CO2-päästöraportti

Uusin Laitilan kasvihuonekaasupäästöraportti sisältäen tilastot vuoden 2018 osalta on julkaistu. Mukana raportin laskennassa ovat kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutus, sähkölämmitys, maa-lämpö, kaukolämmitys, erillislämmitys, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto. Laitilan kasvihuone-kaasujen päästöt vuonna 2018 olivat yhteensä 79,8 kt CO 2 -ekv (ilman teollisuuspäästöjä) eli vuoden 2017 tilanteeseen verrattuna päästöt kasvoivat 5 %. Keskimäärin päästöt kasvoivat CO2-raportin piirissä olevissa kunnissa 3 %.

Merkittävin tekijä Laitilan päästöjen aiheuttajista on tieliikenne. Päästöt tieliikenteestä vuonna 2018 olivat n. 40 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Tieliikenteen päästöihin vaikut-taa sekä läpiajoliikenne että paikallinen liikenne. Läpiajoliikenne on merkittävässä osassa erityisesti pienissä kunnissa, joiden läpi kulkee valtatie, mikä selittää tieliikenteen osuutta päästöjen tuottajana myös Laitilassa. Myös maatalouden ja jätehuollon päästöt ovat Laitilassa verrattain suuret.

Positiivisena seikkana raportista voidaan nostaa esille asukaskohtainen sähkökulutus, joka Laitilassa on noin puolet pienempää muihin raportin piirissä oleviin kuntiin nähden. Sähkönkulutus kotitalouksissa ja palveluissa riippuu monista tekijöistä. Asukasta kohti laskettu sähkönkulutus on yleensä suurempaa kunnissa, joissa on paljon loma-asukkaita, selvästi enemmän työpaikkoja kuin asukkaita tai joissa tarjotaan palveluja myös naapurikuntiin. Toinen positiivinen huomio on, että Laitilan kaukolämmityksen päästöt asukasta kohti olivat hyvin vaatimattomat. Kaukolämmön päästöihin vaikuttavat merkittävästi tuotantoon käytetyt polttoaineet: päästöt ovat korkeimmat kunnissa, joissa tuotantoon käytetään pääasiassa turvetta ja kivihiiltä, ja pienet kunnissa, joissa käytetään puupolttoaineita. 

Maakunnan tasolla vertailtaessa Laitila sijoittuu kuitenkin Varsinais-Suomen suurimpien päästöjen tuottajiin asukaskohtaisesti laskettuja päästöjä tarkasteltaessa. Edellä tässä tilastossa ovat vain Somero ja Loimaa. HINKU-kuntana Laitila on sitoutunut merkittäviin päästötavoitteisiin ja energiatehokkuutta lisääviin toimiin, ja töitä eri sektoreilla on siis edelleen tehtävä tilastojen kääntämiseksi tulevaisuudessa entistä kestävämpään suuntaan.


Tutustu koko raporttiin: CO2-raportti Laitila

 

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Tuija Kailaste, puh. 050 342 8745, tuija.kailaste@laitila.fi