Asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut


Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen


Maksuttomat terveyspalvelut

Äitiys- ja lastenneuvolakäynnit, kouluterveydenhuollon käynnit, mielenterveys- ja päihdeyksikön avovastaanoton (hoitajien ja psykologien) palvelut, terveydenhoitajan-, sairaanhoitajan sekä kätilön vastaanotot, perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon lääkärin lähetteellä tehdyt laboratorio- ja röntgentutkimukset.

Terveydenhoitajan, sairaanhoitajan ja kätilön vastaanotot ovat maksuttomia riippumatta siitä, missä ja miten palvelut annetaan. Maksuttomia ovat perinteiset vastaanottokäynnit ja etäyhteyksien avulla annetut palvelut.

Yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista, joihin ei liity muita tutkimuksia tai hoitotoimenpiteitä, voidaan periä enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava maksu.Maksu käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta

Kaikista peruuttamattomista ja käyttämättömistä vastaanottoajoista peritään 18 vuotta täyttäneiltä maksu peruuttamattomasta käynnistä 51.50 e riippumatta siitä, onko käynti alun perin ollut maksullinen vai maksuton. (Asiakasmaksulaki 3§). Aika tulee peruuttaa viimeistään edellisenä arkipäivänä klo 16 mennessä.

Maksua ei peritä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.Viivästyskorko ja maksujen ulosotto

Palvelusta perittävän maksun eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta. Ellei maksua ole suoritettu eräpäivään mennessä, peritään asiakkaalta viivästyskorkoa korkolain mukaan.

Tässä maksutaksassa määrätyt maksut ja viivästyskorko saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin on säädetty.Maksujen alentaminen tai siitä vapauttaminen 

Voit hakea sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksun alentamista tai vapautusta sen maksamisesta, jos maksun periminen vaarantaa sinun tai perheesi toimeentulon tai et voi maksun vuoksi hoitaa elatusvelvollisuuttasi.

Jos haet asiakasmaksun alentamista tai vapauttamista vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, on siitä käytävä ilmi, mistä maksuista haet alennusta tai vapautusta, mistä alkaen ja millä perusteilla. Hakemuksessa on esitettävä selvitys tuloista ja menoista tositteineen.Muutoksenhaku

Asiakasmaksusta annettuun päätökseen tai laskuun voi vaatia oikaisua Laitilan sosiaali- ja terveysvaliokunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä lukien, sitä päivää lukuun ottamatta. Päätöksen katsotaan saapuneen asianosaisen tiedoksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös tai lasku on postitettu, ellei asiassa muuta näytetä. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös/lasku, johon vaaditaan oikaisua sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. Oikaisuvaatimus tulee toimittaa Laitilan kaupungille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Vaatimus lähetetään joko sähköpostitse osoitteeseen sosiaali.toimi@laitila.fi tai postitse osoitteeseen: Laitilan sosiaali- ja terveysvaliokunta, PL 25, 23801 Laitila.