Järjestyssäännöt

Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Vakka-Suomen musiikkiopisto noudattaa Opetushallituksen antamia taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteita (2002). Niiden mukaisesti opetus jakautuu musiikin perustasoon ja musiikkiopistotasoon, joita edeltää varhaisiän musiikkikasvatus. Myös aikuisilla on mahdollisuus suorittaa perus- ja musiikkiopistotason opinnot.

1. YLEISET ASIAT
* käyttäydyn kohteliaasti
* toimin ohjeiden mukaan
* tervehdin tapaamiani ihmisiä
* tunnen omat tavarani ja huolehdin niistä, en koske toisten tavaroihin ilman lupaa
* yhteiset tavarat ovat kaikkien omaisuutta; jos vahingoitan yhteistä omaisuutta, ilmoitan siitä heti itse musiikkiopiston henkilökuntaan kuuluvalle
* en tappele enkä kiusaa ketään
* en roskaa ympäristöäni
* WC:ssä käydessäni noudatan siisteyttä
* en huuda, kiroile enkä puhu sopimattomia
* en vahingoita musiikkiopiston ulkoalueiden istutuksia

2. MATKAT MUSIIKKIOPISTOLLE JA MUSIIKKIOPISTOLLE TULO
* otan oppitunneille mukaan tarvittavat välineet ja varusteet
* karkit, rahat ja muut tarpeettomat tavarat jätän kotiin
* otan kännykän vain tarvittaessa musiikkiopistoon ja pidän sen suljettuna repussa
* noudatan matkalla liikennesääntöjä
* käytän kypärää pyöräillessäni
* tulen oppitunneille ajoissa

3. KÄYTÄVÄTILAT
* liikun rauhallisesti ja muita häiritsemättä käytävissä ja portaissa

4. LUOKKATILAT
* odotan rauhallisesti tunnin alkamista
* en häiritse tunnilla
* kiinnitän erityistä huomiota työni ja työympäristöni siisteyteen
* teen saamani tehtävät parhaani mukaan

5. KIRJAAMINEN
* Oppilaan kirjautuessa perus- tai musiikkiopistotason oppilaaksi hänen on suoritettava kirjaamismaksu.

6. OPINTOJEN ALOITTAMINEN
* Oppilaan on lukuvuoden alussa ilmoittauduttava oppilaitoksessa erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti.
* Ilman hyväksyttävää syytä ilmoittautumisen laiminlyöneen oppilaan katsotaan jättäneen oppilas paikkansa.

7. OPINTOJEN KULKU
* Oppilaan tulee järjestää opintonsa oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti.
* Opetussuunnitelman mukaisesti kunkin oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvat instrumenttiopetus, yhteismusisointi ja musiikin perusteiden opinnot.
* Oppilaan on käytävä tunneillaan säännöllisesti ja valmistauduttava niille huolellisesti.
* Oppilas on velvollinen esiintymään musiikkiopiston järjestämissä tilaisuuksissa sekä osallistumaan niihin kuulijana.
* Mikäli ilmenee, että oppilas ei käytä opiskelupaikkaansa täysitehoisesti, niin opettaja, rehtori tai tutkintolautakunta voi antaa oppilaalle kehotuksen opintojen tehostamiseksi.
* Jatkuva opintojen laiminlyönti johtaa opinto-oikeuden menettämiseen.

8. OPPITUNNIT
* Oppilaan on käytävä oppitunneillaan täsmällisesti ja valmistauduttava niille huolellisesti.
* Mikäli oppilas sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi ei voi saapua oppitunnille, on hänen ilmoitettava siitä niin aikaisin kuin mahdollista opettajalleen.
* Esteestä on vaadittaessa esitettävä todistus.
* Pitkäaikaisen sairauden sattuessa on ilmoitettava, miten kauan poissaolo todennäköisesti kestää.
* Oppilaalla on mahdollisuus pyytää rehtorilta vapautusta opinnoista määräajaksi perustellusta syystä.
* Oppilas ei ole oikeutettu saamaan jälkikäteen niitä oppitunteja, jotka ovat peruuntuneet hänen oman poissaolonsa vuoksi.
* Opettaja ei ole velvollinen pitämään sairautensa vuoksi pois jääneitä tunteja, mutta opisto pyrkii mahdollisuuksien mukaan järjestämään sijaisen.
* Opettajan sairauden tai muun laillisen esteen vuoksi aiheutuneen poissaolon korvaamisesta päätetään tapauskohtaisesti.

9. OPETUSVÄLINEET
* Oppilaan tulee itse hankkia opinnoissaan tarvitsemansa nuotit, kirjat yms. opetusvälineet.
* Oppilaitoksen nuotiston käytössä ja soitinten lainauksessa on noudatettava niistä annettuja määräyksiä.
* Jos oppilas hukkaa tai vahingoittaa lainaamiaan soittimia, nuotteja, kirjoja tai muuta oppilaitoksen omaisuutta, on hän velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

10. LUKUKAUSIMAKSUT
* Lukukausimaksujen suuruudesta päättää musiikkiopiston johtokunta.
* Lukukausimaksut on maksettava annettuihin määräaikoihin mennessä.
* Lukukausimaksun laiminlyönti aiheuttaa opetuksen keskeytymisen seuraavan lukukauden alusta lukien.

11. OPINTOJA KOSKEVAT ILMOITUKSET
* Lukuvuoden alkaessa oppilaan on ilmoittauduttava erikseen ilmoitettavana ajankohtana.
* Jos oppilas keskeyttää tai lopettaa opiskelun syyslukukaudeksi tai päättää olla aloittamatta opintoja, siitä on ilmoitettava toimistoon ennen lukukauden alkamista.
* Mikäli ilmoitus opintojen päättämisestä/keskeytyksestä saapuu musiikkiopistolle kahden viikon sisällä opetuksen alkamisesta, peritään toimistomaksuna 20 €. Tämän jälkeen lukukausimaksu peritään kokonaisuudessaan, ellei hyväksyttävää perustetta (esim. kesken lukukauden tapahtuva muutto musiikkiopiston toiminta-alueen ulkopuolelle) muuhun ole.
* Ennen kevätlukukauden päättymistä oppilaan on määräaikaan mennessä erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti ilmoitettava opintojensa jatkamisesta, keskeyttämisestä tai päättämisestä.
* Edellä tarkoitettuun opintojen määräaikaiseen keskeyttämiseen tulee saada rehtorilta lupa. Lupa voidaan myöntää esim. pitkällisen sairauden, äitiysloman tai asevelvollisuuden suorittamisen vuoksi.
* Tässä kohdassa mainitun ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen voi aiheuttaa opinto-oikeuden menetyksen.

12. VAPAAOPPILASPAIKKA
* Vapaaoppilaspaikka myönnetään hakemuksesta oppilaalle, joka/jonka perhe saa toimeentulotukea. Vapaaoppilaspaikkaa haetaan ja se myönnetään lukukaudeksi kerrallaan. Hakemukset syyslukukaudelle jätetään sen lukukauden elokuun loppuun mennessä, jolle vapaaoppilaspaikkaa haetaan, ja hakemukset kevätlukukaudelle sen lukukauden tammikuun loppuun mennessä, jolle vapaaoppilaspaikkaa haetaan. Kesken lukukauden vapautuvalle oppilaspaikalle tai musiikkileikkikouluopetukseen otettava oppilas voi hakea vapaaoppilaspaikkaa kolmen viikon kuluessa oppilaaksi hyväksymisestä.
* Vapaaoppilaspaikan myöntämisen edellytyksenä on kunnan sosiaalitoimiston antama todistus hakijan varattomuudesta/toimeentulotukiselvitys, joka hakijan tulee liittää vapaaoppilaspaikkahakemukseen. Hakemuksen vapaaoppilaspaikasta tekee oppilaan huoltaja tai täysi-ikäinen oppilas omalta kohdaltaan. Kotona asuvan täysi-ikäisen oppilaan vapaaoppilaspaikan myöntämisen edellytyksenä on samoin kunnan sosiaalitoimiston antama todistus oppilaan vanhempien varattomuudesta/toimeentulotukiselvitys.
* Oppilailta, joille vapaaoppilaspaikka on myönnetty, ei peritä lukukausimaksua, kirjaamismaksua,soitinvuokraa musiikkiopiston soittimen käytöstä eikä muita musiikkiopiston perimiä opiskeluun välittömästi liittyviä maksuja.

* Vapaaoppilaspaikat eivät koske ryhmäopetukseen osallistuvia musiikkiopiston ulkopuolisia oppilaita eivätkä avoimella osastolla järjestettävää opetusta. Vapaaoppilaspaikat myöntää musiikkiopiston rehtori.