Kyselyn myötä suuntaviivoja viestinnän kehittämiseen

Julkaistu: 8.12.2020

Viestintäkyselyssä toivottiin mm. kotisivujen helppokäyttöisyyteen panostamista.


Laitilan kaupunki toteutti sähköisen kyselyn viestinnästään 16.-30.11.2020. Kyselyyn vastasi 80 henkilöä. Kaupungin viestintäkanavista tärkeimpinä vastaajat pitivät kaupungin Facebook-sivuja, laitila.fi -kotisivuja ja Laitilan Sanomia. Viestinnän kehittämiseksi saatiin kyselyn myötä lukuisia hyviä havaintoja, jotka johtoryhmän käsittelyn jälkeen lähetettiin toimialoille toimenpiteitä varten. Yksi vastauksissa usein esiin noussut huomio oli toive kotisivujen helppokäyttöisyyden ja selkeyden lisäämisestä. Toiveen toteuttamiseksi on ensi vuodelle varattu investointimäärärahaa 25 000 euroa, jonka myötä kotisivujen käytettävyyttä tullaan parantamaan. Käytettävyyden lisäksi tullaan kiinnittämään huomiota myös sivujen sisällön ajantasaisuuteen, mikä myös kyselyvastauksissa oli nostettu esiin.

Sosiaalisen median kanavien merkitys viestinnässä on myös ilmeinen ja vastauksissa toivottiin monipuolisuutta ja aktiivisuutta somessa. Toisaalta myös paikallislehti Laitilan Sanomien merkitys tiedotuskanavana on suuri. Monikanavaisuus on kaupungin viestinnässä siis oleellista ja monikanavaisuuden myötä kaupunki huolehtii myös eri ikäryhmien saavuttamisesta.

Kuluvan vuoden aikana tehdyistä viestinnän kehittämistoimenpiteistä suuri osa vastaajista piti melko tai hyvin merkittävinä päätöksentekotiedottamiseen ja johtoasemassa olevien viranhaltijoiden rekrytoinnista tiedottamiseen panostamista. Myös Facebook-ryhmä Hinku-kaupunki Laitilaa ja kesäsomettajien kesänaikaisia viestintätoimia pidettiin merkittävinä.