Siirry sisältöön

Sivistystoimen avustukset

Sivistysvaliokunta päättää kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan avustusten jakoperusteet vuosittain. Vuonna 2024 haku- ja jakoperusteet esitetään päätettäväksi samassa pykälässä kunkin tehtäväalueen osalta. Jokaisella tehtäväalueella on varattuna oma määräraha avustuksiin. 

Avustuksia myönnetään laitilalaisille toimijoille, joiden toiminta sijoittuu Laitilan kaupunkiin ja kohdistuu sen asukkaisiin. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan monipuolisen toiminnan ylläpitäminen ja saavutettavuus sekä kaupunkilaisten harrastusmahdollisuuksien lisääminen. Sivistysvaliokunta voi asettaa vuosittain erityisehtoja avustustoiminnalle ja painottaa avustuksia haluamiinsa painopistesuuntiin. Painopisteistä päätettäessä huomioidaan kaupungin strategia, hyvinvointikertomus sekä valtakunnalliset suositukset ja ohjeistukset.  

Kaikki avustukset myönnetään aina harkintaan ja tuen tarpeeseen perustuen.

Avustukset haetaan ensisijaisesti webropol -lomakkeen kautta, johon pääset tästä: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/fdac3f52-8440-42db-898f-4c52461c706c?displayId=Fin3034075(siirryt toiseen palveluun)

Perusavustukset

Perusavustusten jakoperiaatteet 
Hakuaika 1.3.-31.3.2024
 
Perusavustus on tarkoitettu liikunta- ja nuorisotoimintaan, joka voidaan katsoa säännölliseksi, vähintään kerran kahdessa viikossa järjestettäväksi harrastustoiminnaksi Laitilassa. Perusavustuksen tarkoitus on tukea yhdistyksen toiminnan perusedellytyksiä.  
 
Avustussummaa päätettäessä arvioidaan yhdistyksen toimintaa seuraavat asiat huomioiden: toiminnan osallistujamäärät, laajuus, laadukkuus, monipuolisuus sekä vaikuttavuus Laitilan alueella. Avustusta myönnettäessä tarkastellaan yhdistyksen toimintakertomusta, kuluvan ja tulevan vuoden toimintasuunnitelmia sekä avustuksen taloudellista tarvetta. Jos avustuksen hakija on saanut perusavustusta liikunta- tai nuorisotoimelta vuonna 2023, tulee tämän liittää selvitys avustuksen käytöstä hakemuksen liitteeksi. Jos aikuisjärjestö järjestää nuorisotoimintaa ja hakee perusavustusta nuorisotoimen määrärahoista, on nuorisotoiminnan osuus erotettava kirjanpidossa ja toimintakertomuksessa yhdistyksen muusta toiminnasta. Jos perusavustusta hakee yhdistys jonka pääasiallinen toiminta on muu kuin liikunta, tulee liikunnan järjestämisestä aiheutuneet kustannukset eritellä kirjanpidosta.

Avustus maksetaan toiminnan järjestelyistä aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Sivistysvaliokunnalla on harkintansa mukaan oikeus vaatia tositteita ja dokumentteja selvitykseen liittyen. Jos avustusta ei ole käytetty hyväksyttävien kulujen kattamiseen, on valiokunnalla oikeus vaatia avustusrahojen palauttamista. Yhdistysten on toimitettava selvitykset myönnettyjen perusavustusten käytöstä tilikauden päätyttyä, kuitenkin viimeistään 31.3.2025. 
 
Liikuntatoimen perusavustukset myönnetään laitilalaisen liikuntayhdistyksen perustoiminnan kustannusten kattamiseen. Nuorisotoimen perusavustukset myönnetään nuorisojärjestöjen perustoiminnan tukemiseen. Talousarvioon 2024 on varattu perusavustuksiin nuorisojärjestöjen tukemiseen 10 000 € ja liikuntajärjestöjen tukemiseen 16 000 €. 

Kohdeavustukset

Kohdeavustusten jakoperiaatteet 
Hakuaika: 1.3.-30.11.2024

 
Kohdeavustus myönnetään kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan uuteen toimintaan, joita voi olla esimerkiksi projekti, tilaisuus tai hankinta (esimerkiksi varustehankinta, toimintapäivä tai konsertti), jonka voidaan katsoa lisäävän ja monipuolistavan toimintaa Laitilassa. Kohdeavustusta myönnettäessä voidaan huomioida yhdistyksen juhlavuosi. Lisäksi liikuntatoimen kohdeavustusta voidaan myöntää laitilalaiselle yhdistykselle erityisliikunnan järjestämisen tukemiseen. Mikäli yhdistys on muu kuin liikuntayhdistys, tulee liikunnanosuus eriyttää kirjanpidossa. Varustehankinnan tulee olla perusteltu harrastustoiminnan ylläpitämiseen tai sen kehittämiseen.

Kohdeavustusta ei myönnetä perustoimintaan (vrt. perusavustushaku). Kohdeavustukset haetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella. Avustusta voivat hakea laitilalaiset yhdistykset, erillisjaostot, rekisteröimättömät yhdistykset ja vapaat toimintaryhmät, jotka edistävät kaupunkilaisten hyvinvointia ja/tai terveellisiä elämäntapoja. Yhdelle toimijalle voidaan hakemuksesta myöntää avustusta viranhaltijapäätöksellä alle 1000 euroa. 1000 euroa ja sitä suuremmat avustukset päätetään sivistysvaliokunnassa.  Kohdeavustushakemuksen tulee sisältää kustannusarvio ja selvitys siitä, kuinka toiminta vaikuttaa laitilalaisiin tai heidän hyvinvointiinsa. Kohdeavustuksen käytöstä hakija velvoitetaan täyttämään loppuraportti. Kaikki toimintaan liittyvät maksutositteet/kuitit tulee säilyttää ja liittää osaksi loppuraporttia. Loppuraportti tulee toimittaa 4 kk projektin päättymisestä tai hankinnan toteutuksesta.  Kohdeavustus maksetaan hyväksytyn kohdeavustuspäätöksen jälkeen. Loppuraportin tarkastamisen yhteydessä avustusta voidaan kuitenkin periä takaisin jos todelliset kustannukset ovat jääneet arvioitua pienemmiksi. Avustuksen takaisinperinnästä päättää sivistysvaliokunta. Loppuraporttiin pohjautuen hyväksyttäviksi kuluiksi luetaan todellisten, todennettavissa olevien kulujen perusteella syntyneet kustannukset. 
 
Myönteisiä avustuspäätöksiä tehdään avustuksen kriteerit täyttäville hakemuksille hakuajan sisällä (jatkuva haku). Myönnettäessä avustuksia rekisteröimättömille yhdistyksille ja vapaille toimintaryhmille ovat vastuuhenkilöinä avustuksen käytön suhteen hakemuksen allekirjoittajat. Mikäli avustuksen käyttötarkoitus oleellisesti muuttuu, on siitä tehtävä ilmoitus viipymättä asiaa käsittelevälle viranhaltijalle.  

Kohdeavustuksiin on varattu talousarvioon vuodelle 2024 seuraavasti: liikuntatoimi 7 000 €, nuorisotoimi 5 000 € ja kulttuuritoimi 2 000 €. 

Kenttämääräraha

Kenttämäärärahan jakoperiaatteet 
Hakuaika: 1.3.-30.11.2024 

Kenttämäärärahaa jaetaan haja-asutusalueiden liikunta- ja harrastusolosuhteiden parantamiseen ja ylläpitämiseen sekä virallisten suunnistuskarttojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kenttämäärärahaa voivat hakea laitilalaiset liikuntayhdistykset, kyläyhdistykset tai vanhempainyhdistykset ja yhdistyksen yksittäiset jaostot. Vuoden 2024 liikuntatoimen talousaviossa on varattu 7 000 € kenttämäärärahaan.

Yhdelle toimijalle voidaan hakemuksesta myöntää avustusta viranhaltijapäätöksellä alle 1000 euroa. 1000 euroa ja sitä suuremmat avustukset pääetään sivistysvaliokunnassa. Hakemuksen tulee sisältää kustannusarvio sekä suunnitelma siitä mitä kenttämäärärahalla ollaan tekemässä. Loppuraportti tulee toimittaa 4 kk projektin päättymisestä tai hankinnan toteutuksesta.  Kenttämääräraha maksetaan hyväksytyn päätöksen jälkeen. Loppuraportin tarkastamisen yhteydessä avustusta voidaan kuitenkin periä takaisin, jos todelliset kustannukset ovat jääneet arvioitua pienemmiksi. Kenttämäärärahan takaisinperinnästä päättää sivistysvaliokunta. Loppuraporttiin pohjautuen hyväksyttäviksi kuluiksi luetaan todellisten, todennettavissa olevien kulujen perusteella syntyneet kustannukset. 

Kulttuuriavustus

Kulttuuriavustusten jakoperiaatteet
1.3.-30.11.2024 

Kulttuuriavustuksen avustusperusteita ovat pitkäjänteinen työ, saavutetut tulokset, juhlavuodet, uudet ideat ja taloudellisen tuen tarve laitilalaisen kulttuurin saralla.  Kulttuuriavustusta voidaan myöntää kaikille yhteisöille (esim. yhdistys, yritys, yhtiö, osuuskunta, säätiö) joiden toiminta kohdentuu yleishyödyllisesti. Kulttuuriavustukseen on varattu vuoden 2024 talousarvioon 2 000 €. 
Yhdelle toimijalle voidaan hakemuksesta myöntää avustusta viranhaltijapäätöksellä alle 1 000 euroa. 1 000 € ja sitä suuremmat kulttuuriavustukset päätetään sivistysvaliokunnassa.  Kulttuuriavustushakemukseen tulee sisältää kustannusarvio ja selvitys siitä, kuinka toiminta vaikuttaa laitilalaisiin tai heidän hyvinvointiinsa. Kulttuuriavustuksen käytöstä hakija velvoitetaan täyttämään loppuraportti. Kaikki toimintaan liittyvät maksutositteet/kuitit tulee säilyttää ja liittää osaksi loppuraporttia. Projektin toteutus voidaan aloittaa myönteisen avustuspäätöksen perusteella. Loppuraportti tulee toimittaa 4 kk projektin päättymisestä tai hankinnan toteutuksesta.  Kulttuuriavustus maksetaan hyväksytyn avustuspäätöksen jälkeen, loppuraportin tarkastamisen yhteydessä avustusta voidaan kuitenkin periä takaisin jos todelliset kustannukset ovat jääneet arvioitua pienemmiksi.  Loppuraporttiin pohjautuen hyväksyttäviksi kuluiksi luetaan todellisten, todennettavissa olevien kulujen perusteella syntyneet kustannukset. 

Kaikissa avustusanomuksista tulee avustuskohtaisten liitteiden lisäksi ilmetä hakijatahon tilinumero, sekä yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) mahdollisia lisätietoja varten.