Siirry sisältöön

Hyvinvointisuunnitelma 2023-2025

Hyvinvointisuunnitelma pohjautuu Laitilan kaupungin strategiaan, jossa strategisina päämäärinä ovat kestävä ja tasapainoinen talous, vastuu ympäristöstä, tavallista paremmat peruspalvelut, ketterä mukautuminen muutoksiin sekä hyvinvoiva henkilöstö.

Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen tavoitteet on jaettu viiteen painopisteeseen teemoittain; Osallisuus ja yhteisöllisyys, Turvallisuus, Elintapaohjaus ja ravitsemus, Päihdetyö ja mielen hyvinvointi, Liikunta ja kulttuurihyvinvointi. Lopuksi tarkastellaan kokonaisuutta vielä HYTE-kertoimen näkökulmasta.

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

Hyvinvointisuunnitelma, joka korostaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, keskittyy luomaan terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ympäristöjä, joissa yksilöt voivat tuntea kuuluvansa mukaan yhteisöön ja kokevat voivansa aktiivisesti osallistua yhteisönsä toimintaan. Osallisuus ja yhteisöllisyys ovat tärkeitä tekijöitä hyvinvoinnin kannalta, sillä ne tarjoavat ihmisille mahdollisuuden tuntea itsensä arvokkaaksi, ymmärretyksi ja osaksi jotakin suurempaa kokonaisuutta. Ne voivat myös edistää terveitä sosiaalisia suhteita, tukea henkistä hyvinvointia ja tarjota tukea vaikeina aikoina.

Yhteys strategiaan: Tavallista paremmat peruspalvelut ja ketterä mukautuminen muutoksiin

– Voimavarojen yhdistäminen osallistamalla (ml. yhdistykset, kuntalaiset, kaupungin toimialat, yritykset, Varha)

TURVALLISUUS JA VIIHTYISYYS

Hyvinvointisuunnitelma, joka keskittyy turvallisuuteen ja viihtyisyyteen, pyrkii luomaan fyysisesti ja psyykkisesti turvallisia sekä viihtyisiä ympäristöjä, jotka edistävät ihmisten hyvinvointia. Tällainen suunnitelma voi kattaa erilaisia alueita, kuten asumisen, liikkumisen, työympäristön, julkisten tilojen ja vapaa-ajan alueiden parantamisen.

Yhteys strategiaan: Vastuu ympäristöstä ja Ketterä mukautuminen muutoksiin

ELINTAPAOHJAUS

Hyvinvointisuunnitelma, joka sisältää elintapaohjauksen, keskittyy terveellisten elämäntapojen (mm. liikunta, ravitsemus ja uniterveys) edistämiseen ja yksilön tukemiseen terveellisempien valintojen tekemisessä. Elintapaohjauksella pyritään parantamaan niin fyysistä kuin henkistä terveyttä, ehkäisemään sairauksia ja lisäämään hyvinvointia.

Yhteys strategiaan: Tavallista paremmat peruspalvelut

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ JA MIELEN HYVINVOINTI

Hyvinvointisuunnitelma, joka sisältää ehkäisevän päihdetyön ja mielen hyvinvoinnin, keskittyy päihteiden käytön haittojen ehkäisyyn ja mielenterveyden edistämiseen. Tällainen suunnitelma pyrkii tarjoamaan tietoa, tukipalveluita ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka auttavat yksilöitä välttämään päihteiden haittoja sekä tukemaan mielenterveyttä ja hyvinvointia.

Yhteys strategiaan: Ketterä mukautuminen muutoksiin, Paremmat peruspalvelut ja Kestävä ja tasapainoinen talous

HARRASTAMINEN, VAPAA-AIKA JA KULTTUURI

Hyvinvointisuunnitelma, joka sisältää harrastamisen, vapaa-ajan ja kulttuurin, keskittyy tarjoamaan monipuolisia ja saavutettavia mahdollisuuksia harrastaa, viettää vapaa-aikaa ja osallistua kulttuuritoimintaan. Tällainen suunnitelma pyrkii tukemaan ihmisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistämään kulttuurista monimuotoisuutta ja luovuutta.

Yhteys strategiaan: Paremmat peruspalvelut, Ketterä mukautuminen muutoksiin

HYTE-kerroin

Hyvinvointisuunnitelmassa hyte-kerroin viittaa hyvinvointi- ja terveyserojen vähentämiseen. Hyte-kerroin mittaa erilaisten väestöryhmien terveyserojen suuruutta ja pyrkii tasoittamaan näitä eroja.

Hyvinvointisuunnitelma, joka sisältää hyte-kertoimen, keskittyy terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen eri väestöryhmien keskuudessa, erityisesti niiden keskuudessa, joilla on suurempi riski terveyserojen syntymiseen. Suunnitelma pyrkii vähentämään sosioekonomisia, maantieteellisiä, kulttuurisia ja muiden tekijöiden aiheuttamia terveyseroja.

Hyvinvointisuunnitelma 2023-2025 on hyväksytty 

Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen jaostossa 09.10.2023

Kaupunginhallituksessa 20.11.2023

Kaupunginvaltuustossa 11.12.2023

Hyvinvointisuunnitelma on ollut lausuttavana vanhusneuvostossa, vammaisneuvostossa, sivistysvaliokunnassa sekä teknisessä valiokunnassa.