Katualueen hoito ja kunnossapito

Kadut ja liikenneväylät

Kunnossapidettävää katualuetta on yhteensä n. 56 km, jolla on ajoneuvoille ja kevyelle liikenteelle tarkoitettua väylää n. 70 km.

Talvikunnossapitoa katualueilla hoidetaan kaupungin omalla kalustolla ja urakoitsijoiden kalustolla 4 aurausalueella. Talvikunnossapidon taso eri liikenneväylillä määräytyy liikenteellisen merkityksen ja määrän sekä eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn, tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys huomioiden. Tästä syystä vilkkaammin liikennöityjä pääkatuja aurataan huomattavasti useammin verrattuna kokooja- ja tonttikatuihin. Laitilan kaupungissa on talvikunnossapitoa järjestetty yleisestä tavasta poiketen mm. aurausten osalta ilman lumen kerrospaksuuden rajaa. Lumien aurauksia toteutetaan tarpeen mukaan, ja auraukset aloitetaan kaupungin talvikunnossapidon päivystäjän arvion perusteella. Päivystyskäytännöllä varmistetaan mm. tarkoituksenmukainen liukkaudentorjunta. 


Katujen kunnossa- ja puhtaanapidon vastuut jakaantuvat tontinomistajan ja kunnan kesken

Kadun ja yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidon laissa säädetään velvollisuuksia pitää kunnossa ja puhtaana asemakaava-alueella olevat kadut, torit, katuaukiot, puistot, istutukset ja muut näihin verrattavat yleiset alueet. Velvollisuudet on jaettu kunnalle ja tontin tai muun alueen omistajalle.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta:  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669


Laissa säädetään kunnalle mm. seuraavia velvollisuuksia:

 • Kadun kunnossapito
 • Rikkoutuneen päällysteen korjaaminen
 • Hallinnassaan olevan yleisen alueen pitäminen kunnossa käyttötarkoituksen mukaisesti
 • Velvollisuus pitää puhtaina kadulla olevat istutukset, kadun kalusteet, korokkeet, suojakaiteet, liikennemerkit ja muut vastaavat laitteet

Kunta voi lain mukaan ottaa osittain tai kokonaan huolehtiakseen tontin omistajalle säädettyjä velvoitteita. Laitilan kaupunki on ottanut osittain tontin omistajalle säädettyjä velvoitteita ja huolehtii velvoitteista tarkoituksenmukaisena alueellisena kokonaisuutena, jotka voidaan toteuttaa koneellisena kunnossapitona.


Laissa säädetään tontin omistajalle/haltijalle mm. seuraavia velvollisuuksia:

 • Pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää
   -   Laitilan kaupunki on ottanut hoitaakseen velvoitteen koneellisena kunnossapitona.

 • Huolehtia liukkauden torjumisesta jalkakäytävällä ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisesta jalkakäytävältä.
  -   Laitilan kaupunki on ottanut osittain hoitaakseen velvoitteen. Kaupunki huolehtii jalkakäytävän liukkauden torjunnasta muun katualueen liukkauden torjunnan yhteydessä. Tontin omistajan on kuitenkin huolehdittava liukkauden torjunnasta kiinteistölle tapahtuvalle kulkemiselle sekä paikoittaisesta liukkauden torjunnasta, kuten mm. syöksytorvesta tulevan veden liukastamista paikoista yms. Laitilan kaupunki huolehtii käytetyn kiviaineksen poistamisesta koneellisena kunnossapitona.

 • Tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit
  Laitilan kaupunki poistaa lumivalleja koko katualueelta sen käyttökelpoisuutena pitämisen osalta, muilta osin tontin omistajan on lumivallit poistettava tarpeen mukaan.

 • Pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä

 • Vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta

 • Velvollisuus ilmoittaa kunnalle havaitsemastaan liikennettä vaarantavista puutteista puhtaanapitovastuullaan olevalla kadun osalla

 • Velvollisuus pitää katu puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metrin leveydeltä.

 Ympäristöministeriön ja kuntaliiton laatimassa kuvassa vastuujakoa on selvennetty:

Kunnossapito


Katu- ja tievalot

Tievalaistuksen kokonaishuolto tehdään syksyisin 1.9.-30.11., jolloin kaikki kaupungin ylläpitämät väylät tarkastetaan ja sammuneet lamput vaihdetaan. Muina aikoina korjaamme viat mahdollisimman pian. Yksittäisiä pimeitä lamppuja emme kuitenkaan kustannussyistä valitettavasti voi lähteä vaihtamaan, vaan hoidamme ne vuositarkastuksen yhteydessä syksyllä.

Ongelmista ja palaneista lampuista pyydämme ilmoittamaan suoraan, mielellään sähköpostilla:
työpäällikkö Pekka Mäki-Tasku, pekka.maki-tasku@laitila.fi, puh. 050 342 8753


Yhteyshenkilöt

 • Työnjohto ja valvonta
  työpäällikkö Pekka Mäki-Tasku
  puh. 050 342 8753
  pekka.maki-tasku@laitila.fi