Laitilan lukio - sähköinen oppivelvollisuuskoulu

Minulla oli ilo aloittaa Laitilan lukion rehtorina 1.8.2021. Paikka on sinänsä tuttu, sillä toimin vuosina 2000-2006 opettajana Laitilan lukiossa. Tavallaan olin “vain” 15 vuotta välissä pois. Vaikka moni asia on pysynyt ennallaan, on lukiossa moni asia myös muuttunut tai juuri nyt muuttumassa. 

Teknologian hyödyntämisestä on tullut arkea lukioiden oppitunneilla viimeistään syksyllä 2016, jolloin aloitti ensimmäinen kokonaan digitaalisesti ylioppilastutkinnon suorittava vuosiluokka. Tämä vuosiluokka toi luontevasti kannettavat tietokoneensa tunneille ja otti ne nopeasti käyttöön tilanteen niin vaatiessa.

Ylioppilaskokeiden sähköistyminen oli ensimmäinen askel. Toisen askeleen tarjosi korona. Lukiot siirtyivät osin tai kokonaan etäopiskeluun keväällä 2020, ja koko viime lukuvuosi elettiin tavalla tai toisella poikkeusjärjestelyjen aikaan. Tilanne on vaatinut venymistä opettajilta ja opiskelijoilta. Toisaalta sähköiset oppimisympäristöt ja materiaalit ovat tulleet väkisinkin tutuiksi kaikille. Meet ja Classroom ovat nykylukiolaiselle arkipäivän sanastoa. Etäopetusta on lukiossa toki tarjottu aikaisemminkin, mutta kynnys osallistua erilaisille etäkursseille on varmasti madaltunut pysyvämmin.  Samaan aikaan ylioppilastutkinnosta ja koronasta riippumatta myös oppimateriaalit ovat osin muuttuneet sähköisiksi, vaikka Laitilan lukiossa ei paperikirjoja ollakaan kokonaan hylätty.

Seuraava muutos lukiota odotti 1.8.2021, jolloin vuonna 2005 syntyneiden oppivelvollisuusikä piteni ja samaan aikaan lukion uudet opetussuunnitelmat astuivat voimaan. Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoite on nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja sekä kasvattaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja lasten ja nuorten hyvinvointia. Tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen. Osaamisvaatimusten kasvaessa työllistyminen edellyttää nykyisin vähintään toisen asteen tutkinnon suorittamista.

Oppivelvollisuuden laajentuessa opetuksen edellyttämät oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet ovat oppivelvolliselle opiskelijalle jatkossa maksuttomia. Opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista vastaavista toiminnoista voidaan periä edelleen kohtuullisia maksuja. Koulutuksen järjestäjä voi siis järjestää esimerkiksi kansainvälistymiseen liittyviä ulkomaanmatkoja, joiden matka- ja majoituskustannuksista opiskelija vastaa itse. Laitilan lukiossakin on pitkä ulkomaanmatkojen perinne. Koronan väistyessä toivottavasti pääsemme taas toteuttamaan opintoretkiä. Matkailu avartaa.

Toisen asteen opiskelijoiden koulumatkat korvataan Kansaneläkelaitoksen maksaman koulumatkatuen kautta, jos matkaa on yli 7 km. Aikaisemmin raja oli kolme kilometriä pidempi. Kunta tai koulutuksen järjestäjä ei kuitenkaan ole velvollinen järjestämään toisen asteen koulutuksessa oleville oppivelvollisille koulukuljetusta. Tässä kohtaa peruskoulua suorittava oppivelvollinen on hieman eri asemassa. 


Laitilan lukiossa on tällä hetkellä 117 opiskelijaa. Toiveemme on, että kolmen vuoden kuluttua opiskelijoita olisi 130. Tämä vaatii lukiolta työtä, uskoa omaan tekemiseen ja markkinointia. Uskon kuitenkin, että maltillinen tavoite on realistista saavuttaa. Hieman suurempi opiskelijamäärä helpottaisi muun muassa valinnaisten opintojaksojen suorittamista ja toteuttamista

 

rehtori

Kimmo Jalonen