Ympäristöluvat, ilmoitukset ja lainsäädäntö

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalle toiminnalle on oltava ympäristölupa. Ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014) on määritelty ympäristölupaa vaativat toiminnot (esim. tietyn kokoiset eläinsuojat).

Yleinen ympäristölupahakemuslomake ja täyttöohje

Lisätietoa saat sivuilta Ympäristöministeriö


Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset

- ilmoitus tilapäisestä melusta ja tärinästä

- ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

- ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

asfalttiasemien rekisteröinti-ilmoitus

pienten energiatuotantolaitosten rekisteröinti-ilmoitus

polttonesteiden jakeluasemien rekisteröinti-ilmoitus

orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan rekisteröinti-ilmoitus


Jätteet

-  kaivannaisjätteet,  jätehuoltosuunnitelma maa-ainesten ottamistoiminnalle


Maa-ainesten ottaminen

-  maa-aineslupahakemus

-  ilmoitus maa-ainesten otto

-  ilmoitus maa-ainesten kotitarveotto 


Vesiasiat

-  maankuivatus ja ojitus      

-  rannan ruoppaus


Poikkeaminen karjanlannan varastoinnista

- aumausilmoitus


Vapauttaminen liittymisvelvollisuudesta vesijohtoon ja viemäriin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Vesihuoltolain mukaan vesilaitoksen toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön on liityttävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Ympäristönsuojeluviranomaisen on vesihuoltolain 11 §:ssä säädetyin edellytyksin myönnettävä vapautus liittymisvelvollisuudesta.

Vesihuoltolaki

Vapautushakemus viemäri

Vapautushakemus vesi