Rakennuslupa-asiat

Rakentamisen lupamenettely

Mitä tarvitaan ja mihin ?

Rakennuslupaa edellyttää mm.

 • uudisrakennus
 • lisärakennus (laajennus)
 • uudestaan rakentamiseen verrattava muutos ( vanhan rakennuksen rakennusosien uusiminen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla )
 • rakennuksen kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen ( esim. ullakkotilan muutos asuintilaksi, autokatoksen muutos autotalliksi, autotallin muutos asuintilaksi tai vast. )
 • muu korjaus- ja muutostyö, jos sillä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin ( esim. uutta savupiippua vaativa tulisija )
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muutos ( esim. loma-asunnon muutos pysyväksi asunnoksi, varaston muutos korjaamoksi, karjarakennuksen muutos konesuojaksi yms. )

Toimenpidelupa tarvitaan mm. erilaisten rakennelmien rakentamiseen kuten

 • maatalouteen liittyvät lantavarastot / -säiliöt, siilot ym. rakennelmat
 • kioskit, yli 10 m³:n suuruiset betoniset uima-altaat
 • paikallaan pidettäväksi tarkoitetut kiinteällä tulisijalla varustetut yli 10 m²:n suuruiset rakennelmat kuten grillikatokset ym.
 • katsomot tai vastaavat rakennelmat 
 • asuntovaunun tai vastaavan laitteen pitäminen paikallaan muuta kuin tavanomaista retkeilyä varten
 • maston, piipun, varastointisäiliön, muistomerkin, tuulivoimalan tai vastaavan laitteen rakentamiseen
 • suurehkon laiturin tai muun vesirajalaitteen rakentamiseen
 • suurehkon varastointi- tai pysäköintialueen rakentamiseen
 • rakennusten julkisivujen muuttamiseen kuten kattomuutokset, ulkoverhousten, ikkunajaon tai vastaavien muutosten tekemiseen
 • mainoslaitteiden pystyttämisiin tai kiinnittämisiin asemakaava-alueella 
 • kiinteän aidan rakentamiseen, aidan korkeus yli 1200 mm asemakaava-alueella, muualla yli 1600 mm
 • asuinhuoneistojen yhdistämisiin ja jakamisiin
 • maalämpökaivon poraamiseen ja/tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen ( 1.5.2011 alkaen )

  Katso rakennusjärjestys 5 §

 Kirjallinen ilmoitus tarvitaan mm.  

 • 6 - 25 m²:n suuruisen olemassa olevaan asuinkiinteistöön rakennettavan tulisijattoman ja lämpöeristämättömän talousrakennuksen rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella
 • rakennuksen tai sen osan purkamiseen ( ilmoitus 30 päivää ennen työhön ryhtymistä, ilmoituksen perusteella harkitaan mahdollisen purkamisluvan tarve )
 • tontin tai rakennuspaikan käyttäminen siten, että pihamaan käyttäminen asemapiirroksessa edellytetyllä tavalla muuttuu
 • jätevesijärjestelmän rakentaminen silloin kun se ei liity rakennuslupakäsittelyyn

  Katso rakennusjärjestys 5 §

Rakennuksen purkamislupa ( jos pelkkä ilmoitus ei riitä )  

 • rakennuksen purkamiseen asemakaava-alueella tarvitaan erillinen purkamislupa.

Maisematyölupa  

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella tai vahvistetulla yleiskaava-alueella. Edellä mainittu lupa tulee kysymykseen kaava- alueella, jossa suoritetaan oleellisia maisemaa muuttavia toimenpiteitä kuten esim. puiden kaatamisia. Vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin lupaa ei tarvita. Oleellinen toimenpide voi olla usean puun kaataminen tontilta tai koko tontin puuston poistaminen. Oleelliseksi voidaan katsoa yksikin maisemaa hallitseva puu, toisaalta useankin puun kaataminen tontilta, jossa on paljon puustoa ei välttämättä vaadi lupakäsittelyä. Ennen puiden kaatamista tulee aina ottaa yhteys rakennusvalvontaan joka tapauskohtaisesti harkitsee luvan tarpeen.

Poikkeaminen  

Joissakin tilanteissa ennen rakennusluvan myöntämistä tarvitaan ns. poikkeamispäätös. Tällaisia kohteita ovat mm. kaavoittamatto-
mille rannoille rakennettavat loma-asunnot, rakennusoikeuksien vähäistä  suuremmat ylitykset, eräät rakennussuojelua koske-
vat asiat , rakennuskieltoasiat sekä vahvistetun asemakaavan vastaiset hankkeet. Lisäksi ranta-alueella olevan loma-asunnon muutos asuinrakennukseksi vaatii poikkeamisluvan. Poikkeamispäätöksen tekee kaupunginhallitus.
Lisätietoja kaupunkisuunnittelija puh. 040 759 2352.


Rakentaminen suunnittelutarvealueella  

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan lähinnä kaavoittamattomia taajaan asuttuja kyläkeskuksia tai vastaavia alueita. Ennen rakennusluvan myöntämistä tällaiselle alueelle tarvitaan erillinen ns. suunnittelutarveratkaisupäätös. Menettely vastaa entistä taaja-asutuspoikkeuslupa-käytäntöä. Päätöksen asiasta tekee kaupunginhallitus. Suunnittelutarvealueet on määritelty asemakaavoittamattomien alueiden lisäksi  rakennusjärjestyksessä liitekartoin.
Lisätietoja kaupunkisuunnittelija puh. 040 759 2352.

Rakennuslupa-asian kulku ja käsittely

 1. Lupahakemus liitteineen
 2. Lausunnot
  Mahdolliset korjaukset ja täydennykset
 3. Lupapäätös / julkipano
 4. Oikaisuvaatimus 14 vrk rakennustarkastajan päätöksestä
 5. Valitusaika 30 vrk rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä
 6. Aloituskokous tarvittaessa ( aina uusissa asuinrakennuksissa )
 7. Vastaavat työnjohtajat
 8. Mahdollisten erityispiirustusten hyväksyminen
 9. Rakennustyönaikaiset katselmukset
 10. Loppukatselmus

Lupahakemus tulisi toimittaa henkilökohtaisesti tai suunnittelijan välityksellä rakennustarkastajalle. Suunnitelmia olisi hyvä käydä esittelemässä ennakkoon jo luonnosvaiheessa, jolloin mahdolliset puutteet ja korjausten tarpeellisuus sekä muut rakentamiseen liittyvät seikat selviäisivät riittävän ajoissa. Rakennuksen suunnittelijan pätevyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Suunnittelijan pätevyys määräytyy Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan A 2 mukaan.

Päätökset lupa-asioissa annetaan julkipanon jälkeen eli ne ovat julkisesti nähtävillä kunnan ilmoitustaululla sekä rakennusvalvonta-
toimistossa. Rakennustarkastajan myöntämän luvan käsittelyaika on n. 2- 3 viikkoa, lautakunnassa käsiteltävän luvan n. 1 - 1,5 kk.

Uusien rivi- ja kerrostalojen, liike- ja teollisuusrakennusten yms. rakennusten rakennusluvat ratkaisee ympäristö- ja rakennus-
lautakunta, muut luvat rakennustarkastaja.

Rakennus-,  toimenpideluvan ja ilmoituksen voimassaoloaika

Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvonta-
viranomaiselle.

Rakennustyöt on myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Mikäli rakennustöitä ei ole aloitettu, lupa tai hyväksyntä raukeaa ellei sen voimassaoloaikaa anota jatkettavaksi ennen kolmen vuoden määräajan umpeen menoa. Luvan tai hyväksynnän voimassaoloa työn aloittamista varten voidaan pidentää enintään kahdella vuodella.

Rakennustyöt on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Lupa tai hyväksyntä raukeaa ellei voimassaololle haeta erityisestä syystä pidennystä. Pidennystä tulee hakea ennen lupa-ajan tai hyväksynnän umpeutumista. Määräaikaa voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Luvaton rakentaminen

Voimassa olevan rakennuslainsäädännön mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Myös rakennuksen laajentamiseen ja uudestaan rakentamiseen sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Mikäli rakennus on rakennettu ilman asianmukaista rakennuslupaa, on kysymyksessä luvaton rakentaminen. Havaittuaan luvatonta rakentamista, velvoittaa rakennusvalvontaviranomainen asianomaista hakemaan kohteelle rakennuslupaa. Lupa myönnetään jälkikäteen, jos edellytykset siihen ovat olemassa. Mikäli lupaa ei voida myöntää, velvoitetaan omistaja purkamaan luvatta tehty rakennus pois. Lupamaksut luvattoman rakentamisen osalla ovat kaksinkertaiset luvalliseen verrattuna. Rakennusvalvontaviranomainen harkitsee myös tapauskohtaisesti, ilmoitetaanko asia poliisiviranomaiselle esitutkintaa varten.

Pakkokeinot 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa todetaan, että jos joku ryhtyy säännösten tai määräysten vastaiseen toimintaan taikka laiminlyö niihin perustuvan velvollisuutensa, voi kunnan rakennusvalvonta- viranomainen päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Tällaisten velvoittavien päätösten tehosteena voidaan käyttää uhkasakkoa tai teettämisuhkaa. Rikkomuksia, joihin pakkokeinoja yleensä käytetään ovat luvaton rakentaminen, luvan vastainen toiminta tai muu näihin rinnastettava toiminta.