Siirry sisältöön

Rakentamisen eri luvat

Rakennuslupa, toimenpidelupa, toimenpideilmoitus, maisematyölupa, purkulupa, purkuilmoitus…

Rakennusjärjestyksessä on luettelo, mistä selviää luvan tarve. Rakennusvalvontaan soittamalla asia lopullisesti selviää, jos et ole varma, millaisen luvan tarvitset.

Lupamenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että kaikkia lakeja, määräyksiä ja kaavoja noudatetaan ja kunnioitetaan naapurien ja muiden asianomistajien oikeuksia.

Lupahakemuksen käsittely kestää luvasta, paikasta, vuodenajasta ja muista asioista riippuen 1-4 vk.

Rakennuspaikka

Ennen tontin ostoa kannattaa selvittää, voiko siihen rakentaa sellaisen talon, millaisena sen mielikuvissaan näkee. Kaava-alueilla ja rannoilla rakentamista ohjaa kaava ja herkillä peltoaukeilla valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rajaus, johon osa Laitilastakin kuuluu. Joissakin tapauksissa museovirasto ottaa kantaa rakentamiseen.

Rakennuspaikan minimikoko kaava-alueen ulkopuolella on 2000 m², mikäli alue on osoitettu asumiskäyttöön ja muuhun käyttöön osoitetulla alueella 4000 m².

Kaava-alueella rakennuksen on oltava 4 m kiinteistön rajasta, ellei kaavasta muuta johdu. Kaava-alueen ulkopuolella rakennuksen on oltava 5 m rajoista.

Viemäri- ja sähköliittymät, tieliittymät

Tonttia valitessa kannattaa ottaa huomioon viemärijärjestelmän rakentaminen ja sähköliitäntäjohdon pituus. Kaava-alueilla nämä ovat lähellä, mutta haja-alueelle rakennettaessa niistä tulee ylimääräisiä kustannuksia. Kallion läheisyys lisää hankaluuksia entisestään. Siksi maaperätutkimus aikaisessa vaiheessa säästää harmaita hiuksia.

Haja-alueella tonttiliittymän rakentamiseen liittymälupa haetaan Ely-keskukselta.

Pääsuunnittelija ja työnjohtajat

Jos rakentamaan ryhtyvällä ei ole itsellä rakennusalan suunnitteluun koulutusta tai kokemusta, hänen täytyy palkata pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija piirtää tarvittavan virallisen asemapiirustuksen sekä muut tarvittavat pääpiirustukset, jotka tarvitaan jokaiseen luvanvaraiseen rakennukseen tai rakennelmaan. Hän myös päivittää piirustukset rakentamisen jälkeen todellisuutta vastaaviksi, mikäli on poikettu alkuperäisistä suunnitelmista.

Työnjohtaja tarvitaan lain mukaan miltei jokaisessa rakennusprojektissa. Ainoastaan kaikkein vähäisimmissä se voidaan jättää vaatimatta. Tämän ratkaisee rakennusvalvonta lupaprosessin yhteydessä.

Suunnitelmat ja muut liitteet

Lupahakemukseen tarvitaan liitteeksi rakennuskohteesta piirustukset (pääpiirustukset), joiden perusteella rakennusvalvonta arvioi, onko suunniteltu rakentaminen kaavamääräykset täyttävä, ympäristöönsä sopiva, turvallinen ja muut määräykset täyttävä. Näiden piirustuksien tekemiseen tarvitaan pääsuunnittelijaa, jonka tehtävät on kirjattu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Pääsuunnittelija myös tietää, mitä piirustuksia tarvitaan. Näitä piirustuksia kannattaa tulla esittelemään rakennusvalvontaan jo ennen lupahakemuksen jättämistä, jotta vältytään viivästyksiltä luvan myöntämisessä.

Liitteeksi tarvitaan tilastointilomake (RH1), johon kirjataan rakennuksen eri ominaisuudet.

Asuintaloihin ja ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettujen loma-asuntojen hakemuksen liitteisiin kuuluu energiatodistus. Energiatodistus pitää päivittää rakennuksen valmistuttua todellisuutta vastaavaksi.

Naapurien kuulemislomake on normaalisti aina liitteenä. Naapureihin luetaan rakennettavan kiinteistön viereiset ja (kadun takaa) vastapäiset kiinteistöt. Haja-asutusalueella ja pienissä rakennuskohteissa tarvittavien kuultavien naapurien määrä kannattaa tiedustella rakennusvalvonnasta. Myös tienpitäjä ja puisto kuuluvat naapureihin.

Pääpiirustuksiin kuuluu:

 • asemapiirustus rakennusoikeuslaskelmineen ja kaavamääräyksineen
 • pohjapiirustus
 • leikkauspiirustus
 • julkisivupiirustus

Lupahakemuksen liitteet:

 • pääpiirustukset (allekirjoitetut)
 • naapurien kuuleminen
 • energiatodistus (asuminen, energiaremontit, käyttötarkoituksen muutos)
 • RH1-lomake
 • taloyhtiöissä hallituksen päätös toimenpiteestä
 • joissain tapauksissa: todistus rakennuspaikan hallintaoikeudesta, valtakirja, sopimus rasitteista, poikkeamispäätös, suunnittelutarveratkaisu
 • rakennusvalvonta voi pyytää luvan liitteeksi myös muita välttämättömäksi katsomiaan asiakirjoja

Erityissuunnitelmat

Näihin kuuluu esim. jätevesi-, ilmanvaihto-, viemäröinti ja rakennesuunnitelmat. Lupapäätöksessä mainitaan, mitä erikoissuunnitelmia täytyy teettää ja toimittaa rakennusvalvontaan. Kaikki lähtee siitä, että rakennus olisi turvallinen ja terveellinen käyttäjilleen ja sivullisille rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Katselmukset

Rakentamisen edistyessä tulee rakentajan huolehtia rakennuskohteessa suoritettavista katselmuksista. Katselmukset on lueteltu lupapäätöksessä. Katselmukset tulee pyytää 1-2 viikkoa ennen toivottua katselmusta vuodenajasta riippuen. Osan katselmuksista suorittaa vastaava työnjohtaja mutta suurimman osan rakennustarkastaja.

Käyttöönotto- ja loppukatselmus

Rakennus voidaan ottaa käyttöön, vaikka se ei olisi ihan valmis. Käyttöönotettavan rakennuksen tulee kuitenkin olla käyttäjilleen turvallinen ja terveellinen, eli sähkö- ja kvv-tarkastukset tulee olla tehtynä, kaiteet ja portaat paikoillaan ja asumisen edellytykset tulee täyttyä huomioiden rakennuksen toiminta ja käyttäjät.

Rantarakentaminen

Ranta-asemakaavoilla ohjataan rakentamista. Kaavoittamattomilla rannoilla rakennusjärjestyksessä on mainittu pääsäännöt, joiden avulla pyritään pitämään rannat viihtyisinä ja rakennusten mittasuhteet toisiinsa sopivina.

Osa vanhoista loma-asunnoista on rakennettu veden rajaan ja osa kauemmas. Voimassa olevat kaavat ja rakennusjärjestys kuitenkin edellyttävät, että ranta-alue pitää säilyttää puustoisena ja rakennukset rantapuuston takana, eikä ihan rantaan saa rakentaa kuin laiturin.