Sivistystoimen avustukset

Avustuksia myönnetään laitilalaisille toimijoille, joiden toiminta sijoittuu Laitilan kaupunkiin ja kohdistuu sen asukkaisiin. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan monipuolisen toiminnan ylläpitäminen ja saavutettavuus sekä kaupunkilaisten harrastusmahdollisuuksien lisääminen. Vuonna 2023 avustusten myöntämisessä painotetaan yhdenvertaisuuden ja osallistamisen näkökulmaa, saavutettavuutta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Mahdollisia uusia toimintamuotoja ja innovatiivisia, kaupunkilaisten hyvinvointia lisääviä toimintoja tai hankkeita, edistetään kohdeavustuksilla.  Painopisteistä päätettäessä huomioidaan kaupungin strategia, hyvinvointikertomus sekä valtakunnalliset suositukset ja ohjeistukset.  

Kaikki avustukset myönnetään aina harkintaan perustuen. Jokaisella tehtäväalueella (kulttuuri-, liikunta ja nuorisotoimi) on varattuna oma määräraha avustuksiin.
 
Sivistysvaliokunnan 2023 § 6 tekemän päätöksen mukaisesti viranhaltija voi päättää alle 1000 € suuruisesta avustuksesta viranhaltijapäätöksellä. 1000 € tai suuremman arvoiset hakemukset päätetään sivistysvaliokunnassa.

Perusavustusten jakoperiaatteet 
Hakuaika 1.3.-31.3.2023, nuorisojärjestöjen perusavustuksen toinen hakukierros 1.-15.11.2023.

Perusavustus on tarkoitettu liikunta- ja nuorisotoimintaan, jonka voidaan katsoa jatkuvan säännöllisesti monipuolistaen harrastustoimintaa Laitilassa. Perusavustuksen tarkoitus on tukea yhdistyksen toiminnan perusedellytyksiä.  
 
Avustussummaa päätettäessä arvioidaan yhdistyksen toimintaa seuraavat asiat huomioiden: toiminnan osallistujamäärät, laajuus, laadukkuus, monipuolisuus sekä vaikuttavuus Laitilan alueella. Avustusta myönnettäessä tarkastellaan yhdistyksen toimintakertomusta, kuluvan vuoden toimintasuunnitelmia sekä hyvää yleistä taloudenhallintaa. Jos avustuksen hakija on saanut perusavustusta liikunta- tai nuorisotoimelta vuonna 2022, tulee tämän liittää selvitys avustuksen käytöstä hakemuksen liitteeksi. Jos aikuisjärjestö järjestää nuorisotoimintaa ja hakee perusavustusta nuorisotoimen määrärahoista, on nuorisotoiminnan osuus erotettava kirjanpidossa ja toimintakertomuksessa yhdistyksen muusta toiminnasta. 

Avustus maksetaan toiminnan järjestelyistä aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Sivistysvaliokunnalla on harkintansa mukaan oikeus vaatia tositteita ja dokumentteja selvitykseen liittyen. Jos avustusta ei ole käytetty hyväksyttävien kulujen kattamiseen, on valiokunnalla oikeus vaatia avustusrahojen palauttamista. Yhdistysten on toimitettava selvitykset myönnettyjen perusavustusten käytöstä tilikauden päätyttyä, kuitenkin viimeistään 31.3.2024.  
 
Liikuntatoimen perusavustukset myönnetään liikuntayhdistyksen perustoiminnan kustannusten kattamiseen painottaen lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Nuorisotoimen perusavustukset myönnetään nuorisojärjestöjen perustoiminnan tukemiseen. Talousarvioon 2023 on varattu perusavustuksiin nuorisojärjestöjen tukemiseen 10 000 € ja liikuntajärjestöjen tukemiseen 16 000 €. 
 
 

Kohdeavustusten jakoperiaatteet 
Hakuaika: 1.2.-30.11.2023

 
Kohdeavustus myönnetään kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan uuteen sekä innovatiiviseen toimintaan, joita voi olla esimerkiksi projekti, tilaisuus tai hankinta (esimerkiksi varustehankinta, toimintapäivä tai konsertti), jonka voidaan katsoa lisäävän ja monipuolistavan toimintaa Laitilassa. Varustehankinnan tulee olla perusteltu harrastustoiminnan ylläpitämiseen tai sen kehittämiseen. 

Kohdeavustusta ei myönnetä perustoimintaan (vrt. perusavustushaku). Kohdeavustukset haetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella. Avustusta voivat hakea laitilalaiset yhdistykset, rekisteröimättömät yhdistykset ja vapaat toimintaryhmät, jotka edistävät kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja. Yhdelle toimijalle voidaan hakemuksesta myöntää avustusta viranhaltijapäätöksellä alle 1 000 euroa. 1 000 euron tai sitä suuremmat kohdeavustukset päätetään sivistysvaliokunnassa.  Kohdeavustushakemuksen tulee sisältää kustannusarvio ja selvitys siitä, kuinka toiminta vaikuttaa laitilalaisiin tai heidän hyvinvointiinsa. Kohdeavustuksen käytöstä hakija velvoitetaan täyttämään loppuraportti. Kaikki toimintaan liittyvät maksutositteet/kuitit tulee säilyttää ja liittää osaksi loppuraporttia. Loppuraportti tulee toimittaa 4 kk projektin päättymisestä tai hankinnan toteutuksesta.  Kohdeavustus maksetaan hyväksytyn kohdeavustuspäätöksen jälkeen, loppuraportin tarkastamisen yhteydessä avustusta voidaan kuitenkin periä takaisin jos todelliset kustannukset ovat jääneet arvioitua pienemmiksi.  Loppuraporttiin pohjautuen hyväksyttäviksi kuluiksi luetaan todellisten, todennettavissa olevien kulujen perusteella syntyneet kustannukset. 
 
Myönteisiä avustuspäätöksiä tehdään avustuksen kriteerit täyttäville hakemuksille hakuajan sisällä (jatkuva haku). Myönnettäessä avustuksia rekisteröimättömille yhdistyksille ja vapaille toimintaryhmille ovat vastuuhenkilöinä avustuksen käytön suhteen hakemuksen allekirjoittajat. Mikäli avustuksen käyttötarkoitus oleellisesti muuttuu, on siitä tehtävä ilmoitus viipymättä asiaa käsittelevälle viranhaltijalle.  

Kohdeavustuksiin on varattu talousarvioon vuodelle 2023 seuraavasti: liikuntatoimi 7 000 €, nuorisotoimi 5 000 € ja kulttuuritoimi 2 000 €. 

  

Kenttämäärärahan jakoperiaatteet 
Hakuaika: 1.2.-30.11.20223

Kenttämäärärahaa jaetaan haja-asutusalueiden liikunta- ja harrastusolosuhteiden parantamiseen ja ylläpitämiseen sekä virallisten suunnistuskarttojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kenttämäärärahaa voivat hakea mm. kyläyhdistykset tai vanhempainyhdistykset ja yhdistyksen yksittäinen jaosto. Vuoden 2023 liikuntatoimen talousaviossa on varattu 7 000 € kenttämäärärahaan.

Hakemuksen tulee sisältää kustannusarvio sekä suunnitelma siitä mitä kenttämäärärahalla ollaan tekemässä. Loppuraportti tulee toimittaa 4 kk projektin päättymisestä tai hankinnan toteutuksesta.  Kenttämääräraha maksetaan hyväksytyn päätöksen jälkeen, loppuraportin tarkastamisen yhteydessä avustusta voidaan kuitenkin periä takaisin jos todelliset kustannukset ovat jääneet arvioitua pienemmiksi. Loppuraporttiin pohjautuen hyväksyttäviksi kuluiksi luetaan todellisten, todennettavissa olevien kulujen perusteella syntyneet kustannukset. 
 

  
Kulttuuriavustus 
1.2.-30.11.2022 

Kulttuuriavustuksen avustusperusteita ovat pitkäjänteinen työ, saavutetut tulokset, uudet ideat ja taloudellisen tuen tarve laitilalaisen kulttuurin saralla. Kulttuuriavustusta voidaan myöntää kaikille yhteisöille (esim. yhdistys, yritys, yhtiö, osuuskunta, säätiö) joiden toiminta kohdentuu yleishyödyllisesti. Kulttuuriavustukseen on varattu vuoden 2023 talousarvioon 2 000 €. 
Yhdelle toimijalle voidaan hakemuksesta myöntää avustusta viranhaltijapäätöksellä alle 1 000 euroa. 1 000 € ja sitä suuremmat kulttuuriavustukset päätetään sivistysvaliokunnassa.  Kulttuuriavustushakemukseen tulee sisältää kustannusarvio ja selvitys siitä, kuinka toiminta vaikuttaa laitilalaisiin tai heidän hyvinvointiinsa. Kulttuuriavustuksen käytöstä hakija velvoitetaan täyttämään loppuraportti. Kaikki toimintaan liittyvät maksutositteet/kuitit tulee säilyttää ja liittää osaksi loppuraporttia. Projektin toteutus voidaan aloittaa myönteisen avustuspäätöksen perusteella. Loppuraportti tulee toimittaa 4 kk projektin päättymisestä tai hankinnan toteutuksesta.  Kulttuuriavustus maksetaan hyväksytyn avustuspäätöksen jälkeen, loppuraportin tarkastamisen yhteydessä avustusta voidaan kuitenkin periä takaisin jos todelliset kustannukset ovat jääneet arvioitua pienemmiksi.  Loppuraporttiin pohjautuen hyväksyttäviksi kuluiksi luetaan todellisten, todennettavissa olevien kulujen perusteella syntyneet kustannukset. 
 

 
Kaikissa avustusanomuksista tulee avustuskohtaisten liitteiden lisäksi ilmetä hakijatahon tilinumero, sekä yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) mahdollisia lisätietoja varten 

   

Avustushakemukset toimitetaan ensisijaisesti webropoliin avattavan lomakkeiston kautta.

Lisätietoa avustuksista:

Piia Allén
kulttuuripäällikkö
050 593 0470
piia.allen@laitila.fi

Emilia Andersson
vapaa-aikapäällikkö (liikunta)
050 518 0589
emilia.andersson@laitila.fi

Tero Vinterbäck
nuorisopäällikkö
040 717 7817
tero.vinterback@laitila.fi


Kaikki hakemukset pyydetään jättämään webropol-lomakkeella. 
Hakulomake


Sivistysvaliokunnan päätös avustuksista vuodelle 2023