Laitilan oppilashuollon ja lasten ja nuorten palveluiden ohjausryhmä

Nuorisolaki  (1285/2016) määrittää, että paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon kehittämistä varten kunnassa on oltava ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret. Verkoston tai muun yhteistyöryhmän tulee toimia vuorovaikutuksessa nuorisoalan järjestöjen, seurakuntien ja muiden nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen verkosto. Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita. 

Verkoston tai muun vastaavan yhteistyöryhmän tehtävänä on:

1) koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;

2) edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä menettelytapoja nuoren palveluihin ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta;

3) edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi.


Laitilassa toimii oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja nuorisolain mukainen moniammatillinen ohjausryhmä, joka koostuu mm. eri alojen ammattilaisista oppilashuoltohenkilöstöstä lapsiperhepalveluihin ja poliisiin. Mukana on myös muita paikallisia toimijoita. Tavoitteena on edistää laitilalaisten nuorten hyvinvointia.