Siirry sisältöön

Toiminta-alueet, kehittämissuunnitelma ja riskien arviointi

Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa kehittää vesihuoltoa. Kehittämissuunnitelman laatimisvelvollisuus on v. 2014 poistunut kunnilta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.4.2010 edellisen vesihuollon kehittämissuunnitelman. 

Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei ole tällaista esitystä tehnyt, laitosta kuultuaan.

Toiminta-alue on hyväksytty 27.9.2010 ja toiminta-alueen laajennuspäätös on tehty 12.12.2011. Toiminta-aluetta on päivitetty 4.9.2023.

Toistaiseksi kehittämissuunnitelmaa ei olla päivittämässä.

Suunnitelmat  liitteineen:
 

Suunnitelmaan voi tutustua myös kaupunginviraston teknisellä osastolla.

Yhteenveto riskinarvioinnin suorittamisesta

Laitilan kaupungin vesihuoltolaitos on arvioinut talousveden tuotannon ja jakelun riskit. Viimeisin riskien arvioinnin päivitys on tehty vuonna 2022. Riskit on arvioitu Water Safety Plan (WSP) -menetelmän mukaisesti. WSP pohjautuu Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelemaan malliin.

Riskinarviossa käytiin läpi koko tuotantoketju alkaen vedenottamoita ympäröiviltä pohjavesialueilta aina tonttojohtoihin saakka. Riskinarviossa arvioitiin toimitusketjun toimivuutta ja haavoittuvuutta. WSP-työkalun avulla vedentuotantoketjusta tunnistettiin ja kuvattiin vaarat ja arvioitiin niihin liittyvät riskit. Vakavimpien riskien madaltamiseksi on otettu käyttöön erilaisia hallintakeinoja ja lisäksi hallintakeinojen valikoimaa kehitetään entistä kattavammaksi.

Lisätietoja