Fysioterapia

Aukioloajat: Arkisin 8.30 - 10.00
Sähköposti: etunimi.sukunimi@laitila.fi
Puhelin: 040 730 0834
Puhelin: Terveyskeskus 2. krs

Apuvälinelainaukset tm. asioinnit ma-pe klo 8.30-10 tai puhelimitse 040 7300 834.

* vastaava fysioterapeutti  Terhi Saloniemi, puh. 050 5595 777

* fysioterapeutti  Susanna Lamminsivu  (myös kouluterveydenhuolto) 

* kuntohoitaja/lymfaterapeutti Maarit Heino-Lindroos (osastokuntoutus)

Fysioterapiakäynnin hinta yli 18-vuotiailta on á 11,50€.

Peruuttamattomasta käynnistä veloitamme 50,80 €/15-vuotta täyttäneiltä.

Apuvälinepalvelut ovat maksuttomia.

Fysioterapiapalvelut

* neuvolan ja kouluterveydenhuollon konsultaatiot terveydenhoitajan tai lääkärin lähettämänä 

* lääkinnällisen kuntoutuksen arviot, terapiat ja apuvälineet

* leikkausten jatkohoidot erikoissairaanhoidon lähettämänä

* ryhmätoimintaa erityisryhmille  

Lääkinnällinen kuntoutus ja saatavuusperusteet

Lääkinnällinen kuntoutus on lakisääteistä. Terveydenhuoltolain 29 §:n mukaan kunnan on järjestettävä potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluu:

1) kuntoutusneuvonta ja kuntoutusohjaus

2) potilaan toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi

3) kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään potilaan kuntoutusmahdollisuuksia

4) toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat sekä muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet

5) apuvälinepalvelut

6) sopeutumisvalmennus

7) 1–6 kohdassa tarkoitetuista tarpeellisista toimenpiteistä koostuvat kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa.

Kunta vastaa potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta siten, että kuntoutus muodostaa yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö on määriteltävä kirjallisessa yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa. Kunta vastaa lisäksi kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja seurannasta sekä nimeää potilaalle tarvittaessa kuntoutuksen yhdyshenkilön. 

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jossa tutkitaan ja kuntoutetaan puheessa, kielessä ja kommunikoinnissa ilmeneviä häiriöitä. Häiriöitä voi ilmetä esimerkiksi puheen tuotossa, puheen ymmärtämisessä, kielellisissä taidoissa tai äänessä. Tavoitteena on poistaa, lieventää ja ennaltaehkäistä häiriöitä mahdollisimman hyvän vuorovaikutuksen ja kommunikointikyvyn saavuttamiseksi. Puheterapiapalvelujen muotoja ovat tutkimus, ohjaus, seuranta ja terapia. Puheterapiassa painopiste on alle kouluikäisten lasten puheen- ja kielenkehityksen häiriöissä. 

Puheterapian palvelut kohdistuvat kasvu- ja kehitysikäisiin lapsiin. Lasten puheterapeuttinen tutkimus ja arvio tehdään ostopalveluna tai erikoissairaanhoidon puheterapeutilla. Annetusta puheterapiasta tulee olla käytettävissä palveluntuottajan palaute ennen uuden maksusitoumuksen myöntämistä.

Terveyskeskuksessa ei ole omaa puheterapeuttia, vaan palvelut hankitaan maksusitoumuksella  ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Omavastuuosuus yli 15-vuotiailta 11,50 €/kerta.

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jolla edistetään lapsen toimintakykyä. Toimintaterapiaan ohjautuu lapsia, joilla on havaittu viivettä iänmukaisten taitojen oppimisessa. Viive voi liittyä motoriseen kehitykseen, omatoimisuustaitoihin, hahmotusvalmiuksiin, aistitiedon käsittelyyn tai leikkitaitojen kypsymiseen.  Lasten toimintaterapia on suunnattu pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille. Toimintaterapeutin tekemä arviointi ja terapia edellyttävät lääkärin lähetettä. 

Annetusta toimintaterapiasta tulee olla käytettävissä palveluntuottajan palaute ennen uuden maksusitoumuksen myöntämistä. Toimintaterapian onnistumisen edellytyksenä on, että potilaalla on riittävät kognitiiviset taidot, vireystaso ja motivaatio. Lääkinnällisenä kuntoutuksena terapiaa myönnetään silloin, kun siitä arvioidaan olevan merkittävää hyötyä potilaan toimintakyvyn edistymiseksi. Toimintaterapiaa voidaan myöntää kotona asuvalle kuntoutujalle kuntoutussuunnitelman ja yksilöllisen tarpeen arvioinnin perusteella silloin, kun potilaan toimintakyky on pysyvästi alentunut ja kun voidaan olettaa, että toimintaterapiasta on merkittävää hyötyä kuntoutujan toimintakyvyn edistymiseksi. Aivohalvauspotilaille toimintaterapiaa voidaan myöntää kahden vuoden aikana sairastumisesta.

Terveyskeskuksessa ei ole omaa toimintaterapeuttia, vaan palvelut hankitaan maksusitoumuksella ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Omavastuuosuus yli 15-vuotiailta 11,50 €/kerta.

Lymfaterapia

Lymfaterapiaa voidaan lääkinnällisenä kuntoutuksena tilapäisesti myöntää 10-15 kertaa vuodessa. Terapiat tehdään omana toimintana. Perusteena on tällöin;

1) sädehoidon tai kirurgisen toimenpiteen aiheuttama vaikea imunesteturvotus, joka aiheuttaa vaikean kivun ja toimintahäiriön

2) synnynnäiset turvotusta aiheuttavat tilat, joiden seurauksena on raajan vaikea kipu ja toimintahäiriö  

3) vaikeavammaisuuden aiheuttama alttius mekaaniselle, tulehdukselliselle tai verisuoniperäiselle turvotukselle. Tavoitteena on jatkaa hoitoa myöhemmin painesukka, -hiha ym. vastaavana hoitona. Vain synnynnäisissä turvotustiloissa lymfaterapiaa voidaan jatkaa pidempiä aikoja tai pysyvästi.

Jalkahoidot

Jalkahoitoa voidaan myöntää lääkinnällisenä kuntoutuksena lääkärin määrittämän riskiluokituksen perusteella diabeetikoille ja reumaatikoille, joilla on jalkaterän ja/tai nilkan rakenteellista virheasentoa ja asiakas ei pysty itse hoitamaan jalkojaan.

Terveyskeskuksessa ei ole omaa jalkahoitajaa, vaan palvelut hankitaan maksusitoumuksella  ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Omavastuuosuus yli 15-vuotiailta 11,50 €/kerta.