Tietosuoja

Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen ja sitä sovelletaan henkilötietojen käsittelyssä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaali-aikana.

Tietosuoja-asetus vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Asetuksessa säädetään henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä.

Tietosuojaperiaatteita ovat:

  • käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
  • käyttötarkoitussidonnaisuus
  • tietojen minimointi
  • tietojen täsmällisyys
  • tietojen säilytyksen rajoittaminen
  • tietojen eheys ja luottamuksellisuus
  • rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus

Laitilan kaupungilla on kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä.

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus toteutuu uusina oikeuksina. Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa esimerkiksi oikeus oikaista tietonsa, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä ja saada tietonsa poistetuksi. Nämä oikeudet eivät kuitenkaan ole ehdottomia ja niihin sisältyy poikkeuksia, koska henkilötietojen käsittelyperuste vaikuttaa siihen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on

Tietopyynnöt tulee tehdä kaupungin verkkosivuilla olevilla seuraavilla tietopyyntölomakkeilla:

Täytetyt hakemukset tulee toimittaa henkilökohtaisesti (henkilöllisyys tarkistetaan) Laitilan kaupunginvirastoon hallintotoimelle, Keskuskatu 30, 23800 Laitila.


Laitilan kaupunki kerää henkilötietoja erilaisten viranomaistehtävien suorittamista varten. Käytössämme olevat tietosuojaselosteet ovat:


Hallintotoimi:

Asianhallintajärjestelmän rekisteri

Kuntarekry

Laitilan kaupungin kotisivut

Taloushallintajärjestelmä (Personec Intime plus ja Kasperi)

Vaaleissa kotiäänestykseen ilmoittautuneet

Vuokralaskutusrekisteri

Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä

Yhdistysrekisteri, Yhteistä kumppanuutta -hanke

Laitilan kaupungin sisäisten ICT-järjestelmien rekisteri

Invoice Ready ostolaskujen sähköinen kierrätys ja arkistointi


Sivistystoimi:

Vaski-kirjastojen asiakasrekisteri

Daisy-varhaiskasvatuksen kokonaisvaltainen tietojärjestelmä

Oppilastietojen hallintajärjestelmä (Multiprimus)

Perus-ja esiopetuksen sekä lukiokoulutuksen oppilashuoltorekisteri

Perusopetuksen oppilashuoltorekisteri

Uimahallin, kuntosalin ja muiden liikuntatilojen asiakasrekisteri

Kansalaisopiston kurssihallintojärjestelmän henkilötietorekisteri (Hellewi)

Näyttelytilojen varausrekisteri

Omatoimikirjaston kulunvalvonta, laitehallinta-, ylläpito- ja tapahtumarekisteri (Servmanager)

Opistotalon tilavuokra-asiakasrekisteri

Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri

Vakka-Suomen musiikkiopiston henkilötietorekisteri

Yhdistysyhteistyön kehittäminen


Sosiaali- terveystoimi:

Perheneuvolan asiakasrekisteri

Potilaan virtaustilavuus-spirometria rekisteri

Vanhustyön asiakas- ja palvelurekisteri

Ekg-sydänfilmirekisteri

Hammashoitolan rekisteri asiakkaan suun kipsimalleista sekä asiakkaan fluori- ja vesitiedoista

Pro Consona Omaishoidontuen päätökset

Pro Consona Sosiaalityöjärjestelmän rekisteri

Sosiaali-ja terveystoimen henkilöstön sairauspoissaolorekisteri

Potilastietojärjestelmä Lifecare

Vapaaehtoistoiminnan asiakasrekisteri vanhustyössä

Työvuorosuunnittelu (Titania)

Työllisyyspalveluiden asiakasrekisteri

Hyvinvointikartasto-ohjelman asiakasrekisteri

Hyvinvointikartasto-ohjelman asiakasrekisteri 5-luokkalaisille

Hyvinvointikartasto-ohjelman asiakasrekisteri 8-luokka ja lukion 1-luokka


Tekninen toimi:

Maa-ainesluparekisteri

Ekomaksurekisteri

Kameravalvontajärjestelmä

Korotetun kiinteistöveron valvonta-asiakirjat

KuntaNet ja MapInfo rakennusvalvonta

KuntaNet-väestö

Maaomaisuuden hallinta

Osoiterekisteri

Vesihuollon asiakastietojärjestelmä (Vesikanta plus)

Vesihuollon verkkotietojärjestelmä (Key Aqua)

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset

Ympäristöluparekisteri


Tietoa EU:n tietosuoja-asetuksesta ja viranomaistoiminnasta on osoitteessa www.tietosuoja.fi