Päivähoidon maksut, tuet ja palveluseteli

Päivähoitomaksujen perintä

Laitilan kaupunki on yhteistyössä Suomen Kuntaperintä Oy:n kanssa ja maksamattomat laskut siirretään Suomen Kuntaperintä Oy:lle.

Perintätoimisto lähettää jatkossa maksumuistutukset, maksuvaatimukset ja hoitaa tarvittaessa oikeudellisen perinnän (ulosotto).

Viranomaismaksut:
- ulosoton hinnaston mukaiset

Viivästyskorko on korkolain mukainen.


LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.8.2021               


Toimintakausi ja maksuton kuukausi

Varhaiskasvatuksen toimintakausi on 1.8.2021–31.7.2022. Mikäli lapsen hoito on alkanut elokuussa ja päivähoitomaksu on peritty 11 kuukaudelta toimikauden aikana, heinäkuu on maksuton.


Perheen koko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa, avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa asuvat henkilöt, sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Mikäli lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka (661/2009).


Perheen tulot

Asiakasmaksu määräytyy huoltajien jatkuvien veronalaisten ja verosta vapaiden tulojen (bruttotulot) sekä ansiotuloa korvaavien tulojen mukaan.

Tuloselvityksiä ei tarvitse toimittaa varhaiskasvatustoimistoon, mikäli antaa luvan tarkistaa tulot tulorekisteristä, poikkeuksena yrittäjän tulot, metsätulot, vuokratulot ym. jotka eivät näy tulorekisteristä. Mikäli haluat toimittaa tulotietosi ilmoita ne täällä: https://laitila.daisynet.fi/eDaisy/Esuomi/EsuomiLogin Tuloselvityksestä tulee ilmetä maksetaanko lomarahaa. Mikäli tämä ei selvityksestä ilmene lisätään laskennallinen lomaraha 4%.

Maksu korjataan seuraavan kuukauden alusta, kun tulotiedot on toimitettu. Maksupäätökset toimitetaan sähköisesti (eDaisy).


Maksuprosentit ja tulorajat

perheen    maksu%    tuloraja    tuloraja    korkeimman    korkeimman
koko                                € / kk        € / kk         maksun             maksun
                    pysyy          nyk.           1.8.2021     tuloraja             tuloraja
                    samana                         alkaen      nykyinen           1.8.2021 alk.  

2                   10,7             2136           2798              4832               5485
3                   10,7             2756           3610              5443               6297
4                   10,7             3129           4099              5816               6786
5                   10,7             3502           4588              6189               7275
6                   10,7             3874           5075              6561               7762


Varhaiskasvatusmaksut määräytyvät perheen koon ja bruttotulojen perusteella prosenttiperustaisesti keskimääräisten varattujen tai käytettyjen (riippuen kumpi on suurempi) tuntien mukaan kalenterikuukauden ajalta.

Varhaiskasvatustuntien määrä/ kk ja maksuprosentit 1.8.2021 alkaen:

varhaiskasvatustuntien       kuukausimaksu
määrä / kk                                prosentteina

 
0-42 h / kk                                   30 %

43-84 h / kk                                 55 %
85-115 h / kk                               70 %
116-146 h / kk                             85 %
yli 147 h / kk                               100 %

(Bruttotulot-tuloraja) x maksuprosentti = kuukausimaksu.

Kun perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.


Kuukausimaksu

Kun samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa tai palvelusetelin asiakkaana määrätään nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta enintään 288€:n asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätään maksu, joka on enintään 40% nuorimman lapsen maksusta, enimmillään 142€/ kk. Jokaisesta seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20% nuorimman lapsen maksusta. Lasta koskevaa 27€ pienempää maksua ei peritä. Maksu peritään enintään 11 kk/ vuosi. Maksuton kuukausi on heinäkuu edellyttäen, että lapsen hoitosuhde on jatkunut keskeytymättä edellisestä elokuusta lähtien.

Tilapäisten poissaolojen vaikutus varhaiskasvatusmaksuun

Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa hoidosta yli 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kaikki kuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä tältä kuukaudelta ollenkaan. Jos lapsi on muun kuin sairautensa vuoksi poissa kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi maksu, lyhyet lomat eivät vaikuta maksuun. Kun päivähoito alkaa uutena tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään hoitopäivien lukumäärän mukaan kuukausimaksua alhaisempana.


Varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen kauden aikana

Perhetilanteen muuttuessa varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan. Perhekoon muuttumisesta on aina ilmoitettava välittömästi. Huoltajien tulojen muuttuessa oleellisesti (+ / - 10%), on toimitettava uudet palkka- ym. todistukset varhaiskasvatustoimistoon. Maksu tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta. Tulojen muuttuessa voidaan muuttunutta maksua periä myös takautuvasti, jos uusia tulotietoja ei ole toimitettu ajoissa. Varhaiskasvatusmaksusta peritään korkoa, mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä.


Varhaiskasvatusmaksut isyysvapaan ajalla

Varhaiskasvatus muutetaan maksuttomaksi siltä ajalta, kun lapsi on kotona isyysrahakaudella. Hoitomaksua ei peritä ajalta, jolloin lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa. Tämä toteutetaan niin, että lapsen kuukausimaksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti. Ilmoitus lapsen poissaolosta isyysvapaan ajalla on tehtävä kirjallisesti.


Tilapäinen hoito

Jos hoidontarve on tilapäistä, eli vain muutaman päivän kuukaudessa, eikä hoidontarve ole kuukausittain toistuvaa, peritään kokopäivähoidosta maksua lasta kohden 15 euroa/ päivä ja osapäivähoidosta (alle 5h), 10 euroa / päivä.


Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan kirjallisesti/ sähköisesti (eDaisy) mahdollisimman ajoissa, mielellään kaksi viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä. Varhaiskasvatuspaikkaa ei voi irtisanoa määräaikaisesti, vaan hakuprosessi käynnistyy uudelleen edellisen hoitosuhteen päätyttyä. Poikkeuksena kesäaika, jolloin vanhempi voi irtisanoa lapsensa hoidon vähintään kahdeksi kokonaiseksi kalenterikuukaudeksi, menettämättä syksyksi myönnettyä päivähoitopaikkaa. Päivähoitopaikan järjestelyaika on kaksi viikkoa, mikäli lapsen hoidontarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelun alkamisesta. Muutoin järjestelyaika on neljä kuukautta.


Laskutus

Varhaiskasvatuskuukauden maksut laskutetaan jälkikäteen seuraavan kuukauden puolivälissä ja laskun eräpäivä on kyseisen kuukauden lopussa. Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu peritään käytettyjen tuntien mukaan. Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, lähetetään asiakkaalle maksukehotus. Jos maksua ei suoriteta maksukehotuksen eräpäivään mennessä, siirtyy maksamaton saatava perintätoimistoon. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.


Hyvistyskäytäntö

Sivistysvaliokunta on 19.11.2020 kokouksessaan päättänyt ottaa käyttöön varhaiskasvatuksen asiakasmaksuhyvityksen 2020 joululomasta lähtien.

Hyvitys koskee aikaa, jolloin vanhemmat järjestävät koko loma-ajan hoidon itse ja lisäksi ilmoittavat hyvissä ajoin ennen loma-ajan alkua tai perhepäivähoitajan vapaita, että eivät tarvitse varahoitoa. Hyvitystä ei saa, mikäli perhe varaa hoitoajan, mutta jättää sen käyttämättä, koska tällöin on hoitapaikka jouduttu varaamaan. Hyvitystä ei myöskään tule, mikäli perhe on jo käyttänyt kuukaudessa sopimansa tuntimäärän ennen ko. hyvitysaikaa. Hyvitystä annetaan päiväkotien tai hoitajan loma-ajoilta, ei perheestä johtuvista poissaoloista. 

Päiväkotien osalta hyvitys koskee syyslomaa, joululomaa, talvilomaa ja kesällä päivystysaikaa, jolloin toinen päiväkoti on kiinni.

Itäkulman ryhmäperhepäivähoidossa hyvitystä saa aina, kun hoitopaikka on suljettu.

Perhepäivähoidossa hyvitys koskee aikoja, jolloin perhepäivähoitaja on lomalla, tai muuten estynyt tekemään töitä.


Lisätietoja antavat:

Piipa Nivola 040 7157 841
Taija Jalonen  044 5856 806