Vaalit

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Suominen, puh. 040 6620 922


Laitilan kaupungin ehdokkaat


ENNAKKOÄÄNESTYS LAITILAN KAUPUNGIN VUODEN 2017 KUNTAVAALEISSA

 

ENNAKKOÄÄNESTYS KAUPUNGINVIRASTOSSA

Ennakkoäänestyspaikkana Laitilassa toimii kaupunginvirasto.
Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 29.3.2017 ja päättyy tiistaina 4.4.2017.
Äänestys tapahtuu seuraavina aukioloaikoina:
29.3.-31.3.2017 klo 9.00-18.00,
1.-2.4.2017 klo 12.00-16.00,
3.-4.4.2017 klo 9.00-20.00.

Vaalilain 46 §:n mukaan jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustustoissa.Vaalilain 57 §:n mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

                     

ENNAKKOÄÄNESTYS LAITOKSISSA

Ennakkoäänestys tapahtuu Laitilan terveyskeskuksen hoito-osastolla, Kaukolankodissa, Laitilan Terveyskodissa, Koivukodossa, Pihlajakodossa, Attendo Hoivalinnassa ja Hoivakoti Mamma Miassa näissä laitoksissa erikseen julkaistavan kuulutuksen mukaisesti.

 

KOTIÄÄNESTYS

Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Äänioikeutetun, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00. Em. määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton.

Keskusvaalilautakunnan osoite on: Kaupunginvirasto, Keskuskatu 30, 23800 Laitila tai vaalit@laitila.fi.

Puhelimitse tapahtuvat ilmoitukset kotiäänestyksestä tehdään hallintosihteeri Jaana Suomiselle, puh. 02-85016214 tai tietopalvelupäällikkö Tarja Saarelalle, puh. 02-85016213.


VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS


Äänestystoimitus Laitilan kaupungissa tapahtuu seuraavissa paikoissa:
001 Laitila-taajama, Laitilan kaupungintalo, Keskuskatu 30
002 Laitila-haja-asutus, Varppeen koulun ruokala, Urheilutie 11 

Äänestystoimitus alkaa kummallakin äänestyspaikalla klo 09.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti klo 20.00 asti. Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjä on velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänestykseen on hyvä ottaa mukaan ilmoitus äänioikeudesta, mutta kortin puuttuminen ei kuitenkaan estä äänestämästä.