Lastenvalvoja

Isyyden selvittäminen

Uusi isyyslaki on tullut voimaan 1.1.2016 ja sen mukaan avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys voidaan tunnustaa ennakollisesti äitiysneuvolassa ja toissijaisesti lastenvalvojan luona. Ennakollisesta isyyden tunnustamisesta voi tiedustella tarkemmin Laitilan neuvolasta. Jos isyyttä ei ole tunnustettu neuvolassa raskauden aikana niin isyyden selvittämisestä lapsen syntymän jälkeen huolehtii lastenvalvoja.
Isyyden tunnustamisen tarkoituksena on lapsen ja hänen isänsä välisen sukulaisuussuhteen vahvistaminen. Maistraatti ei hyväksy isyyden tunnustamista, jos on aihetta olettaa, että isyytensä tunnustanut mies ei ole lapsen isä.

Toimenpiteet isyyden selvittämiseksi

Mikäli lasta ei ole tunnustettu jo äitiysneuvolassa, äidin kotikunnan lastenvalvoja lähettää kutsun äidille avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden selvittämiseen, myös äiti voi olla lastenvalvojaan yhteydessä avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyysasiassa. Äiti ja isyyden tunnustava mies voivat tulla lastenvalvojan luokse yhdessä tai erikseen, mutta yleensä on suotavaa pyrkiä asioimaan samanaikaisesti. Vanhempien on todistettava henkilöllisyytensä ajokortilla, passilla tai virallisella henkilötodistuksella.

Lapsen huolto-, asumis- ja tapaamissopimukset

Vanhempien erotessa suositellaan että he tekevät kirjallisen sopimuksen alaikäisen lapsensa huollosta, asumisesta ja oikeudesta pitää yhteyttä erossa asuvaan vanhempaansa. Sopijaosapuolina ovat lapsen vanhemmat. Heidän tulisi miettiä, miten haluaisivat sopia lapsensa huoltajuudesta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Lastenvalvojan luokse tullessaan vanhemmilla ei tarvitse olla valmista sopimusehdotusta mukanaan. Lastenvalvoja voi opastaa perheitä lasta koskevissa sopimuksissa ja niihin läheisesti liittyvissä perheasioissa sekä selvittää vaihtoehtoja yhdessä vanhempien kanssa. Lastenvalvojan tehtävänä on vahvistaa sellaiset vanhempien tekemät sopimukset, jotka eivät ole lapsen edun vastaisia.

Mikäli lapsen tai vanhemman olosuhteissa tapahtuu muutoksia, vanhemmat voivat muuttaa voimassa olevaa sopimusta lastenvalvojan luona. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen keskenään voi päätöstä hakea käräjäoikeudesta.

Elatussopimukset

Lapsella on oikeus saada elatusta kummaltakin vanhemmaltaan. Molemmilla vanhemmilla on siis elatusvelvollisuus. Erotilanteessa vanhemmat voivat sopia keskenään millä summalla erossa asuva vanhempi osallistuu lapsen elatukseen. Elatusapu maksetaan pääsääntöisesti kuukausittain etukäteen sille vanhemmalle, joka asuu lapsen kanssa. Jos etävanhemman maksukyky todetaan heikoksi niin lapsella on oikeus saada elatustukea kelasta.

Yhteystiedot

Lastenvalvoja Kati Askola puh. 050 3086672  

Lastenvalvojan poissaollessa sijaisena toimii Sosiaali- ja terveysjohtaja Jussi Mattila puh. 050 3365269