Teknisen toimen lomakkeet

Rakennustarkastus

Lupahakemus

Jatkoaikahakemus rakennusluvalle; aloitettu

Jatkoaikahakemus rakennusluvalle; aloittamaton

Jatkoaikahakemus toimenpideluvalle; aloitettu

Jatkoaikahakemus toimenpideluvalle; aloittamaton

Jatkoaikahakemus ilmoitukselle; aloitettu

Jatkoaikahakemus ilmoitukselle; aloittamaton

Työnjohtajien hyväksyntä

Naapurin kuuleminen

Naapurin lupa, 5 m rajasta ja 10 m rakennuksesta

Suunnittelutarve - poikkeaminen

Hakemus kokoontumistilaksi

Liittymälupa

Maisematyölupa

Purkamislupa, purkamisilmoitus

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta

Väestönsuojailmoitus

Työnjohtajien tarkastusasiakirja

RH1 ja RH3

RH2 ja RH4


Tonttien myynti

Tontinvarauslomake

Vesihuoltolaitos

Vesihuollon liittymien siirtoilmoitus


Yhdyskuntatekniikka

Johtoalueen käyttöoikeussopimus täytettävä

Katutyölupa

Yksityisteiden avustushakemus

Tielautakunnan toimitushakemus

Ympäristönsuojelu

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Aumausilmoitus

Ilmoitus / lupa vesirakennustyöstä

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma maa-ainesten ottamistoiminalle

Maa-ainesten kotitarveotto, ilmoitus

Maa-ainesten ottamislupahakemus

Melu- ja tärinäilmoituslomake

Vapautushakemus vesi

Vapautushakemus viemäri

Vesihuoltoavustushakemus ELY-keskukselle

Ympäristölupa


Kompostointi

Jätelain 41 a § mukaan Jätteen haltijan on annettava tiedot biojätteen kiinteistöllä tapahtuvasta pienimuotoisesta käsittelystä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Kun biojätteen käsittely kiinteistöllä loppuu, jätteen haltijan on ilmoitettava siitä kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Kunnan jätehuoltoviranomaisen on merkittävä tiedot 143 §:ssä säädettyyn rekisteriin. Rekisteriin merkityt henkilötiedot säilytetään viisi vuotta käsittelyn päättymisestä ilmoittamisen jälkeen. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

KOMPOSTOINTI-ILMOITUS (mahdollisuus täyttää sähköisesti)

Lomakkeen palautus:

Laitilan kaupunki, tekninen valiokunta, Keskuskatu 30, 23800 Laitila

tekninen.toimi@laitila.fi