Ympäristöpäällikkö Tuija Kailasteen blogikirjoitus

”Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää ympäristön pilaantumisesta aiheutuvia haittoja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen, ympäristönsuojelulaki"

 

Ympäristönsuojelun tehtävät vaihtelevat laidasta laitaan: siistimiskehotuksista lausuntopyyntöihin Itämeren suojeluohjelmaan. Tehtävistä kattavasti kertominen on tästä syystä vaikeaa, mutta yritän. Ensin itsestäni: innostun helposti erilaisista työtehtävistä, kun siihen yhdistetään laaja tehtäväkenttä, huomaan olevani monessa mukana. Vapaa-ajalla on oltava muuta mietittävää kuin työasiat. Lapsiperhearjen pyörteissä ja eläinten sekä hevos- ja ratsastusharrastukseni parissa se toteutuu varsin helposti.

Työsumaa purkamaan olen saanut ympäristötarkastaja Minna Kivimäen marraskuun loppuun asti. Elias Mattila laatii parhaillaan opinnäytetyötä toimintasuunnitelmaa, jonka avulla luodaan suuntaviivat kunta-alan energiatehokkuussopimuksen tavoitteisiin pääsemiseksi. Vuosi sitten valmistui Elvis Lehmuskallion opinnäytetyönä ”Jätevesilain alaiset kiinteistöt : Kiinteistökartoitus Laitilan kaupungille”, jonka käytännön toteutuksesta Elvis pitkälti vastasi. Kartoituksella on pitkäaikainen vaikutus lisäkseni myös rakennustarkastajan työhön. Kierrätyskeskuksen toiminnan käynnistäminen keväällä oli nopea rutistus yhteistyössä eri tahojen kanssa. Oma osuuteni siinä oli häviävän pieni, mutta kai silti voin kiittää siitä ISOSTI, kun olette ottaneet sen omaksenne! Asioita on viety aikamoisella tarmolla eteenpäin, eikä se tähän taida jäädä…

Työpäiväni sisältävät tietokoneen vieressä istumista. Hoidettavat asiat vaihtelevat paljon. Sähköpostit ja puhelut tulevat kuntalaisilta, yrityksiltä, muilta Laitilan kaupungin työntekijöiltä, viranhaltijoilta lähialueen kunnista sekä Aluehallintovirastosta, Varsinais-Suomen ELY:stä muilta alueen viranomaisilta, kuten terveystarkastajilta, paloviranomaiselta ja poliisilta. Kuntaliitto on keskeinen ympäristöviranhaltijoiden ”edunvalvoja” ja Suomen ympäristökeskus sekä ympäristöministeriö työllistää kyselyillään ja lainsäädännön muutoksilla ahkerasti.

Maasto- ja laitoskäynnit tarkastuksineen värittävät viikkoja sekä eri koulutukset ja kokoukset. Kuulun moneen niin paikalliseen kuin alueelliseen työryhmään, jossa yritän pitää huolen, että meitä täällä Laitilassa ei unohdettaisi, kun asioita suunnitellaan ja ehkäpä päätöksiäkin tehdään.

Laitilan kaupungin ympäristönsuojelunviranomainen on lupalautakunta. Työn tekemistä rytmittää lupalautakunnan kokoukset, jonne valmistelen käsiteltäväksi ilmoituksia, lupia ja lausuntoja sekä vien tiedoksi ympäristönsuojelun keskeisempiä asioita. Suurin osa töistäni ei päädy kuitenkaan koskaan lautakunnan listalle päätettäväksi asti ja tavallaan se on tavoitekin. Asioiden pyritään hoituvan ilman viranomaisen eli lautakunnan päätöstä. Lupalautakunnan jäsenet ovat aktiivisia, pohtivia ja keskustelevia. Lautakunnan kanssa toteutetaan myös kriittisimmät tarkastukset tarvittaessa.

Pettymyksiäkin olen viranhaltijana ehtinyt tuottamaan, toimivaltani ei ole yltänyt kaikkia asioita ratkomaan enkä ole ollut puhelimeen vastaamassa tai toimistolla tavattavissa, kun sitä on odotettu. Sellaista se on, kun on yhden naisen toimisto. 

Ympäristönsuojelun keskeinen tavoite on, että maahan, ilmaan taikka veteen ei pääsisi mitään sellaista mikä vaarantaisi meidän ihmisten terveyttä, turvallisuutta ja luontoa. Työ on lakisääteistä ja sitä ohjaa eri lainsäädännöt mm. ympäristönsuojelulaki, jätelaki, vesilaki, maa-aineslaki, luonnonsuojelulaki. Alati muuttuvan lainsäädännön tunteminen ja soveltaminen haastaa ja tekee työstä kiinnostavan. On osattava suhteuttaa ihmisen toiminnan seurauksena aiheutunut tai mahdollisesti aiheutuva riski, haitta tai ympäristön pilaantuminen ja sen kohtuuttomuus, mutta myös valvoa mahdollisesti aiheutuneen haitan jälkitoimet.

Hallittavaa on paljon ja liki mahdotonta. Tästä syystä Lounais-Suomen ja ylipäänsä koko Suomen ympäristöviranhaltijat ovat verkostoituneet tavalla tai toisella. Yhteyden pito ja verkostoituminen muiden kollegojen kanssa on järkevää ja tärkeä osa ympäristönsuojelun viranhaltijan työtä, sillä ympäristönsuojelun tehtävät haasteineen ovat samankaltaisia koko Suomessa. Koen tärkeänä, että Laitilassa ympäristönsuojelu ja siihen liittyvä päätöksenteko ovat mahdollisimman pitkälti, paikalliset olosuhteet huomioiden, valtakunnallisen linjan mukaisia.

Työ on ennen kaikkea ennaltaehkäisevää. Se sisältää asioiden selvittelyä, selvittelyä ja vielä vähän lisäselvittelyä. Se sisältää kuntalaisten sekä yritysten ohjausta sekä neuvontaa ja myös valvontaa. Yhteistyö laitilalaisten kanssa sujuu hyvin. Päämäärää on yhteinen: ympäristönsuojelu. Kun Laitilassa lähettää 900 kirjettä ranta-alueen ja pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille selvityspyynnön vastausprosentti on 80 %. Toiminnanharjoittajat vastaavat lähes 100 % selvityspyyntöihin ajallaan ja tarkastuksien toteuttamiseen ei ole kynnystä. Kiitos siitä!

Laitilan CO2-päästötilastoHINKU-toiminnasta: Rauman kaupungilla töissä ollessani ajauduin ilmastonmuutoksen hiilineutraaliutta tavoittelevaan kaupungin omaan, mutta myös alueelliseen työryhmätoimintaa mukaan ja HINKU-yhteyshenkilöksi. No ei se ollut sattumaa, sillä olin jo 2000-luvun alussa ollut Laitilan kaupungilla kesäharjoittelussa ja laskenut tuolloin kaupungille kasvihuonekaasupäästötaseen KASVENER-ohjelmalla. Jatkan tavallaan nyt tuota kesken jäänyttä työtä. 

Laitila HINKU-kuntana tavoittelee 80% kasvihuonekaasujen päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. Päästövähennystavoite on kunnianhimoinen, sillä siitä on saavutettu vasta noin 5 %. Tässä kohtaa pessimisti toteaa, että ”ei tule onnistumaan”, mutta me olemme Laitilassa päättäneet tehdä kaiken voitavamme luottaen siihen, että yhteistyössä on voimaa. Ilmastonmuutoksen vastaisia toimia toteutetaan ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen ja kulttuurillisen kestävän kehityksen toimintaperiaatteita mukaillen.

Koska Laitilan kaupunki on ottanut harppauksen kuluneen vuoden aikana HINKU-toiminnan aktivoimiseksi, olisi siitä ainakin toisen blogikerran verran kerrottavaa. Siksipä vain kehotankin seuraamaan ja ehdottamaan julkaistavaksi aiheeseen sopivia artikkeleita teitä kiinnostavista aiheista HINKU-kaupunki Laitila Facebook-sivustolle. Tehdään sivustosta Laitilan näköinen!

 

P.S. Lyhyesti yritin ympäristönsuojelun viranhaltijan tehtävät tähän tiivistää, mutta eihän se nyt ainakaan onnistunut…


Tuija Kailaste

ympäristöpäällikkö


Julkaistu 26.10.2020