Esiopetus

Esiopetus muuttui velvoittavaksi 1.8.2015. Lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Oikeus esiopetukseen on myös seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella sekä niillä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Vastuu lapsen osallistumisesta esikouluun on huoltajalla. Esiopetusta annetaan vahvistetun opetussuunnitelman mukaisesti vähintään 700 tuntia lukuvuodessa

Laitilassa esiopetusta järjestetään Pähkinäpensaan ja Apilaniityn päiväkodeissa. Pähkinäpensaan päiväkodin esikouluun sijoitetaan pääsääntöisesti lapset, jotka tarvitsevat myös esiopetusta täydentävää päivähoitoa. Apilaniityn päiväkodissa esiopetusta järjestetään vuorohoitoa tarvitseville lapsille.

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Esiopetuksen tehtävänä on yhdessä kotien ja huoltajien kanssa:

  • edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä
  • vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana, leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla
  • tarjota mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseen
  • oppia arvostamaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja ainutlaatuisuutta

Tavoitteena on myös, että lapsen kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan, niihin puututaan ja ennaltaehkäistään näin mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia.


Lisätietoja:

Esiopetuskoordinaattori Taija Jalonen, p. 044 585 6806