Siirry sisältöön

Ympäristövalvonnan lomakkeet

Vireillepanopyyntö

Ympäristönsuojelu käsittelee kirjallisesti tehdyt valitukset ja ilmiannot. Se ei käsittele nimettömiä valituksia tai ilmiantoja muutoin kuin poikkeuksellisesti.

Valitus tai ilmianto tehdään ympäristönsuojelulle sähköpostitse rak-ymp.lautakunta@laitila.fi tai kirjeitse Rakennus- ja ympäristölautakunta, Keskuskatu 30, 23800 Laitila. Valituksessa tai ilmiannossa tulee olla riittävät tiedot asian käsittelemiseksi. Vireillepanopyyntö lomakkeessa on ohjeet valituksen tai ilmiannon laatimiseen. 

Ympäristönsuojelulle tehty kirjallinen valitus tai ilmianto on julkinen heti, kun se on saapunut ympäristönsuojeluun, jollei asiakirjan julkisuudesta muuta säädetä. Kopio valituksesta tai ilmiannosta liitetään mukaan asiasta lähetettävään kehotukseen/määräykseen/tarkastuspöytäkirjaan. Tarvittaessa valitukset ja ilmiannot viedään käsiteltäväksi Laitilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, jona toimii rakennus- ja ympäristölautakunta.

Vapautushakemus vesijohtoon ja viemäriin liittymisestä

Vesihuoltolain mukaan vesilaitoksen toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön on liityttävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin.
Ympäristönsuojeluviranomaisen on vesihuoltolain 11 §:ssä säädetyin edellytyksin myönnettävä vapautus liittymisvelvollisuudesta.

Vesihuoltolaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=vesihuoltolaki(siirryt toiseen palveluun)

Ympäristölupa

Ympäristölupa tulee hakea toiminnalle, joka voi aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Lisätietoa ympäristöluvasta ja sen hakemista löytää täältä:

https://www.ymparisto.fi/fi/luvat-ja-velvoitteet/ymparistolupa(siirryt toiseen palveluun)

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitusmenettely
Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja.

https://www.ymparisto.fi/fi/luvat-ja-velvoitteet/ysln-yleinen-ilmoitusmenettely(siirryt toiseen palveluun)

Meluilmoitus

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta. Ympäristönsuojelumääräyksissä on määritelty toimintoja, joista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

https://www.ymparisto.fi/fi/luvat-ja-velvoitteet/ysln-kertaluonteiset-ilmoitusmenettelyt/melua-tai-tarinaa-aiheuttava-tilapainen-toiminta(siirryt toiseen palveluun)

Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti

Rekisteröitäviä toimintoja ovat ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat, kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat, orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat ja kemialliset pesulat.

https://www.ymparisto.fi/fi/luvat-ja-velvoitteet/ysln-mukainen-rekisterointi(siirryt toiseen palveluun)

Lanta

Aumaus
Lannan varastoinnista aumassa tehdään ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lisätietoja ns. nitraattiasetuksesta:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141250?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20er%C3%A4iden%20maa-%20ja%20puutarhataloudesta%20per%C3%A4isin%20olevien%20p%C3%A4%C3%A4st%C3%B6jen%20rajoittamisesta(siirryt toiseen palveluun)

Lannan levittäminen poikkeustilanteessa
Lannan levityksen kieltoajasta poikkeaminen on mahdollista silloin, jos kasvukausi on ollut poikkeuksellisen sateinen, eikä lantaa ole voitu märkyyden vuoksi levittää kasvukauden aikana. Takaraja lannan levitykselle on 30.11. Ilmoitus tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 31.10. mennessä.