Siirry sisältöön

Perustietoa kaavoituksesta

Asema- ja yleiskaavan laadintaa ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus. Kaavoitusprosessi on samanlainen sekä asemakaavassa että yleiskaavassa. Kaavoitus käynnistyy erillisellä päätöksellä tai kaavoituskatsauksen yhteydessä ja päättyy lopulta voimaantulokuulutukseen.

Kaavaprosessi on vuorovaikutusta eri osallisten kanssa. Mielipiteen voi jättää kaavaluonnoksesta ja muistutuksen kaavaehdotuksesta. Merkittävissä kaavoissa, kuten yleiskaavoissa, osallistumaan pääsee myös muilla tavoin. Näistä tiedotetaan aina erikseen ja kerrotaan, miten kaavaan voi osallistua.

Kaavojen tulee perustua riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointiin, jotka koskevat esimerkiksi luontoa, maisemaa, kulttuuriympäristöä, yhdyskuntataloutta ja liikennettä.

Kaavatasot

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet(siirryt toiseen palveluun) uudistettiin vuonna 2018. Tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen:

 1. toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
 2. tehokas liikennejärjestelmä
 3. terveellinen ja turvallinen elinympäristö
 4. elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
 5. uusiutumiskykyinen energiahuolto

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet hyväksyy valtioneuvosto.

Maakuntakaava

Maakuntakaava on kaavatason yleispiirteisin kaava, jossa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet. Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset. 

Maakuntakaavan laatii alueellamme Varsinais-Suomen liitto ja sen hyväksyy maakunnan liiton maakuntavaltuusto.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen maakuntakaavoitus(siirryt toiseen palveluun)

Yleiskaava

Yleiskaava (siirryt toiseen palveluun)on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka ohjaa ja yhteensovittaa yleispiirteisesti kunnan toiminnot. Yleiskaava voi olla joko koko kunnan tai jotakin tiettyä osa-aluetta koskeva osayleiskaava.

Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet ja yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.

Kunta vastaa yleiskaavan laatimisesta. Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Asemakaava

Asemakaavassa(siirryt toiseen palveluun) määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus.

Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia.

Kunta vastaa asemakaavan laatimisesta. Kaavan hyväksyy joko kaupunginhallitus (vähäiset asemakaavat) tai kaupunginvaltuusto.

Ranta-asemakaava

Ranta-asemakaava(siirryt toiseen palveluun) on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ainoa kaava, jonka laatimiseen maanomistajalla on oikeus. Maanomistajan toimesta laadittavan ranta-asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus.

Kaavoituksen tavoitteena on suunnitella rantarakentaminen siten, että siinä otetaan erityisesti huomioon rantojen ominaispiirteet kuten luonnon- ja maisemansuojelu, rantojen virkistyskäyttö, vesiensuojelu sekä maanomistajien tasapuolinen kohtelu. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Jos kaavaa ei ole, rakentamiseen tarvitaan poikkeamispäätös.

Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Kaavaprosessi

Aloite ja vireilletulo

Maanomistaja tai haltija voi tehdä kirjallisen anomuksen kaavan laatimisesta tai muuttamisesta kaupunginhallitukselle.

Anomus voi olla vapaamuotoinen, kunhan siitä löytyy seuraavat tiedot:

 • muutoskohteen kiinteistötunnus
 • hakijan nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus / y-tunnus
 • yhteyshenkilön tiedot (jos eri kuin hakija)
 • muutosesitys (kartta liitteenä)
 • perustelut hakemukselle
 • liitteenä selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta

Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa keskustella kaupunkisuunnittelijan kanssa kaavan tai kaavamuutoksen tarkoituksenmukaisuudesta. Samalla keskustellaan asemakaavan tai asemakaavamuutoksen aikataulusta ja hakijalle aiheutuvista kustannuksista.

Kaupunginhallitus päättää kaavan laatimiseen/muuttamiseen ryhtymisestä. Kaavan vireille tulo on joko keväällä julkaistavan kaavoituskatsauksen yhteydessä tai erillisellä kuulutuksella.

Kirjallinen hakemus osoitetaan kaupunginhallitukselle.

Jättäessään hakemuksen hakija sitoutuu tekemään kaupungin kanssa sopimuksen kaavan laatimisesta ja vastaamaan siinä sovituista maksuista.

Ranta-asemakaavan laatimiseen ryhtyvän maanomistajan tulee ennen työn aloittamista olla yhteydessä kaupungin kaavoitukseen. Kaavan sisällöstä neuvotellaan myös Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Yllä esitetyt toimet kaavan aloitteen tekemisestä koskevat myös ranta-asemakaavoitusta.

Valmisteluvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) kerrotaan osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt, kaavan lähtökohdat, alustavat tavoitteet ja aikataulu sekä kaavan osalliset. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää suunnittelun kuluessa.

Kaavaluonnoksessa tehdään pääosa suunnittelutyöstä: kerätään erilaista lähtöaineistoa suunnittelualueesta, tehdään tarvittavia selvityksiä, arvioidaan suunnitelman vaikutuksia, käydään neuvotteluja ja pohditaan eri vaihtoehtoja.

OAS ja kaavaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 14 vuorokaudeksi tekniselle osastolle ja kaupungin verkkosivuille. Nähtävilläolosta ilmoitetaan erillisellä kuulutuksella Laitilan Sanomissa ja kaupungin verkkosivuilla.

Kaavan valmisteluvaihe on osallistumisen kannalta keskeinen vaihe. Osallisilla ja viranomaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä sekä jättää mielipide kaavaluonnoksesta sen nähtävilläoloaikana. Viranomaisilta voidaan pyytää alustavia lausuntoja.

Ehdotusvaihe

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella laaditaan kaavaehdotus. Kaavaluonnoksesta saadusta palautteesta laaditaan perustellut vastineet.

Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 30 vuorokaudeksi tekniselle osastolle ja kaupungin verkkosivuille. Nähtävilläolosta ilmoitetaan erillisellä kuulutuksella Laitilan Sanomissa ja kaupungin verkkosivuilla.

Nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja tahoilta, joiden toimialaa kaavassa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus jättää ehdotuksesta muistutus ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, annetaan kunnan laatima perusteltu vastine tiedoksi.

Hyväksymisvaihe

Kaavaehdotus tarkistetaan saatujen lausuntojen ja muistutusten perusteella sekä laaditaan perustellut vastineet. Mikäli muutokset ovat oleellisia, se asetetaan uudelleen nähtäville korjattuna kaavaehdotuksena. Muutoin kaava siirtyy hyväksymiskäsittelyyn.

Yleiskaavat ja merkittävät asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä. Ei merkittävät kaavat hyväksyy kaupunginhallitus. Hyväksymisen jälkeen alkaa valitusaika.

Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeudelle 30 vuorokauden kuluessa. Turun hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kaavan voimaantulo

Valitusajan umpeuduttua kaavan voimaantulosta kuulutetaan, mikäli valituksia ei ole jätetty. Kaava tulee voimaan, kun siitä ilmoitetaan kuulutuksella Laitilan Sanomissa ja kaupungin verkkosivuilla.

Yhteystiedot kaavaprosessiin osallistumiselle

Kaava-aloitteet, mielipiteet, muistutukset ja lausunnot osoitetaan Laitilan kaupungin kaupunginhallitukselle ja toimitetaan osoitteeseen:

Laitilan kaupunki
kaupunginhallitus
PL 25
23801 Laitila

tai sähköisesti
hallinto@laitila.fi