Päivähoidon maksut, tuet ja palveluseteli

Päivähoitomaksujen perintä

Laitilan kaupunki on aloittanut yhteistyön Taitoa Kuntaperintä Oy:n kanssa ja maksamattomat laskut siirretään Taitoa Kuntaperintä Oy:lle.

Perintätoimisto lähettää jatkossa maksumuistutukset, maksuvaatimukset ja hoitaa tarvittaessa oikeudellisen perinnän (ulosotto).

Viranomaismaksut:
- ulosoton hinnaston mukaiset

Viivästyskorko on korkolain mukainen.


LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.8.2018               


Toimintakausi ja maksuton kuukausi

Varhaiskasvatuksen toimintakausi on 1.8.2018–31.7.2019. Mikäli lapsen hoito on alkanut elokuussa ja päivähoitomaksu on peritty 11 kuukaudelta toimikauden aikana, heinäkuu on maksuton.


Perheen koko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa, avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa asuvat henkilöt, sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Mikäli lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka (661/2009).


Perheen tulot

Asiakasmaksu määräytyy huoltajien jatkuvien veronalaisten ja verosta vapaiden tulojen (bruttotulot) sekä ansiotuloa korvaavien tulojen mukaan.

Tuloselvitykset on toimitettava syksyksi viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Kesken toimintakautta varhaiskasvatuksen aloittavien on toimitettava tulotiedot aloituskuukauden aikana. Mikäli asianmukaisia tuloselvityksiä ei ole saatu, määrätään korkein maksu. Tuloselvityksestä tulee ilmetä maksetaanko lomarahaa. Mikäli tämä ei selvityksestä ilmene lisätään laskennallinen lomaraha 4%. Maksu korjataan seuraavan kuukauden alusta kun tulotiedot on toimitettu. Maksupäätökset toimitetaan sähköisesti (eDaisy).


Maksuprosentit ja tulorajat


Perheen                    tuloraja             maksuprosentti          Tulot, joilla

henkilömäärä         euroa/kk                                                   ylin maksu                                                                                                       

2                                     2 102                            10,7 %                      4 800

3                                     2 713                            10,7 %                      5 410

4                                     3 080                            10,7 %                      5 777

5                                     3 447                            10,7 %                      6 144

6                                     3 813                            10,7 %                      6 510

 

(Bruttotulot-tuloraja) x maksuprosentti = kuukausimaksu.

Kun perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.


Tuloselvityksen liitteeksi toimitettavat todistukset ja selvitykset

  • Palkka- ja muut tulot (liitteet: palkkakuitti tai työnantajan palkkatodistus, jossa näkyy useamman kuukauden ajalta tulokertymä, selvitys lomarahan maksamisesta, viimeisin vahvistettu verotuspäätös.
  • Liike- ja ammattitulot (liitteet: itsenäisen ammatinharjoittajan ennakkoverolippu kuluvalle vuodelle, viimeinen tuloslaskelma ja tase, viimeisin vahvistettu verotuspäätös.
  • Pääomatulot, vuokratulot ja osinkotulot ym.
  • Eläke, äitiys- ja vanhempainraha, äitiys-, osittainen ja joustava hoitoraha, sairaus- ja työttömyyspäivärahat, omaishoidontuki, kuntoutusraha
  • Opiskelijan etuudet ja palkkatulot (liitteet: opiskelutodistus ja päätös opintoetuudesta)
  • Muut tulot, esim. maatilatalouden tulot, metsätulot
  • Varhaiskasvatuksen piirissä olevan lapsen/ lasten tulot, esim. elatusapu, -tuki, eläke
  • Vähennettävät erät: maksettu elatusapuKuukausimaksu

Kun samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa tai palvelusetelin asiakkaana määrätään nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta enintään 289€:n asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätään maksu, joka on enintään 50% nuorimman lapsen maksusta, enimmillään 145€/ kk. Jokaisesta seuraavasta lapsesta määrättävä kuukausimaksu on 20% nuorimman lapsen maksusta eli enimmillään 58€. Lasta koskevaa 27€ pienempää maksua ei peritä. Maksu peritään enintään 11 kk/ vuosi. Maksuton kuukausi on heinäkuu edellyttäen, että lapsen hoitosuhde on jatkunut keskeytymättä edellisestä elokuusta lähtien.


Tilapäisten poissaolojen vaikutus varhaiskasvatusmaksuun

Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa hoidosta yli 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kaikki kuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä tältä kuukaudelta ollenkaan. Jos lapsi on muun kuin sairautensa vuoksi poissa kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi maksu, lyhyet lomat eivät vaikuta maksuun. Kun päivähoito alkaa uutena tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään hoitopäivien lukumäärän mukaan kuukausimaksua alhaisempana.


Varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen kauden aikana

Perhetilanteen muuttuessa varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan. Perhekoon muuttumisesta on aina ilmoitettava välittömästi. Huoltajien tulojen muuttuessa oleellisesti (+ / - 10%), on toimitettava uudet palkka- ym. todistukset varhaiskasvatustoimistoon. Maksu tarkistetaan seuraavan kuukauden alusta. Tulojen muuttuessa voidaan muuttunutta maksua periä myös takautuvasti, jos uusia tulotietoja ei ole toimitettu ajoissa. Varhaiskasvatusmaksusta peritään korkoa, mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä.


Varhaiskasvatusmaksut isyysvapaan ajalla

Varhaiskasvatus muutetaan maksuttomaksi siltä ajalta, kun lapsi on kotona isyysrahakaudella. Hoitomaksua ei peritä ajalta, jolloin lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa. Tämä toteutetaan niin, että lapsen kuukausimaksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti. Ilmoitus lapsen poissaolosta isyysvapaan ajalla on tehtävä kirjallisesti.


Tilapäinen hoito

Jos hoidontarve on tilapäistä, eli vain muutaman päivän kuukaudessa, eikä hoidontarve ole kuukausittain toistuvaa, peritään kokopäivähoidosta maksua lasta kohden 15 euroa/ päivä ja osapäivähoidosta (alle 5h), 10 euroa / päivä.


Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan kirjallisesti/ sähköisesti (eDaisy) mahdollisimman ajoissa, mielellään kaksi viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä. Varhaiskasvatuspaikkaa ei voi irtisanoa määräaikaisesti, vaan hakuprosessi käynnistyy uudelleen edellisen hoitosuhteen päätyttyä. Poikkeuksena kesäaika, jolloin vanhempi voi irtisanoa lapsensa hoidon vähintään kahdeksi kokonaiseksi kalenterikuukaudeksi, menettämättä syksyksi myönnettyä päivähoitopaikkaa. Päivähoitopaikan järjestelyaika on kaksi viikkoa, mikäli lapsen hoidontarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelun alkamisesta. Muutoin järjestelyaika on neljä kuukautta.


Laskutus

Varhaiskasvatuskuukauden maksut laskutetaan jälkikäteen seuraavan kuukauden puolivälissä ja laskun eräpäivä on kyseisen kuukauden lopussa. Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu peritään käytettyjen tuntien mukaan. Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, lähetetään asiakkaalle maksukehotus. Jos maksua ei suoriteta maksukehotuksen eräpäivään mennessä, siirtyy maksamaton saatava perintätoimistoon. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.


Lisätietoja antavat:

Piipa Nivola 040 7157 841
Taija Jalonen  044 5856 806