Siirry sisältöön

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamisesta ja suunnittelutarveratkaisusta päättää Laitilan kaupunginhallitus. Päätöstä tulee hakea hyvissä ajoin ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 2-3 kuukautta.

Poikkeaminen

Lähtökohtaisesti rakentaminen vaatii aina luvan ja sen tulee olla asemakaavan-, yleiskaavan- tai rakennusjärjestyksen määräysten mukaista. Rakentaminen vaatii aina poikkeamisluvan asemakaava-alueella, mikäli kaavan määräyksistä poiketaan.

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen ennen rakennusluvan myöntämistä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta (MRL 171 §).

Poikkeamiseen tulee olla aina erityinen syy ja sille on esitettävä perustelut sekä arvio poikkeamisen keskeisistä vaikutuksista. Poikkeamisen on pääsääntöisesti johdettava parempaan lopputulokseen esimerkiksi kaupunkikuvan, ympäristön, turvallisuuden, palvelutason, rakennuksen käytön, suojelutavoitteiden tai liikenneolojen kannalta.

Erityisen syyn lisäksi MRL:n 171 §:n mukaan poikkeamista ei saa myöntää, jos se:

  1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueidenkäytön muulle järjestämiselle;
  2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
  3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
  4. johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännöksistä eikä 137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella.

Merkittävissä asemakaavan vastaisissa rakennushankkeissa on alueidenkäytön suunnittelun kannalta perusteltua muuttaa asemakaavaa. Myös rakennusoikeuden nostaminen tai loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos ranta-asemakaava-alueella vaativat aina asemakaavamuutoksen.

Poikkeamispäätös on voimassa kaksi (2) vuotta, jonka aikana tulee hakea tarvittavaa rakennuslupaa. Valitusajan umpeuduttua hakijan tulee varmistaa Turun hallinto-oikeudelta, ettei päätökseen kohdistu valituksia. Valitusaika on ilmoitettu valitusosoituksessa, joka on päätöksen liitteenä.

Suunnittelutarveratkaisu

Ennen kuin haetaan rakennuslupaa, asemakaavoittamattomilla sekä kaupungin rakennusjärjestyksessä osoitetuilla suunnittelutarvealueilla, rakentamisen edellytykset saattaa olla tarpeen ratkaista suunnittelutarveratkaisulla. Joissakin tapauksissa suunnittelutarveratkaisun yhteydessä voi olla tarpeen hakea poikkeamista esimerkiksi rakennusjärjestyksen määräyksistä.

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan asemakaava-alueen ulkopuolista aluetta, jolla jo tapahtuneen tiiviin rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen (MRL 16 §, MRL 136 § ja 137 §). Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan myös alueella, jossa on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö tai muu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokas alue.

Ranta-alueiden suunnittelutarveasiat ratkaistaan poikkeamisluvilla (MRL 72 §).

Rakennusluvan myöntäminen suunnittelutarvealueelle, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen:

  1. ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
  2. on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja
  3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi (2) vuotta ja hyväksytyn päätöksen lisäksi on haettava varsinainen rakennuslupa päätöksen voimassaoloaikana. Valitusajan umpeuduttua hakijan tulee varmistaa Turun hallinto-oikeudelta, ettei päätökseen kohdistu valituksia. Valitusaika on ilmoitettu valitusosoituksessa, joka on päätöksen liitteenä.

Rakennusjärjestyksessä on osoitettu suunnittelutarvealueet löytyvät täältä.

Toistaiseksi poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu haetaan paperisella lomakkeella (ks. alla). Vuoden 2024 aikana siirrytään käyttämään Trimblen sähköistä asiointipalvelua lupien hakemiseen.