Kiusaamisen ehkäiseminen

Kiusaamisen ehkäisyyn on Laitilan kaupungin oppilaitoksissa sitouduttu

Lain mukaan oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (perusopetuslaki 29 §). Lakia on täydennetty siten, että opetuksen järjestäjän tulee laatia suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Opetuksen järjestäjän on lisäksi toimeenpantava suunnitelma sekä valvottava sen noudattamista ja toteutumista. "Lainsäädännön lähtökohtana on, että koulussa tapahtuvaan häiriökäyttäytymiseen ja turvallisuuteen liittyvät ongelmat voidaan ja tulee hoitaa pääasiassa koulun sisäisin kasvatuksellisin keinoin. Mikäli kasvatukselliset tai koulun kurinpidolliset keinot eivät riitä takaamaan turvallisuutta koulussa, merkitsee se nykyisellä lainsäädännöllä sitä, että järjestäjän on tukeuduttava entistä enemmän yhteiskunnan yleisiin turvanormeihin ja -järjestelmiin. Käytännön toiminta edellyttää entistä kiinteämpää yhteistoimintaa muiden viranomaisten kuten poliisin ja sosiaaliviranomaisten sekä koulun välillä." (Opetusministeriö 2000.)

Koulujen kiusaamisen vastaisessa toiminnassa ollaan yhteistyössä kotien ja viranomaistaho jen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. On tärkeää, että vanhemmat tietävät, kuinka kiusaamistapauksissa toimitaan. Kaikessa yhteistyössä otetaan huomioon asianosaisten tietosuoja. Koulun rehtori vastaa siitä, että kiusaamistapaukset hoidetaan toimintamallin ja lain mukaisesti. Luokanopettaja tai luokanvalvoja vastaa käytännön toimenpiteistä.


Säännölliset kiusaamiskyselyt

Laitilan kaupungin oppilaitoksissa toteutetaan säännölliset kiusaamiskyselyt kouluterveyskyselyjen ohella. Kyselyt tuottavat välitöntä tietoa tilanteesta oppilaitoskohtaisesti. Kaikkiin tiedoksi tulleisiin tapauksiin puututaan. Opetushallituksen julkaisuja: opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa

Linkki OPH:n julkaisuun