Uutisarkisto

Pedot, poliisi ja huono liikennekäyttäytyminen toistuvat Laitilan turvallisuuskyselyn vastauksissa

Julkaistu: 19.1.2024

Huono liikennekäyttäytyminen esimerkiksi keskusta-alueella luo turvattomuuden tunnetta Laitilassa.

 

Laitilan kaupunki kartoitti sähköisellä kyselyllä kaupungin turvallisuustilannetta 1.-15.12. Kyselyyn pystyi vastaamaan suomen, englannin tai ukrainan kielillä. Vastauksia toivottiin niin vakituisilta asukkailta, vapaa-ajan asukkailta, Laitilassa työssä käyviltä ja muilta Laitilassa aikaa viettäviltä henkilöiltä. Kyselyssä selvitettiin, millaisena turvallisuus Laitilassa koetaan ja mitkä paikat koetaan turvattomiksi.

Vastauksia saatiin 238. Yli 90 % vastaajista oli kaupungin vakinaisia asukkaita. Vastaajista 60 % asui tai pääasiallisesti oleskeli keskusta-alueella, 17 % kylätaajamassa ja 23 % haja-asutusalueella. Pääasiassa oma turvallisuus koettiin tällä hetkellä melko tai erittäin hyväksi (86 % vastaajista). Kotivarasta huolehtimisen suhteen on parantamisen varaa: vain 52 % vastaajista kertoi, että omassa taloudessa on huolehdittu kotivarasta.

Omaa turvallisuuden tunnetta vahvistavista asioista selvästi muita vaihtoehtoja enemmän valittiin kodin olosuhteet (mm. paloturvallisuus) sekä asuinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus. Fyysisen lähiympäristön olot vahvistavat siis merkittävimmin omaa turvallisuutta. Eniten omaa turvallisuuden tunnetta heikentäviksi seikoiksi nimettiin paikallinen liikennekäyttäytyminen ja poliisin vähäinen läsnäolo.

Merkittävä määrä kokee turvallisuuden heikentyneen

Jopa 38 % vastaajista koki turvallisuuden Laitilassa heikentyneen jonkin verran tai selvästi viimeisen kahden vuoden aikana. Sanallisissa perusteluissa huono liikennekäyttäytyminen mainittiin useimmin. Ajonopeudet ja autoilijoiden välinpitämättömyys koettiin etenkin harmillisiksi. Toistuvia vastauksia oli myös kasvaneista suurpetokannoista (etenkin susista), poliisin vähäisestä läsnäolosta tai rikollisen käyttäytymisen / häiriökäyttäytymisen kasvusta sekä ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrän lisääntymisestä.

Yhden tai useamman turvattoman tai vaarallisen paikan nimesi vastaajista lähes puolet. Yksittäisistä teistä mainittiin useimmin Garpintie. Muun muassa tien valaisua, huoltoa ja näkyvyyttä moitittiin. Yksi useimmin mainittu kohde olivat myös alikulut, joiden valaistus koettiin vajavaiseksi ja niihin meno koettiin turvattomaksi liian lujaa ajavien muiden tien käyttäjien vuoksi. Valottomat tai hämärästi valaistut tiet koettiin myös yleisesti turvattomiksi ja edelleen tämänkin kysymyksen vastauksissa mainittiin useasti petojen luoma turvattomuus.

Viimeiseksi kyselyssä pyydettiin vapaamuotoisesti kertomaan keinoja, joilla turvallisuutta Laitilassa voisi parantaa. Ylivoimaisesti eniten avoimissa vastauksissa toivottiin poliisin läsnäolon lisäämistä. Vastauksia liittyen teiden kunnossapitoon, katuvalaistuksen lisäämiseen ja väylien kehittämiseen (esim. suojateillä) tuli myös runsaasti. Petokannan rajoitukseen liittyvät vastaukset olivat myös tässä kysymyksessä toistuvia.

Kaupungin tulevat toimet

Tässä yhteydessä on kuvattu kyselytulosten suuria linjoja, mutta mainittava on, että kyselyn myötä on saatu varsin runsaasti erilaisia yksittäisiä huomioita ja kattava kuva siitä kokonaisuudesta, joka eri henkilöille luo turvallisuutta kaupungissa. Kyselytulokset käydään kaupungin johtoryhmässä ja toimialoilla läpi ja pyritään reagoimaan tulleisiin tietoihin niiden vaatimalla tavalla. Kyselyssä tehty kartoitus tulee viitoittamaan kaupungin paikallisen turvallisuussuunnitelman tekemistä. Suunnitelma on keskeinen työkalu kaupungin turvallisuustyössä, joka tekee turvallisuustoimista suunnitelmallisia ja ennaltaehkäisyyn pyrkiviä.

Tietyt kyselyn vastauksissa toistuvat kehittämistoimet ovat sellaisia, joihin kaupunki ei suoraan voi vaikuttaa. Poliisin toiminnan suunnittelu Laitilan alueella ei ole kaupungin toimivallan alaisuudessa, eikä kaupunki pysty esimerkiksi lisäämään poliisipartiointia kaupungissa. Kaupunki tekee yhteistyötä poliisin kanssa ja pystyy viestittämään kaupungin tarpeista. Yksi merkittävä yhteistyön tulos onkin pian nähtävillä katukuvassa: kaupungin keskustaan tulee uusia valvontakameroita, jotka toivottavasti vaikuttavat liikennekäyttäytymiseen.

Toinen seikka, johon kaupunki ei suoraan voi vaikuttaa, on petokannan hoito. Suurpetokantojen hoidon vastuu kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle, joka asettaa saalismäärät. Niiden perusteella Suomen riistakeskus myöntää lupia. Osaltaan kaupunki voi toki tehdä voitavansa petoihin liittyvän koetun turvattomuuden suhteen esimerkiksi petovaarakuljetuksia myöntämällä koululaisille. Verrattuna moniin muihin kuntiin, joiden alueella on todennettu liikkuvan susilaumoja, Laitila on myöntänyt petovaarakuljetuslupia varsin paljon. Kuntalaisten huoleen on siis jo pyritty reagoimaan tarkoituksenmukaisesti.