Blogikirjoitus ikäihmisten palvelujohtaja ja vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Koskelta

Enpä olisi uskonut uutta virkaani ikäihmisten palvelujohtajana kaupungilla 1.2.20 aloittaes­sani, mitä tuleva kevät tuo tullessaan. Työni on pitänyt kevään aikana sisällään pitkälti ko­ronaan liittyviä asioita.

Kuvituskuva Sari Kosken blogi 1Koronavirus ja sen mukanaan tuomat rajoitukset koskettavat jollain tavalla jokaisen Suo­messa asuvan ihmisen arkea. Meidän työtämme iäkkäiden palveluissa se koskettaa erityi­sesti. Valtiovallan ohjeiden mukaan meidän, kuten myös ei-vanhustyössä-työsken­televien, tuli suojata yli 70-vuotiaita koronavirukselta kaikin keinoin. Ikäihmiset velvoitettiin pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa.  

Heti Suomen hallituksen todettua Suomessa elettävän poikkeusoloissa, lähetimme kaikille 70 vuotta täyttäneille kuntalaisille tiedotteen, mihin voi ottaa yhteyttä, jos jokin asia omassa arjessa selviytymisessä mietityttää tai jos tarvitsee esim. kauppa- tai apteekkiasiointiapua. Tämä iäkkäiden palvelujen puhelinnumero (040-6281112) on edelleen toiminnassa ja sii­hen voi soittaa arkipäivisin klo 9-15. Olemme myös soittaneet kaikille 70 vuotta täyttäneille kuntalaisille, jotka eivät ole iäkkäiden palvelujen piirissä. Soittomme ovat keskittyneet pää­asiassa kahteen kysymykseen: Miten voit ja tarvitsetko apua? On ollut mukava huomata, että ikäihmiset ovat olleet mielissään siitä, että heistä pidetään huolta, vaikkei avuntarvetta olisikaan. Suurimmalla osalla ikäihmisistä asiat ovatkin kunnossa ja arki on rullannut suh­teel­lisen normaalisti.

Kielsimme Suomen hallituksen ohjeiden mukaisesti vierailut sekä Koivukodossa että Kau­kolankodissa. Vaikka läheisillä ja ystävillä ei olekaan ollut pääsyä hoitokoteihimme, olem­me pyrkineet lisäämään muunlaista kanssakäymistä esimerkiksi tavallisesti puhelimitse ja videopuheluina. Olemme myös mahdollistaneet turvalliset tapaamiset asumisyksiköittem­me asukkaiden ja heidän läheistensä välillä. Olemme teettäneet paikalliselta lasiyritykseltä tapaamiskontin, hyvän miälen kopin, sekä Koivukodon että Kaukolankodin pihalle. Koivu­kodon pihalla tällainen jo onkin ja Kaukolankotiin odotamme kontin saapuvan lähiviikkoina. Henkilökunta on myös ideoinut tsemppaustuokioita eri taloyhtiöiden pihoille. Asukkaiden on mahdollista osallistua tuokioihin omalla parvekkeellaan tai oman avoimen ikkunansa kautta.

Olemme iäkkäiden palveluissa soitelleet säännöllisesti omaishoitajille ja päivätoiminta-asiakkaille kuulumisista. Koska kokoontumisia tulee välttää, myös ikäihmisten päivätoimin­ta keskeytettiin jo maaliskuussa ja se on edelleenkin valitettavasti keskeytyneenä. Omais­hoitajia olemme pyrkineet tukemaan mahdollisuudella lisätä omaishoidon lomittajien käyn­tejä.

Ikäihmisten eristäminen läheisistä ja ystävistä aiheuttaa yksinäisyyttä ja ikävää. Hoitohenkilö­kunnan rooli korostuu myös tässä. Ystävällinen ele ja kiireetön hetki työn lomassa on varmasti kullanarvoinen hetki esim. kotona yksin asuvan ikäihmisen arjessa. Mitä pidemmälle poikkeus­olot jatkuvat, sitä enemmän iäkkäiden palveluis­sa työskenteleville tulee vastuuta siitä, millä ta­valla ikäihmiset ja heidän läheisensä voivat tur­vallisesti tavata toisiaan.

Hoitohenkilöstö on tottunut työssään nopeasti muuttuviin olosuhteisiin, mutta tällaiseen poikkeustilanteeseen emme luonnollisestikaan olleet osanneet muun maailman tavoin valmistautua. Esimiehenä voin kuitenkin tyytyväisenä ja kiitollisena todeta, miten suurella sydämellä, innovatiivisuudella ja rohkeudella iäkkäiden palvelujen henkilöstö on toiminut tässä poikkeustilanteessa. On ollut myös ilo huomata, miten kaupungin sisällä eri hallinto­kunnat ovat ”puhaltaneet yhteen hiileen”. Olemme saaneet auttavia käsiä mm. puhelinrin­kiin ja kasvomaskien ompelemiseen. Aina olemme apua saaneet, kun olemme sitä tarvin­neet.

Onneksemme korona ei ole iäkkäiden palveluihin iskenyt, joten perustyömme on jatkunut ennallaan. Perustehtävien lisäksi olemme tehneet erilaisia valmistavia suunnitelmia ja toi­menpiteitä siltä varalta, jos virus jossain vaiheessa palveluihimme iskee.

Nyt, kun koronaan liittyvät toimintatavat ovat tulleet ns. osaksi arkeamme, on katseet suunnattu myös muihin työtehtäviin. 1.6.20Kuvituskuva Sari Kosken blogi 2 lähtien olen toiminut virkaa tekevänä sosiaali- ja terveysjohtajana, joten työpäiväni pitävät sisällään erilaisia työtehtäviä ja kohtaamisia kuin ns. normaalityöarjessani iäkkäiden palveluissa.

Työpäiväni ovat ainakin kulunutta viikkoa ajatellen kuluneet nopeasti. Kokoukset ja erilaiset tapaamiset niin päättäjien, henkilöstön kuin johtoryhmänkin kanssa ovat kuuluneet päiväohjelmiini. Olemme käyneet mm. läpi koko kaupungin talouden tasopainottamisohjelmaa vuosille 2020-2022. Tasapainotusohjelmat sisältävät monesti ”kipeitäkin” ehdotuksia. Meillä Laitilassa henkilöstö on otettu mukaan ohjelman valmistelemiseen. Henkilöstö on mm. saanut kertoa ehdotuksiaan tasapainottamistoimenpiteistä.

Alkava kesä käynnistää meillä sosiaali- ja terveystoimessa vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelemisen. Talousarvion laadinta tullee varmasti olemaan aiempia vuosia haasteellisempi, sillä menokuri mm. koronasta johtuen tulee olemaan tiukka. Talousasiat suunnitelmineen ja toteutuksineen kuuluvat kiinteästi kuntien johtavien viranhaltijoiden työtehtäviin alkukesästä ja -syksystä. Suomi perinteisesti hiljenee heinäkuussa kuukaudeksi, joten silloin on hyvä aika laittaa numerot kutakuinkin mallilleen talousarvioon ja jatkaa keskustelua henkilöstön ja päättäjien kanssa taas syksyn koittaessa.

Ensimmäinen kulunut vt. sote-johtaja-viikko on kulunut nopeasti. Eteeni on tullut monia uusia työtehtäviä, joiden hoitamisessa olen saanut tutustua uusiin, mahtaviin työkaverei­hin. Olen jo viikossa oppinut paljon uutta ja saanut aikaisempaa syvempää kosketuspintaa myös terveystoimessa tehtävään työhön.

Vaikka kevät 2020 onkin ollut huomattavasti aiempia keväitä erilainen, tiedämme, että vie­lä tulee aika, jolloin palaamme takaisin normaaliin päiväjärjestykseen. Tätä ennen, muiste­taan pitää huolta toisistamme ja itsestämme!

 

Aurinkoisin alkukesän terveisin, Sari Koski


Julkaistu 8.6.2020