Yrittäjyyskasvatus perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Perusopetuksessa uusissa opetussuunnitelmien perusteissa oppilas nousee oppimisen keskiöön. Oppimisessa korustuu

 • oppilaan aktiivisuus ja vahvempi osallistaminen oppimiseen
 • vastuuttaminen
 • oppimaan oppimisen taidot
 • itsetuntemus ja itsetunto
 • mielekkyys ja motivaatio
 • tavoitteellisuus
 • kriittinen ajattelu
 • ongelmanratkaisutaidot

Keskeinen tavoite on laaja-alainen osaaminen eli tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostama kokonaisuus. Yhdeksi laaja-alaisen osaamisen oppimistavoitteista on nostettu Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6). Opetuksessa se merkitsee:

 • Oppilaan tulee kehittää valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan.
 • Oppilaan tulee saada kokemuksia, joiden avulla hän ymmärtää työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä.
 • Oppilaan tulee kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa oman osaamisensa merkitys oman työuransa kannalta.
 • Oppilaan tulee saada tukea omien ammatillisten kiinnostusten kohteiden tunnistamiseen ja jatko-opintojen valitsemiseen.

Uusi ops suosittelee työelämään tutustumista ja yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä toiminnallisia tilanteita, ryhmätyötä ja projekteja, joissa korostuu tekemällä oppiminen. Näin oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti, toimimaan muutostilanteissa joustavasti ja luovasti ja tarttumaan asioihin aloitteellisesti ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja.

Lue lisää: www.oph.fi/ops2016