Opiskeluhuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä toimiville aikuisille ja sitä tehdään yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa.

Jokaisessa koulussa on yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

Kukin koulu nimeää yhteisöllisistä asioista vastaavan moniammatillisen yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän lukuvuodeksi kerrallaan. Rehtori vastaa oppilashuollosta koulussaan. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä laatii rehtorin johdolla lukuvuosittaisen oppilashuoltotyön toimintasuunnitelman.

Koulukuraattorit ja -psykologit oppilaiden tukena

Koulukuraattori on koulussa toimiva sosiaalityöntekijä. Hän tukee työllään oppilaiden hyvinvointia, arjen sujumista, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita. Koulukuraattori tarjoaa asiantuntemustaan ja tukeaan koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja perhetilanteeseen liittyviin pulmiin tai oppilaan elämässä tapahtuviin muutoksiin.

Koulupsykologi tukee oppilaiden hyvinvointia, tervettä kasvua ja kehitystä. Hän osallistuu oppimisedellytysten arviointiin sekä tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä myös itsetunnon, mielialan, ihmissuhteiden tai muiden elämänalueiden pulmissa.

Oppilaat voivat hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan koulukuraattorin tai koulupsykologin kanssa. He voivat ohjautua myös huoltajien, opettajan, kouluterveydenhoitajan tai muun henkilön suosittelemana. Tarvittaessa toimitaan yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden toimijoiden kanssa.


Yhteystiedot:

koulupsykologi
Susanna Andersson
p. 044 595 8550
Itäkulma, Suontaka, Varppee, lukio, Winnova

koulupsykologi


Kappelimäki, Kodjala, Soukainen, Untamala, Pähkinäpensaan pk ja Apilaniityn pk (esikoululaiset)

koulukuraattori
Tiina Welling
p. 050 518 0603
Itäkulma, Suontaka, Varppee, lukio, Winnova (nuorisoaste)

koulukuraattori (vastaava kuraattori)
Sirke Jaakkola
p. 040 192 0648
Kappelimäki, Kodjala, Soukainen, Untamala, esikoululaiset

kouluterveydenhoitaja
Marja Sederholm opintovapaalla, sijaisena Jenni Suominen
p. 050 388 1579
Varppeen koulu, Laitilan lukio

kouluterveydenhoitaja
Sari Hyytiä
p. 050 310 2993
Kappelimäki, Untamala

kouluterveydenhoitaja
Maarit Rantanen
p. 050 518 2075
Kodjala, Soukainen, Suontaka, Itäkulma, Winnova


Laitilan lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä


Lisätietoja lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän toiminnasta


Laitila

Oppilas- ja opiskeluhuoltolain 14§:n sekä nuorisolain 9§:n mukainen oppilas- ja opiskeluhuollon ohjausryhmä kokoontuu Laitilassa 2-3 kertaa vuodessa. Kyseessä on oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja nuorisolain mukainen moniammatillinen ohjausryhmä, joka koostuu mm. eri alojen ammattilaisista oppilashuoltohenkilöstöstä lapsiperhepalveluihin ja poliisiin. Mukana on myös muita paikallisia toimijoita. Tavoitteena on edistää laitilalaisten nuorten hyvinvointia. 

Nuorisolaki (1285/2016) määrittää, että paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret. Verkoston tai muun yhteistyöryhmän tulee toimia vuorovaikutuksessa nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen verkosto. Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita. 

Verkoston tai muun vastaavan yhteistyöryhmän tehtävänä on:

1) koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;

2) edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä menettelytapoja nuoren palveluihin ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta;

3) edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi.

Ohjausryhmä vastaa monialaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja arvioinnista opetuksen järjestäjän tasolla. Ohjausryhmä linjaa yhteiset tavoitteet opiskeluhuollon toiminnalle ja tukee niiden saavuttamista ja yhtenäisiä toimintatapoja. Lisäksi ohjausryhmä suunnittelee, kehittää ja arvioi kunnan opiskeluhuoltoa sekä ohjaa koulukohtaisten opiskeluhuoltoryhmien toimintaa. 


Opiskeluhuollon johtaminen kunnassa

Opiskeluhuollon johtaminen


Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän kannanotto pelisäännöistä ja kotiintulosuositukset


Laitilan kaupungin oppilashuollon sekä lasten ja nuorten palveluiden ohjausryhmä on 30.8.2018 keskustellut kotiintuloajan ja riittävän yöunen merkityksestä lapselle ja nuorelle. 

Kannanoton ja kotiintulosuositusten tarkoituksena on tukea huoltajia ja muita kasvattajia mm. lapsen/nuoren riittävän yöunen, jaksamisen, terveyden ja perheen keskinäisen yhteisen ajan suhteen.

 

SUOSITTELEMAMME KOTIINTULOAJAT:


ALAKOULUIKÄISET 

arki ja su klo 19.30 / pe ja la klo 20.30 

7.-8. LUOKKALAISET

arki ja su klo 21.00 / pe ja la klo 22.00

9. LK JA VANHEMMAT  

arki ja su klo 21.00

pe ja la klo 23.00


  • Kotiintuloaikojen tarkoituksena on turvata lapselle riittävästi aikaa yhdessäoloon perheen kanssa, iltatoimiin sekä lepoon. 
  • Lapsen kotiintuloaikojen ja lapsen menemisten ja tulemisten valvominen ei ole kyttäämistä, vaan välittämistä, luottamista, neuvottelemista, sopimusten tekemistä ja sopimusten pitämistä.


Kannanotto