Ympäristöluvat, ilmoitukset ja lainsäädäntö

Selvitys jätevesijärjestelmästä -lomake

Poikkeushakemukset

-  Poikkeushakemus jätevesien käsittelystä
-  Liite 2 Jätevesijärjestelmän kuvaus
-  Liite 3A Jätevesien vähäisyys
-  Liite 3B Liittäminen viemäriverkostoon
-  Liite 3C Ikä
-  Liite 3D Työttömyys, sairaus


Vapauttaminen liittymisvelvollisuudesta vesijohtoon ja viemäriin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Vesihuoltolain mukaan vesilaitoksen toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön on liityttävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin.
Ympäristönsuojeluviranomaisen on vesihuoltolain 11 §:ssä säädetyin edellytyksin myönnettävä vapautus liittymisvelvollisuudesta.

Vesihuoltolaki
Vapautushakemus viemäri
Vapautushakemus vesi

Vireillepanopyyntö

Ympäristönsuojelu käsittelee kirjallisesti tehdyt valitukset ja ilmiannot, se ei käsittele nimettömiä valituksia/ilmiantoja muutoin kuin poikkeuksellisesti, jos valvottava intressi on merkittävä.

Valitus/ilmianto tehdään ympäristönsuojelulle sähköpostitse tai kirjeitse osoitteeseen lupalautakunta@laitila.fi tai ympäristönsuojelu / tekninen toimi, Keskuskatu 30, 23800 Laitila. Valituksessa/ilmiannossa tulee olla riittävät tiedot asian käsittelemiseksi. Vireillepanopyyntö lomakkeessa on ohjeet valituksen/ilmiannon laatimiseen.  

Ympäristönsuojelulle tehty kirjallinen valitus/ilmianto on julkinen heti, kun se on saapunut ympäristönsuojeluun, jollei asiakirjan julkisuudesta muuta säädetä. Kopio valituksesta/ilmiannosta liitetään mukaan asiasta lähetettävään kehotukseen/määräykseen/tarkastuspöytäkirjaan. Tarvittaessa valitukset/ilmiannot viedään käsiteltäväksi Laitilan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka on rakennus- ja ympäristölautakunta.

Vireillepanopyyntö


Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalle toiminnalle on oltava ympäristölupa. Ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014) on määritelty ympäristölupaa vaativat toiminnot (esim. tietyn kokoiset eläinsuojat).

Yleinen ympäristölupahakemuslomake ja täyttöohje

Lisätietoa saat sivuilta Ympäristöministeriö


Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset

- ilmoitus tilapäisestä melusta ja tärinästä

- ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

- ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

asfalttiasemien rekisteröinti-ilmoitus

pienten energiatuotantolaitosten rekisteröinti-ilmoitus

polttonesteiden jakeluasemien rekisteröinti-ilmoitus

orgaanisia liuottimia käyttävän toiminnan rekisteröinti-ilmoitus


Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma


Jätteet

-  kaivannaisjätteet,  jätehuoltosuunnitelma maa-ainesten ottamistoiminnalle


Maa-ainesten ottaminen

-  maa-aineslupahakemus

-  ilmoitus maa-ainesten otto

-  ilmoitus maa-ainesten kotitarveotto 


Vesiasiat

-  maankuivatus ja ojitus      

-  rannan ruoppaus


Poikkeaminen karjanlannan varastoinnista

- aumausilmoitus


Poikkeaminen lannan levittämisestä

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa. Poikkeamismenettely on siis tarkoitettu ainoastaan vain erityisten poikkeavien olosuhteiden vallitessa. Poikkeaminen ei ole mahdollista maatilan kaupallisille valmisteille eikä muille orgaanisille lannoitevalmisteille. Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.

Ilmoituksen tekee se toiminnanharjoittaja, jonka kotieläintilalla lanta syntyy. Ilmoitus on jätettävä viimeistään 31.10. mennessä Laitilan kaupungin ympäristönsuojeluun. Takaraja lannan levitykselle poikkeustilanteessa on marraskuun viimeinen päivä (30.11.).

-  ilmoitus lannan levittämisestä poikkeustilanteessa word pdf