kohdeavustukset ovat haettavana jatkuvassa haussa kuitenkin siten, että hakemukset liitteineen tulee palauttaa vuosittain viimeistään 1.11.
Ensisijaisesti avustuksia myönnetään:
-kotoutumista edistävään toimintaan
-osallisuuden edistämiseen
-yhteisöllisyyden edistämiseen
-suomen kielen opiskelun tukemiseksi
-maahanmuuttajien järjestämiin tapahtumiin

TÄYTÄ AVUSTUSANOMUS SÄHKÖISESTI TÄÄLLÄ(siirryt toiseen palveluun)

Kohdeavustushakemuksen tulee sisältää kustannusarvio ja selvitys siitä, kuinka toiminta edistää kotoutumista. Kohdeavustuksen käytöstä hakija velvoitetaan tekemään loppuraportti. Kaikki toimintaan liittyvät maksutositteet/kuitit tulee säilyttää ja liittää osaksi loppuraporttia. Loppuraportti tulee toimittaa 4 kk projektin päättymisestä tai hankinnan toteutuksesta.  Kohdeavustus maksetaan hyväksytyn kohdeavustuspäätöksen jälkeen, loppuraportin tarkastamisen yhteydessä avustusta voidaan kuitenkin periä takaisin, jos todelliset kustannukset ovat jääneet arvioitua pienemmiksi.  Loppuraporttiin pohjautuen hyväksyttäviksi kuluiksi luetaan todellisten tai todennettavissa olevien kulujen perusteella syntyneet kustannukset. 
Myönteisiä avustuspäätöksiä tehdään avustuksen kriteerit täyttäville hakemuksille hakuajan sisällä (jatkuva haku). Myönnettäessä avustuksia rekisteröimättömille yhdistyksille ja vapaille toimintaryhmille ovat vastuuhenkilöinä avustuksen käytön suhteen hakemuksen allekirjoittajat. Mikäli avustuksen käyttötarkoitus oleellisesti muuttuu, on siitä tehtävä ilmoitus viipymättä asiaa käsittelevälle viranhaltijalle.
Avustuksia myönnetään määrärahojen puitteissa.
Hakija sitoutuu palauttamaan avustuksen siltä osin, kuin sitä ei ole käytetty avustusanomuksessa esitettyyn tarkoitukseen.
Avustushakemukset tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisen linkin kautta tai osoitteeseen hallinto@laitila.fi  tai postiosoitteella Laitilan kaupunki/elinvoimajaosto, PL 25, 23801 Laitila (tai Keskuskatu 30, 23800