Laadinnassa olevat kaavat


KOLSA-JUVANSUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA
Osayleiskaavaehdotus on nähtävillä 31.3. - 2.5.2023
Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Osayleiskaavaehdotus
Liitteet 1-5
Liite 1 Yhteysviranomaisen lausunto
Liite 2 Karttaliitteet
Liite 3 Asukaskyselyn tulokset
Liite 4 Meluselvitys
Liite 5 Välkeselvitys
Liitteet 6-7
Liite 6 Näkemäalueselvitys
Liite 7 Arkeologinen inventointi
Liitteet 8-9
Liite 8 Kasvillisuusselvitys
Liite 9 Natura-alueen kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys
Liite 10
Liite 10 Natura-arviointi
Liitteet 11-12
Liite 11 Sähkönsiirtoreitin luontoselvitys
Liite 12 Lintujen kevätmuuttoselvitys
Liitteet 13-17
Liite 13 Lintujen syysmuuttoselvitys
Liite 14 Lintujen törmäysmallinnus
Liite 15 Pesimälinnustoselvitys 2021
Liite 16 Pesimälinnustoselvitys
Liite 17 Metsojen soidinpaikkaselvitys
Liitteet 22-29
Liite 22 Päiväpetolintujen törmäysmallinnus 2022
Liite 23 Liito-oravaselvitys 2021
Liite 24 Natura-alueen koillisosan liito-oravaselvitys 2021
Liite 25 Nisäkkäiden lumijälkilaskelmat 2021
Liite 26 Susiselvitys
Liite 27 Lepakkoselvitys 2021
Liite 28 Lepakkoselvitys passiividetektoreilla 2021
Liite 29 Viitasammakkoselvitys 
Liite 30-1
Liite 30 Havainnekuvat
Liite 30-2
Liite 30 Havainnekuvat
Liitteet 31-36
Liite 31 Pesimälinnustokartoitus 2014-2015
Liite 35 Ympäristövaikutusten arviointiselostus 
Liite 36 Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä
Liite 37
Liite 37 Vastineluettelo

Liitteet 18-21, 32-34 ovat tarkoitettu vain viranomaiskäyttöön, eikä niitä julkaista nähtävillä olevan materiaalin yhteydessä.

 1. Samppanummen teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus
  Asemakaavan muutos koskee kortteleita 921, 922 ja 925 sekä katu- ja virkistysalueita.
  Kuulutus
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 2. Pappilan alueen asemakaavan muutos
  Asemakaavan muutos koskee korttelia 211, lähivirkistysaluetta, autopaikkojen korttelialuetta ja katualueet.
  Kuulutus
  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 3. Kotoharjun asemakaavan muutos ja laajennus
  Asemakaavan muutos koskee korttelin 951 tonttia 3, sekä virkistysalueita (VL) korttelien 952-953 vieressä.
  Asemakaavan laajennus koskee tilaa 400-408-2-571.
  Kuulutus
  Asemakaavaluonnos
  Asemakaavaselostus
  Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  Liite 2 Luontoselvitys
  Liite 3 Tilastolomake

 4. Hartikkalan asemakaavan korttelin 5006 muutos
  Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.5.2023 § 34
  Voimaantulokuulutus
  Asemakaava

 5. Välimetsän asemakaavan muutos
  Kaupunginhallitus on hyväksynyt 8.5.2023 § 105
  Voimaantulokuulutus
  Asemakaavakartta

 6. Laessaaren asemakaavan muutos ja laajennus
  Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 6.2.2023 § 6
  Voimaantulokuulutus 31.3.2023
  Asemakaava

 7. VALTATIE 8 KAAVAMUUTOKSET

  Valtatien 8 Pohjoispuoleisten alueiden asemakaavan muutos 

  Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.09.2021 § 95
  Päätös ei ole lainvoimainen.
  Asemakaavan muutos koskee kortteleita 12, 19, 399, 422, 427 ja  osaa kortteleista 11, 30, 36, 421 ja 429 sekä niihin liittyviä katualueita, virkistysalueita, maantien aluetta, autopaikkojen korttelialueita, erityisalueita ja maisemallisesti arvokasta peltoaluetta.
  Asemakaavan muutoksella muodostetaan korttelit 12, 19, 399, 422, 427, 427b ja osat kortteleista 11, 30, 36, 421 ja 429 sekä  niihin liittyvät katualueet, virkistysalueet, maantien alueet, autopaikkojen korttelialue ja erityisalueet.
  Hyväksytty asemakaavamuutos
  Asemakaavaselostus
  Liite 1
  Liite 2
  Liite 3
  Liite 4
  Liite 5
  Liite 6
  Liite 7
  Liite 8
  Liite 9
  Liite 10

  Meijerin alueen asemakaavan muutos
  Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.09.2021 § 93
  Päätös ei ole lainvoimainen.
  Asemakaavan muutos koskee osaa kortteleista 610 ja 614 ja kortteleita 615-617 sekä niihin liittyviä erityis-, virkistys- ja katualueita sekä maantien liikennealueita.
  Asemakaavan muutoksella muodostetaan osa kortteleista 610 ja 614, korttelit 615-617 sekä niihin liittyvät erityis-, virkistys- ja katualueet sekä maantien liikennealueet.
  Hyväksytty asemakaavamuutos
  Asemakaavaselostus
  Liite 1
  Liite 2
  Liite 3
  Liite 4
  Liite 5
  Liite 6
  Liite 7
  Liite 8
  Liite 9
  Liite 10