Uusimmat uutiset

Valtuusto sai selvitykset viidestä aloitteesta: aiheina niin liikenneturvallisuus kuin liikunnan edistäminenkin

21.3.2023

Kokoomuksen aloitteessa toivottiin lisää liikuntahaasteita, ja niitä onkin tulossa tutun haastepyöräilyn lisäksi!


Laitilan kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 20.3.2023 ja sai selvitykset viiden valtuustoaloitteen osalta, joiden käsittely tuli samalla valmiiksi. Keskustan valtuustoryhmä oli tehnyt aloitteista kaksi: sivistystoimen strategiaan ja vapaa-ajan asuntoihin liittyen. Strategiaa koskevassa aloitteessa linjattiin pitkän aikavälin tavoitetta sivistystoimialalle, joissa huomioitiin mm. oppivelvollisuusiän laajeneminen ja maksuton toisen asteen koulutus. Lakisääteisiin vaatimuksiin on toimialalla varauduttu asianmukaisesti ja toimiala on myös aktiivisesti hakenut avustuksia palvelujensa tukemiseksi ja lisäresurssien saamiseksi.

Vapaa-ajan asuntoja koskevassa aloitteessa toivottiin selvitystä siitä, millä reunaehdoilla vapaa-ajanasuntojen muuttamista vakinaisiksi asunnoiksi voidaan edistää. Vastauksessa kaupunginhallitus katsoo asiaa myönteisesti ja tarkoitus on, että rakennuslain uudistuksen yhteydessä kaupungin rakennusjärjestyksessä tullaan asia huomioimaan. Prosessia on tarkoitus joustavoittaa.

Kaupunginvaltuutetut Laaksonen, Kylä-Heiko, Ketoniemi ja Saari olivat antaneet aloitteen siitä, että kaupunki alkaa maksaa kotihoidon tuen kuntalisää hoitovapaalla olevalle vanhemmalle kahteen vuoteen asti. Selvityksessä todetaan, että kaupungin talouden näkökulmasta varhaiskasvatuksessa ei ole tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön kotihoidontuen kuntalisää.

SDP:n valtuustoryhmän aloitteessa ehdotettiin turvallisuustoimia (nopeusrajoituksen alentamista ja suojatien rakentamista) Matikantien ja Eurantien risteysalueelle. Selvityksessä todetaan, että tämän vuoden talousarvioon on varattu määräraha Hallitien rakentamiseen ja tarkoituksena on ohjata pururadalle suuntautuvaa liikennettä sen kautta kulkevaksi. Toimenpiteellä parannetaan alueen liikenneturvallisuutta merkittävästi. Kantatie 43:een liittyvät toimenpide-ehdotukset kuuluvat ELY-keskukselle, ja ne on toimitettu sinne.

Kokoomuksen valtuustoryhmä toivoi aloitteessaan, että liikunnallinen haastekilpailu käynnistettäisi Laitilan ja sen naapurikuntien välillä. Selvityksessä kerrotaan, että kaupunki on vuosia ollut mukana Haastepyöräily-kampanjassa. Kaupunki on tänä vuonna mukana Liikkuen läpi vuoden -kampanjakokonaisuudessa, joka sisältää vuoden aikana yhteensä kolme kampanjaa: Talviliikkuja (10.1.-31.3.2023), Haastepyöräily (1.5.-25.6.2023) ja Syysliikkuja (1.9.-30.11.2023).

 

Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi

Kuva:unsplash.com


Ennakkoäänestys Laitilan kaupungin vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

20.3.2023

ENNAKKOÄÄNESTYS KAUPUNGINVIRASTOSSA

Ennakkoäänestyspaikkana Laitilassa toimii kaupunginvirasto (Keskuskatu 30). Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 22.3.2023 ja päättyy tiistaina 28.3.2023. Äänestys tapahtuu seuraavina aukioloaikoina: 

  • 22.-24.3.2023 klo 11.00-17.00 
  • 25.-26.3.2023 klo 12.00-16.00
  • 27.-28.3.2023 klo 11.00-20.00

Tarvittaessa on mahdollista äänestää ulkotiloissa ja tähän annetaan tarkemmat ohjeet äänestyspaikan ulkopuolella. Vaalilain 46 §:n mukaan jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustustoissa. Vaalilain 57 §:n mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.


 ENNAKKOÄÄNESTYS LAITOKSISSA 

Ennakkoäänestys tapahtuu Laitilan Terveyskodissa, terveyskeskuksen hoito-osastolla, Koivukodossa, Kaukolankodissa, Attendo Hoivalinnassa, Attendo Joenrinteessä ja Pajukujan asumisyksikössä näissä laitoksissa erikseen julkaistavan kuulutuksen mukaisesti.


 KOTIÄÄNESTYS 

Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Äänioikeutetun, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00. Em. määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton. Keskusvaalilautakunnan sähköpostiosoite on: vaalit@laitila.fi. Puhelimitse tapahtuvat ilmoitukset kotiäänestyksestä tehdään hallintosihteeri Jaana Suomiselle, puh. 040-6620922. 


ÄÄNIOIKEUTTA KOSKEVAT ASIAT 

Äänioikeutta koskevat asiat hoitaa vaalilain mukaisesti Digi- ja väestötietovirasto. Lisäksi keskusvaalilautakunta tiedottaa, että keskusvaalilautakunnan kokoukset pidetään kaupunginvirastossa, kaupunginhallituksen kokoushuoneessa (II kerros). Keskusvaalilautakunnan osoite on: Keskuskatu 30, PL 25, 23801 Laitila ja puhelinnumero on 040-6620922. 


Syksyllä varhaiskasvatusryhmät eivät enää vaadi lisätiloja

17.3.2023

Laitilan sivistysvaliokunta kokoontui torstaina 16.3.2023 ja päätti irtisanoa Laitilan Portin vuokrasopimuksen päättymään 30.6. Laitilan Portin tilat vuokrattiin viime keväänä, kun varhaiskasvatuksen piiriin tuli ukrainalaisten pakolaisten myötä ainakin kahden uuden varhaiskasvatusryhmän verran lapsia. Ennakkotietojen valossa syksyllä uuden toimintakauden alkaessa normaalit tilaresurssit kahdessa kaupungin päiväkodissa tulevat riittämään, eikä lisätilalle ole enää tarvetta.

 

Lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Susanne Laaksonen, puh. 040 7592108, susanne.laaksonen@laitila.fi


Leader Ravakan ja Laitilan kaupungin kuntailta 18.4.

15.3.2023

Tervetuloa Leader Ravakan ja Laitilan kaupungin järjestämään yhteiseen iltaan! 

Leader Ravakan uusi Luotsi -hankekausi on alkanut, ja illan aikana esittelemme uutta Luotsi-strategiaamme, rahoituksiamme sekä palveluitamme yhdistyksille ja organisaatioille.

Tule kuulemaan, miten yhdistyksesi voi saada rahoitusta ja toteuttaa ideoita. Innostutaan yhteistyöhön yhdistyksissä ja kehitetään toimintaa yhteisen maaseudun hyväksi.

Yhteinen ilta pidetään 18.4. Laitilan kaupungintalolla klo 18.00 - n.19.30. Tapaamme Laitila-salissa.

Kenelle yhteinen ilta sopii ja kuuluu?

Avoin kaikille yhdistyksille ja organisaatioille! Eikä missään nimessä haittaa, jos edustamastanne yhdistyksestä tulee kaveri mukaan.  

Ilmoittaudu mukaan viim. 17.4. sähköisen lomakkeen kautta


Kuntailta


Vuoden 2022 valtuustoaloitteiden aiheina muun muassa ikäihmisiä koskevat palvelut

14.3.2023


Laitilan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 13.3.2023 ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle hallintosäännön ohjaaman tavan mukaisesti selvityksen vuoden 2022 valtuustoaloitteista sekä vuoden 2021 keskeneräisinä olleista aloitteista. Vuonna 2022 aloitteita annettiin kuusi kappaletta, joista neljästä on annettu jo valtuustolle vastineet ja kahdesta ovat vastineet vielä tulossa.

Aloitteiden aiheina olivat muun muassa ikäihmisiä koskevat palvelut. Kokoomuksen valtuustoryhmä toivoi aloitteessaan digipalvelujen kehittämistä ikäihmisiä tavoittavammaksi. Aloitteeseen annetussa vastineessa kerrottiin jo olemassa olevista monipuolisista palveluista, joita oli vuoden 2022 kuluessa myös vahvistettu mm. osallistavan budjetin varoin toteutetuissa laitteiden käyttöopastuksissa. Pro Vakka-Suomen valtuustoryhmä ehdotti aloitteessaan vanhan neuvolan tilojen hyödyntämistä ikäihmisten viriketoimintaan. Siitä käydään lähetekeskustelu tulevassa maaliskuun valtuustokokouksessa.

Laitilan puolesta ja Pro Vakka-Suomen valtuustoryhmät tekivät yhteisen aloitteen vanhusten asumispalveluyksikön sijoittamisesta. Aloitteessa toivottiin jo valmisteltujen rakennussuunnitelmien muuttamista niin, ettei yksikköä rakennetakaan Valkojärven kentän alueelle, vaan jonnekin sopivammalle ja edullisemmalle paikalle. Kimmokkeena ehdotukselle oli tarve säilyttää kenttä pesäpallokenttänä, eikä rakentaa uutta kenttää Matikan alueelle. Uuden kentän kustannusten katsotaan aloitteessa nousseen liian korkeiksi. Aloitteesta käytiin lähetekeskustelu joulukuussa ja se odottaa vielä vastinetta.

 

Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi


Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto myöntää avustuksia muun muassa syrjäytymisen ehkäisyyn ja ruoka-apuun

7.3.2023


Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kokoontui 6.3.2023 ja päätti jaoston myöntämien avustusten jakoperiaatteista. Jaosto myöntää avustuksia käytettäväksi rekisteröityjen voittoa tuottamattomien järjestöjen ja muiden yhteisöjen toiminnan tukemiseen. Toiminnan tulee kohdistua laitilalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ensisijaisesti avustuksia myönnetään syrjäytymisen ehkäisyyn, osallisuuden, yhteisöllisyyden ja eri-ikäisten kohtaamisten edistämiseen, kuntalaisten toimintakyvyn ja ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen, ruoka-aputoimijoille ja yhdistysten väliseen yhteistyöhön. Avustus on haettavana vuosittain 1.2.-1.4. Tarkemmat myöntämisperiaatteet ja hakuohjeet ovat luettavissa kaupungin kotisivuilla.

Elinvoimajaosto perehtyi kaavoitukseen

Myös elinvoimajaosto kokoontui 6.3. Jaosto kuuli kaupunkisuunnittelija Satu Sarkorannan esittelyn kaavoituksen ajankohtaisista asioista ja kaavoituksen prosesseista. Jaosto merkitsi myös tiedokseen osallistavan budjetoinnin etenemissuunnitelman. Yhdessä enemmän -nimellä etenevän asukasbudjetin toteutus keskittyy tänä vuonna lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Ehdotusten antamisvaihe on parhaillaan käynnissä ja kestää 12.3. saakka.

 

Lisätiedot: hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, puh. 050 5180588, heli.kiertokari@laitila.fi


Vuoden 2023 investoinneille valittiin urakoitsijoita

3.3.2023

Vihtorinkadun saneeraus on yksi vuoden 2023 investoinneista.


Tekninen valiokunta kokoontui keskiviikkona 1.3.2023 ja valitsi kuluvana vuonna toteutettaville investointihankkeille urakoitsijoita. Yksi isommista investoinneista on Vihtorinkadun saneeraus, jonka aikana on tarkoitus korjata käyttöikänsä päähän tulleet vesi-, viemäri- ja hulevesilinjat. Urakkaan osallistuu kaupungin lisäksi Laitilan Lämpö Oy kaukolämpölinjojen saneerauksen osalta. Urakan toteutusaika on 1.4.-31.9. ja sitä toteuttamaan valittiin Maa- ja Vesirakennus Lehto Oy, joka kokonaishinnaltaan (425 280,00 euroa) oli edullisin tarjoaja.

Laessaaren asemakaava-alueen yhdyskuntatekniikan rakentamiselle on myös varattu tälle vuodelle investointimäärärahat. Urakkaan sisältyy maanrakennustoimia tien, vesihuollon ja hulevesiviemärien rakentamiseen. Urakoitsijaksi valittiin Maanrakennus Jalonen Oy (435 000,00 e). Yhdyskuntatekniikkaa rakennetaan 17.4.-19.10.

Koulun kesäloma-aikaan osuu taas urakka Varppeen koulun salin katon saneerauksesta. Saneerauksessa korjataan katon vaurioita ja parannetaan yläpohjan lämmöneristävyyttä. Saneerauksessa uusitaan myös kattoturvatuotteet ja poistetaan turhiksi jääneet läpiviennit. Katon pintamateriaali vaihdetaan pelliksi. Kokonaisurakan tekijäksi valittiin Pelti-Saari Oy (141 548,00 e).

Valiokunta valitsi tekijän myös Hallitien maanrakennusurakkaan, joka sisältää mm. 120 metriä uuden vesihuollon rakentamista sekä tievalaistuksen kaapelointia ja pylväsjalkojen asennusta. Tekijäksi valittiin Maa- ja Vesirakennus Lehto Oy (146 270,00 e).

 

Lisätiedot: tekninen johtaja Mika Raula, puh. 0500596127, mika.raula@laitila.fi


Laitila tekee asukasbudjetilla yhdessä enemmän ja panostaa 30 000 eurolla lapsiin ja nuoriin

27.2.2023


Laitilan kaupunki toteutti viime vuonna ensimmäistä kertaa osallistavaa budjetointia. Osallistavan budjetoinnin prosessissa kuntalaiset ehdottivat tapoja käyttää ennalta määrätty summa ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja äänestivät ehdotuksista toteutukseen menevät. Kokemukset prosessista olivat myönteisiä: ikäihmisille järjestettiin enemmän toivottua toimintaa – konsertteja, päivätansseja, it-opastusta, yhteislaulutilaisuuksia ja elokuvien päivänäytöksiä – ja viimeistelyä vaille valmiit ovat myös Vähä-Tulejärven laavu ja keskustaan tuleva ulkokuntosali. Laavu ja ulkokuntosali valmistuvat kevään edetessä ja säiden ollessa suosiollisempia.

Osallistavasta budjetoinnista tehdään kaupungissa vuosittainen toimintatapa tukea kuntalaisten hyvinvointia. Jatkossa sitä tehdään nimellä ”Yhdessä enemmän”: tarkoituksena on ennen muuta mahdollistaa asukkaiden vaikuttamiskeinot omaa hyvinvointiaan lisäävissä toimissa ja hankinnoissa. Prosessi etenee samalla tavalla kuin viime vuonnakin. Ensiksi kerätään ehdotuksia (1.-12.3.), ehdotukset työstetään äänestystä varten (mm. käydään läpi toteutuskustannukset) ja ehdotuksista toteutetaan äänestys (27.3.-9.4.). Prosessi hoidetaan sähköisesti. Apua prosessiin osallistumisessa annetaan tarpeen mukaan kaupunginkirjastossa.

Vuoden 2023 teemana lasten ja nuorten hyvinvointi

Viime vuonna ehdotuksia toivottiin ikäihmisten hyvinvointia edistävistä toimista. Tämän vuoden teemana on vastavuoroisesti lasten ja nuorten hyvinvointi. Ehdottaa voi yksittäistä tapahtumaa tai toimintaa (esim. harrasteryhmä) – kuitenkin niin, että se kohdistuu kuluvalle vuodelle 2023. Myös konkreettisia hankintoja voi ehdottaa, esimerkiksi leikkipuistoon tai koulun pihalle välineitä. Asukasbudjettiin on varattu 30 000 euroa eli ehdotukset kannattaa miettiä sen rajoissa.

Kaikki Laitilan asukkaat voivat osallistua prosessiin. Kaupunki toivoo, että itse kohderyhmän edustajatkin innostuvat tekemään ”yhdessä enemmän” ja ehdottamaan ja äänestämään toivomiaan toteutuksia. Tulokset julkaistaan äänestyksen jälkeen 11.4. ja tulosten perusteella 17.4. kaupunginhallitus päättää toteutettavat ideat. Tämän jälkeen toteutus voidaankin sitten aloittaa!


Linkit ehdotuksen antamiseksi ja äänestykseen osallistumiseksi päivittyvät sivulle laitila.fi/yhdessaenemman