Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset palvelut ja tukitoimet. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vammasta tai sairaudesta johtuen on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua arjen toiminnoista.


Palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma

Palvelujen ja tukitoimien järjestämiseksi tehdään yhdessä palvelutarpeen selvitys. Avun, tuen ja kuntoutuksen muodot kirjataan palvelusuunnitelmaan. Palvelusuunnitelma on asiakkaan ja kunnan viranomaisten välinen toimintasuunnitelma. Päätökset palveluista tehdään erikseen.


Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Vammaispalvelulain mukaan kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle vamman kannalta välttämättömät asunnon muutostyöt. Korvattavia muutostöitä ovat mm. kynnysten poisto sekä WC- ja pesutilojen rakentamis- ja muutostyöt.

Vammaispalvelulain mukaan kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle vamman kannalta välttämättömien asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden kohtuulliset kustannukset. Korvattavia laitteita ja välineitä ovat mm. nostolaitteet ja hälytyslaitteet.

 

Palveluasuminen

Vammaispalvelulain mukaan kunta on velvollinen järjestämään vaikeavammaiselle henkilölle palveluasumisen, kun henkilö tarvitsee runsaasti apua selviytyäkseen jokapäiväisistä toiminnoista, mutta ei kuitenkaan tarvitse laitoshoitoa. Asunnon lisäksi asukas voi tarvita erilaisia yksilöllisiä palveluita asumisensa tueksi, kuten koti- ja ateriapalvelua.

Palveluasumista järjestetään palvelutaloissa ja ryhmäkodeissa, mutta palveluasuminen voidaan järjestää myös kotiin riittävien tukipalveluiden ja asunnon muutostöiden avulla.


Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Vammaisella henkilöllä on mahdollisuus saada korvausta sellaisten koneiden ja laitteiden hankintakustannuksiin, joita hän tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi liikkumisessa, viestinnässä tai henkilökohtaisessa jokapäiväisessä suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. Korvaukset koneista ja laitteista ovat vammaispalvelulain mukaan harkinnanvaraisia. Esimerkiksi autoavustusta haettaessa tarkistetaan ensisijaisen lainsäädännön perusteet (autoveronpalautus). Tuki on Laitilassa kohdennettu ensisijaisesti vaikeavammaisille henkilöille. Korvaus on yleensä puolet hankintahinnasta, vähennettynä autoveron osuudella ja mahdollisesti vanhan auton myyntihinnalla.


Päivätoiminta

Vammaisten henkilöiden päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa. Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 e §:ssä tarkoitettuun työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.

Päivätoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan siten, että vaikeavammainen henkilö voi osallistua toimintaan viitenä päivänä viikossa tai tätä harvemmin, jos vaikeavammainen henkilö kykenee osallistumaan työtoimintaan osa-aikaisesti tai siihen on muu hänestä johtuva syy.

Työtoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain 27e§ mukaisena toimintana  sekä vammaispalvelulain perusteella Palke 7:ssä.

Toiminnasta saa tietoja Anitta Keskitalolta  puh. 050-3102995


Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on vammaisen henkilön toimintakyvyn edistäminen sekä hänen ja hänen perheensä tukeminen. Kurssitoimintaa kehitetään yhteistyössä terveydenhuollon, Kelan ja eri vammaisjärjestöjen kanssa. Sopeutumisvalmennus on vammaispalvelulain mukaan harkinnanvaraista. Laitilan kaupungin sopeutumisvalmennus kohdennetaan ensisijaisesti vaikeavammaisten henkilöiden viittomakielen kotiopetukseen ja liikkumistaidon ohjaukseen.

Vammaispalvelujen neuvonta ja ohjaus: Anitta Keskitalo  puh. 050-310 2995


Kuljetuspalvelut

Vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentin mukaan vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen (vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa asiointi- ja vapaa-ajan matkaa kuukaudessa). Työ- ja opiskelumatkat järjestetään tarpeen edellyttämässä laajuudessa.

Vammaispalveluasetuksen 5 §:n mukaan kuljetuspalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena henkilönä pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Vammaispalvelulain (VPL 1987/380) mukaiset kuljetuspalvelut on kilpailutettu. 

1.12.2021-1.12.2023 palveluntuottajiksi on valittu seuraavat liikennöitsijät (nimen perässä puhelinnumero, josta kuljetuksen voi tilata ko. yrittäjältä): Arokoivun Invataksit Oy, puh. 040 844 1980; Harri Arokoivu, Palveluapu, puh. 040 844 1980; Lars Lindroos, puh. 050 374 3626; M. Raittinen Ky, puh. 0400 795 546; Taksiautoilija Mika Tapani, puh. 040 735 7897; Taksi Hans Varjonen, puh. 040 550 5916; Taksi Heli Airasmäki, puh. 040 524 7278; Taksi Kirsti Kivioja, puh. 0400 355 834; Taksi M. Kiveinen, puh. 0400 558023; Taksi M. Mattila, puh. 050 544 9977; Taksi Marko Nieminen Oy, puh. 0400 269 013 ja 1.1.2022 alkaen 0400 269 133; Taksi Päivi Nurmi Ky, puh. 040 350 1551; Taksitoiminta Jyrki Heinonen, puh. 040 746 6069; Vuolan Invataksit Oy, puh. 040 083 4094.

Lisätiedot : Anitta Keskitalo puh. 050-3102995

Asiointiliikenne

Laitilan kaupungin asiointiliikennettä hoitaa 1.9.2021 alkaen Triviabus.

Asiointiliikenne on tarkoitettu palvelemaan ikäihmisiä, liikuntarajoitteisia, kehitysvammaisia sekä muita asukkaita, joille omatoiminen kulkeminen päivittäisille kauppa-, apteekki-, pankki- ym. asioille on haasteellista.

Asiointiliikennettä ajetaan arkipäivisin pääsääntöisesti klo: 7-16 Laitilan kaupungin alueella yhdellä 15 paikkaisella autolla, johon mahtuu lisäksi yksi pyörätuolissa matkustava henkilö.

Huomioithan, että asiointiliikenteen auto hoitaa myös Monipalvelukeskus Palkkeen sekä ikäihmisten päivätoiminta Pirtin kuljetusmatkat aamuisin ja iltapäivisin. Auto on tarvittaessa myös muun sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin soveltuvassa käytössä. Päivätoiminta Pirtin sekä Palkkeen henkilökunta tiedottaa kullekin asiakkaalle aikataulumuutoksista. 

Laitilan kaupunki pyytää ymmärrystä ja kärsivällisyyttä uusien aikataulujen käyttöönotossa. Lisätietoja päivätoiminnan osalta antaa  Heidi Raitamäki  puh. 040 646 3452 sekä Palkkeen osalta Anitta Keskitalo puh. 050 310 2995. 

Liikennöitsijällä on oikeus periä kuljetuksista liikenne- ja viestintäministeriön vahvistaman joukkoliikennetaksan mukainen korvaus. Asiointiliikenteessä käytetään kilometripohjaista hinnastoa, joka perustuu Matkahuollon hinnastoon. Hinnasto löytyy Joukkoliikenne -sivun oikeasta reunasta.

Asiointimatkan voit tilata numerosta: 045 7834 5943 arkipäivisin pääsääntöisesti klo 7.00-16.00. Matka tulee tilata hyvissä ajoin etukäteen. Kuljettaja sovittelee aikataulut viikon kuljetusohjelmaan. 


Vammaispalvelulaki ja -asetus (Finlex)


Tulkkipalvelut

Puhe-, kuulo- ja kuulonäkövammaisten henkilöiden tulkkauspalvelujen järjestämisestä vastaa Kela vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista annetun lain mukaisesti. Kelan sivulta löytyy lisätietoa tulkkauspalveluista.


Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto seuraa vammaisille henkilöille tarkoitettujen palvelujen kehitystä kunnan alueella. Neuvosto tekee aloitteita ja antaa lausuntoja asioista, jotka voivat vaikuttaa vammaisten elämään ja hyvinvointiin. Laitilan vammaisneuvostoon kuuluvat seuraavat tahot/jäsenet:


  • Laitilan Vakka-Suomen Neurokerho (Sirpa Lahtinen)
  • Laitilan Kuulo ry (Sari Väätäjä)

  • Laitsemiele ry (Maarit Huuhka)

  • Vakka-Suomen invalidit (Jaakko Romppanen)
  • Laitilan kaupungin hallitus (Pertti Pokki pj., Pauliina Uusikartano, Atro Tannermaa)


Vammaisneuvoston sihteerinä toimii johtaja-sosiaalipalveluohjaaja Anitta Keskitalo, puh. 050-310 2995.Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä


Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö

Vammaispalvelu, Vakka-Suomi -esite

hakemus VPL (XLS)

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet

Kuljetuspalveluhakemus, uusi (XLS)

EU:n Vammaiskortti tulee - tietoa kortista ja hakuohje