Opetussuunnitelma

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet muodostuvat kaikelle opetukselle yhteisestä osuudesta sekä tuntijaon nivelkohtien mukaisesti muodostetuista vuosiluokkakokonaisuuksista:


Perusteiden luvut 1-12: kaikille yhteiset osuudet
Perusteiden luku 13: vuosiluokat 1 - 2
Perusteiden luku 14: vuosiluokat 3 - 6
Perusteiden luku 15: vuosiluokat 7 – 9


Yksi uuden opetussuunnitelman yleisiä tavoitteita on laaja-alainen osaaminen. Sillä tarkoitetaan tietojen, taitojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Laaja-alaiset kokonaisuudet tukevat opetuksen eheyttämistä ja sen vuoksi tarvitaan oppiainerajat ylittävää yhteistyötä. Jokainen oppiaine antaa oman panoksensa kunkin laaja-alaisen osaamisalueen kehittymiseen.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat opetusta eheyttäviä ja oppiaineiden yhteistyöhön perustuvia opiskelujaksoja, joissa hyödynnetään koulun kaikkea toimintaa ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Oppilaiden osallistaminen ja osallistuminen suunnitteluun on välttämätöntä.

Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen, työskentely ja käyttäytyminen. Perusopetuksen arviointi muuttuu sisällöltään ja muodoltaan. Opintojen aikaisen formatiivisen arvioinnin ja palautteen antamisessa oppilaalle tuodaan esille oppimiskokonaisuuden tavoitteet ja arvioinnin kriteerit. Oppilas saa palautetta oppimisprosessin etenemisestä.

Opintojen aikaisessa arvioinnissa korostuu vuorovaikutus, keskustelu ja kannustava arviointi. Formatiivisessa arvioinnissa käytetään mahdollisuuksien mukaan hyväksi digitaalisia välineitä. Käyttöön otettava arviointikeskustelu on tärkeä tiedottamisen ja arviointipalautteen antamisen muoto sekä yhteistyömuoto huoltajien kanssa.

Lukuvuosiarviointi toteutetaan vuosiluokilla 1 – 2 sanallisena arviointina kaikissa oppiaineissa.  Vuosiluokilla 3-9 annetaan numeroarviointi. Todistuksen liitteessä annetaan sanallinen arviointi käyttäytymisestä. Lukuvuositodistuksessa ilmaistaan, onko oppilas saavuttanut kunkin oppiaineen tavoitteet hyväksyttävästi. Arviointikeskustelu huoltajien ja oppilaan kanssa korvaa väliarvioinnin.

Valtioneuvosto hyväksyi 15.5.2014 vuodelta 2012 olevan perusopetuksen tuntijaon käyttöönotolle siirtymäajan. Vuosiluokat 7-9 jatkavat edellisen tuntijaon (2001) ja vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Seitsemännen vuosiluokan osalta opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017, kahdeksannen vuosiluokan osalta 1.8.2018 sekä yhdeksännen vuosiluokan osalta 1.8.2019.

uusiops