Uutisarkisto

KORONAVIRUKSEEN LIITTYVÄ KAUPUNGIN TIEDOTUS

Julkaistu: 25.5.2020

VIIMEINEN PÄIVITYS: 18.5.2020 klo 14:55 (Terveyspalvelut)

KORONAVIRUSTILANNE

-------------------------------------------------------------------------

UUSIMMAT TIEDOTTEET

Opetuksen järjestäminen 14.5. alkaen Laitilan esi- ja peruskouluissa

Valtioneuvosto päätti 29.4.2020, että lähiopetus jatkuu 14.5.2020 eli kaikki esi- ja peruskoululaiset palaavat kouluun torstaina 14.5.2020. Lähtökohtana on se, että opetuspalvelut tarjoavat opetusta samassa laajuudessa kuin ennen maaliskuussa alkaneita etäopetuksen poikkeusjärjestelyitä.

Laitilan kaupungin perusopetuksen kouluissa valmistaudutaan lähiopetuksen jatkumiseen turvallisuudesta huolehtien. Kouluilla tehdään järjestelyitä, joilla turvataan lähiopetusjärjestelyiden hygienia, väljyys, oppilasryhmien erillään pito ja henkilöstöresurssin käyttö. Toimien tarkoituksena on tuottaa kattava, laadukas ja tarkoituksenmukainen perusopetus lukuvuoden loppuun asti. Koulut tiedottavat luokkien ja opetusryhmien järjestelyistä tarkemmin.

Opetusjärjestelyt

 • Hygieniaa tehostetaan ohjeiden mukaisesti (esim. kädet pestään aina ulkoa tullessa ja ennen ruokailua ja kotiin lähdettäessä).
 • Opetusryhmät pyritään pitämään erillään koko koulupäivän ajan.
 • Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti oman luokanopettajan johdolla. Alakoulussa toimiva aineenopettaja tai siihen verrattavissa oleva opettaja voi ottaa oppilasryhmän lähiopetukseen turvallisuusnäkökulmat huomioiden (väljyys, hygienia). Kielten ja taito-ja taideaineiden opetus voidaan tarvittaessa järjestää kyseistä ainetta opettavan opettajan johdolla. Arviointivastuu säilyy opettajalla, jonka vastuuseen se kuuluu. Opettajat eivät pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen.
 • Oppitunnit pidetään luokan lukujärjestyksen mukaan, jos se turvallisuus huomioiden on mahdollista. Oppilaiden viikkotuntimäärää ei vähennetä.
 • Erityisopettaja kartoittaa ja antaa tukea yksittäisille oppilaille. Turvallisuus ja hygienia huomioidaan ohjeiden mukaisesti. Samoin voidaan toimia mahdollisen resurssiopettajan antaman opetuksen kanssa (oppimista tukeva opetus).
 • Välitunnit: Välitunnit porrastetaan ja välituntialueet rajataan eri oppilasryhmille, jotta oppilaskontaktien määrää voidaan vähentää. Myös oppitunneille tulo ja sieltä poistuminen porrastetaan.
 • Ruokailut: Oppilaat syövät porrastetusti ruokasalissa, liikuntasalissa tai omassa luokassaan turvaetäisyydet huomioiden. Ruokailuajat muuttuvat näiden erityisjärjestelyjen vuoksi. Kuudesluokkalaiset ruokailevat loppukevään Kappelimäen ruokalassa.
 • Ulkona tapahtuvaa opetusta ja retkeilyä suositaan.
 • Kevätjuhlia tai muita tapahtumia ei järjestetä tänä keväänä. Huoltajat eivät tule koululle kuin poikkeustapauksessa.
 • Aamu- ja iltapäivätoiminta jatkuu palveluun ilmoittautuneille lapsille, kuten ennen etäopetukseen siirtymistä. Huoltajien tulee ilmoittaa lapsensa toiminnan tarve Daisy -järjestelmän kautta. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa pyritään välttämään oppilaskontakteja mahdollisuuksien mukaan.

Psykologinen turvallisuus

 • Opetuksessa annetaan aikaa keskustelulle. Opettaja huomioi oppilaiden erilaisia tarpeita ja konsultoi tarvittaessa oppilashuollon toimijoiden kanssa.
 • Oppilashuolto tukee tehostetusti oppilaiden koulunkäyntiä.

Hygienia ja suojaustoimenpiteet

 • Sairaana ei tulla kouluun. Koteja ohjeistetaan jättämään lievästikin flunssaoireinen oppilas kotiin.
 • Poissaolokäytänteet normaalin mukaisesti (huoltajan ilmoitus, loma-anomukset, lääkärintodistus). Etäopetusta ei järjestetä poissaolijoille.
 • Hygieniaohjeistusta noudatetaan tarkasti.
 • Koulujen siivousta tehostetaan ohjeiden mukaisesti.

Osaamisen, tuen ja oppilashuollollisten tarpeiden kartoitus

 • Oma luokanopettaja/ryhmänvalvoja kartoittaa yhteistyössä oppilashuollon kanssa jokaisen oppilaan tilanteen. Niiden oppilaiden kohdalla, joista huoli herää, aloitetaan tarvittavat toimenpiteet. Seuraavan lukuvuoden suunnittelussa otetaan huomioon mahdolliset tuen tarpeet.

Tiedottaminen

 • Koulujen yhteinen tiedote to 7.5. 
 • Koulukohtainen tiedottaminen ennen lähiopetukseen siirtymistä
 • Opettajakokoukset pidetään mahdollisuuksien mukaan etänä tai turvallisuus erityisesti huomioiden (esim. ulkokokoukset mahdollisia).
 • Oppilashuollon kanssa kiinteä keskusteluyhteys, jotta tuen tarpeet saadaan kartoitettua ja mahdolliset toimenpiteet aloitettua.

Poissaolot

 • Sairauspoissaolot: Huoltaja ilmoittaa oppilaan poissaoloista normaalin käytänteen mukaisesti. 
 • Muut poissaolot: Koulussa noudatetaan normaaleja poissaolokäytänteitä, joiden mukaan luokanopettaja myöntää 1-3 päivän poissaolon ja rehtori sitä pidemmän. 
 • Poissaolijoille ei järjestetä etäopetusta, vaan huoltajat ja oppilaat selvittävät itse rästiin jääneet tehtävät.

Koulukuljetukset

 • Koulukuljetusten mahdollisista muutostarpeista ei ole tullut ohjeistusta tai määräystä, joten mahdollisista muutoksista tiedotetaan myöhemmin.
 • Mikäli oppilas ei käytä kyyditystä, huoltajan tulee ilmoittaa siitä normaalikäytännön mukaan liikennöitsijöille.


Tiedote varhaiskasvatuksen vanhemmille ja henkilökunnalle 6.5.2020

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen opetus- ja kulttuuriministeriö on ohjeistanut varhaiskasvatuksen järjestäjiä koronavirusepidemian aikana seuraavasti:

Hallitus teki päätöksensä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteiden purkamisesta terveysviranomaisten arvion pohjalta. Rajoitusten purkaminen merkitsee sitä, että varhaiskasvatuksessa ja perusopetuslaissa tarkoitetussa opetuksessa ja toiminnassa aletaan kaikilta osin noudattaa normaaliolojen lainsäädäntöä 14.5.2020 lukien.

 • varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ei tulla sairaana. Koronaviruksen oireita ovat mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Lapsen ja aikuisen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumisen oireita. Päivän aikana sairastunut lapsi erotetaan muusta ryhmästä aikuisen kanssa ja hänet on tultava hakemaan viipymättä kotiin.
 • vanhemmat eivät saa tulla lasta tuodessaan ja hakiessaan eteistä kauemmaksi. Näin vältämme ulkopuolisten oleskelua varhaiskasvatuksen tiloissa.  Kaikki ulkopuolisten vierailut pyritään minimoimaan.
 • sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan varhaiskasvatukseen sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi pestään kädet ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa tai aina kun siihen on tarvetta.
 • käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa
 • maskien käyttöä ei suositella
 • omia leluja ei saa tuoda päiväkotiin
 • isoja tilaisuuksia ei järjestetä
 • Päiväkodeissa aamuisin kokoonnutaan kahteen paikkaan erillisen ohjeen mukaan ja siirrytään omaan ryhmään heti, kun oman ryhmän työntekijä saapuu. Henkilökunnan siirtymistä ryhmästä ja yksiköstä toiseen vältetään.
 • Varhaiskasvatuksessa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia.
 • ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa lainsäädännön mukaan.
 • Varhaiskasvatuksessa pyritään hakemaan väljyyttä tilajärjestelyillä ja monipuolisella ja porrastetulla ulkoilulla, myös muuta kuin omaa pihaa voidaan käyttää.
 • ruokailu järjestetään päiväkodeissa porrastaen niin, että turhia kontakteja vältetään.
 • Poikkeustilanteessa on ensiarvoisen tärkeää, että Daisyssä hoitoaikavaraukset ovat ajantasalla, jotta pystymme varaamaan tarpeeksi ruokaa ja henkilökuntaa. Turhia varauksia tulee välttää. Mikäli et ole muistanut varata hoitoaikojasi, ota yhteyttä omaan hoitajaan tai ryhmään.


TIEDOTE OMAISHOITAJILLE 8.4.

Ikääntyneiden ja alle 65 –vuotiaiden omaishoidon tuki koronaepidemian aikana

Suomen hallitus on todennut Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Koronaepidemian aikana useiden omaishoitajien hoitovastuu kasvaa erilaisten rajoittamistoimenpiteiden vuoksi.  Näitä ovat  muun  muassa  karanteenijärjestelyt  ja  päivätoiminnan  palvelujen  sulkemiset. Palveluja on suljettu koronavirus tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi. 

Tartuntariskin vuoksi omaishoitajien vapaita suositellaan pidettäväksi koronaepidemian aikana vain välttämättömissä tilanteissa. Kaikilta osin vapaiden pitäminen ei ole mahdollista poikkeusolojen aikana. Omaishoidettavan  osalta  ulkopuolisten  fyysisten  kontaktien  tulee  olla  mahdollisimman  vähäisiä. Poikkeusolojen  aikana tehtyjen  palvelujen  supistusten  vuoksi  pitämättä jääneet vapaat voitte  pitää poikkeusolojen päätyttyä erikseen sovittavana ajankohtana. 

Jos omaishoitaja tai omaishoidettava altistuu koronavirukselle, molempien on mahdollista jatkaa kotona asumista, jos kummankin vointi sen sallii. 

Jos  omaishoitaja  sairastuu  koronavirukseen,  omaishoidettavalle  järjestetään  tarvittaessa sosiaaliviranomaisten  toimesta  hoitopaikka,  jos  kotihoidon  palvelut  eivät  ole  riittäviä  tai  jos omaishoidettavan  hoitoa ei ole mahdollista järjestää muulla tavoin.  Tilanne arvioidaan yksilöllisesti. Yhteydenotot  omaishoitajan  sairastuessa  erityisasiantuntija  Ritva Miesmaa puh. 0505180591 (ikääntyneet)/ Anitta Keskitalo puh. 050 3102995 (alle 65-vuotiaat) arkisin klo 9-15 ja muina aikoina Laitilan terveyskeskusosasto  puh 0406583051.  Kiireellisessä hätätilanteessa voi soittaa hätänumeroon  112.

Yleistä tietoa koronaviruksesta saa THL:n sivuilta www.thl. fi tai valtakunnallisesta puhelinneuvonnasta puh. 0295 535 535. Neuvonta palvelee arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15. 

Mikäli  teillä  on  huoli  omasta  tai  omaishoidettavan  arjesta  selviytymisestä  (esim.  ruokakauppa-asioinnissa) tai ette saa apua alle 70-vuotiailta omaisiltanne, tuttaviltanne tai naapureiltanne, voitte ottaa yhteyttä Laitilan kaupungin ikäihmisten palvelujen puhelinnumeroon 040-6281112 arkipäivisin klo 9-15. Tästä puhelinnumerosta  ei anneta terveysneuvontaa.

Jos teillä on vaikeat oireet koronaviruksen johdosta, joiden kanssa ette pärjää, voitte olla yhteydessä:

 • virka-aikaan Laitilan terveyskeskukseen puh. 02 85018301
 • Turun alueen yhteispäivystykseen puh. 02 313 8800

THL:n ohjeiden mukaan tartuntariskiä voi vähentää mm. hyvällä hygienialla:

 • pese kätesi saippualla huolellisesti ja usein
 • käytä alkoholipohjaista  käsihuuhdetta, jos et voi pestä käsiäsi
 • älä koskettele  silmiäsi, nenääsi tai suutasi
 • yski ja aivasta hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan. Laita käytetty nenäliina heti roskiin
 • jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta hihaan, älä käsiisi

TIEDOTE 25.3.2020 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

•  Perhekeskuksen perhevalmentaja, perhetyöntekijät ja perheneuvolan työntekijät toimivat Laitilan kaupungin lapsiperheiden tukena ja miettivät yhdessä perheiden kanssa ratkaisuja akuutteihin tilanteisiin poikkeusolosuhteiden aikana. Kysymyksiä, joita heidän kanssaan voi yhdessä ratkoa, ovat esimerkiksi seuraavat: Voinko viedä lapseni päivähoitoon tai kouluun? Miten muuttunut arki saadaan sujumaan lapsen kanssa? Miten lapsen kanssa voi puhua koronaepidemian aiheuttamista tunteista?  

 • Psykiatrinen sairaanhoitaja Merja Lemmetti, puh. 040-5211182 (ma-to 8-16, pe 8-15) 
 • Psykologi, Hanna Ala-Nissi puh. 040-1209068 (ti-to 8-16) 
 • Perhevalmentaja Hanna Aalto 050-520 6475 
 • Perhetyöntekijä, sairaanhoitaja Karoline Haanpää 040 663 0143 
 • Perhetyöntekijä Riina Iso-Pärnä 040-549 0084 

Laitilan kaupunki toivoo, että kaupunkilaiset ovat omassa kaupungissa, kun tekevät etätöitä, eivätkä siirry etätöihin muissa kunnissa sijaitseviin vapaa-ajanasuntoihin/kesämökeille. 

 ----------------------------------------------------------------------

TERVEYSPALVELUT

Koska koronatilanne Laitilassa on rauhallinen, infektiovastaanottomme toimii ma 25.5.20 alkaen jatkossa vain aamupäivisin klo 8-11.

Terveydenhuollon suuren kuormituksen vuoksi toivomme, etteivät hyväkuntoiset hengitystieoireiset ottaisi yhteyttä puhelimitse, vaan katsovat ohjeita Omaolo-sivustolta https://www.omaolo.fi/sairaanhoitopiirin verkkosivuilta http://www.vsshp.fi/fi/Sivut/Koronavirusepidemia-2020.aspx tai THL:n sivuilta www.thl.fi . Yleistä tietoa koronaviruksesta saa valtakunnallisesta neuvontanumerosta puh. 0295 535 535.

Jos sinulla on vaikeat oireet, joiden kanssa et pärjää, voit olla yhteydessä:

 • Virka-aikaan omalle terveysasemallesi puh. 02 85018301 tai työterveyshuoltoosi
 • Turun alueen yhteispäivystykseen puh. 02 313 8800

Huomioithan terveyspalvelujen osalta:

 • Et voi tulla yksilövastaanotoille kipeänä. Mikäli sinulla on vähäänkään flunssan oireita, peruutathan vastaanottoaikasi. Tämä koskee KAIKKIA yksilövastaanottoja; lääkärikäynnit, hoitajien vastaanotot, fysioterapia, toimintaterapia, hammashuolto, mielenterveyspalvelut, neuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, sekä sosiaalipuolen vastaanotot.
 • Yli 70-vuotiaiden kiireettömät vastaanotot, mm. lääkärinvastaanotot, jalkahoidot ja fysioterapiat peruutetaan toistaiseksi.
 • Fysioterapian ryhmät on peruttu ja fysioterapian kuntosali on suljettu.
 • Terveyskeskuksen apuvälinelainaamo on auki normaalisti klo 8.30 – 10.00. 

Terveyskylän koronabotti auttaa arvioimaan koronavirustartunnan todennäköisyyttä

Koronabotti linkki 23.3.2020

Koronabotti on kysely, joka ohjaa ja antaa neuvoa COVID-19 koronavirusaltistukseen ja -oireisiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi HUS Psykiatrian asiantuntijat ovat valmistaneet henkisen tuen ohjelman koronavirustilanteen aiheuttamien huolien ja ahdistuksen käsittelemiseksi.


SUUN TERVEYDENHUOLTO

Toistaiseksi ei voi varata aikaa kiireettömään hoitoon. Suun terveydenhuolto hoitaa ainoastaan kiireellisessä hoidon tarpeessa ylähengitystieoireisia potilaita. 

 Kiireettömät hoitoajat perutaan, jos:

·       sinulla on hengitystieinfektion oireita (yskää, nuhaa ja /tai kuumetta. Koskee myös lieviä oireita) 

·       olet ollut 14 vrk edeltävästi ulkomaanmatkalla lähipiirissä on todettu koronavirusta, jonka kanssa olet ollut kontaktissa

Mikäli sinulla on jo hoitoaika, ota yhteyttä hammashoitolan ajanvaraukseen p. 02 -8501 8304, JOS  

 • olet yli 70-vuotias
 • sinulla on jokin pitkäaikaissairaus
 • kuulut riskiryhmään 

Kaikkien hammashuollon asiakkaiden on syytä varautua aikojen peruuntumiseen tai muutoksiin jopa saman päivän aikana. 

MUUT SOTE-PALVELUT

KAUPUNGIN MUUT PALVELUT Kaupungin vaihteen puh. 02 85 011

 • SULJETTUNA 13.5.2020 asti: kaupungintalo, kaupunginkirjasto, nuokkari, kaikki kaupungin ylläpitämät liikuntapaikat, mukaan lukien uimahalli, frisbeegolfrata, Jääkukko kuntosaleineen sekä rantasaunat.
 • Kaupungintalon ovet avautuvat asiakkaille 14.5.2020 alkaen. Asiointipiste Avitus avautuu pe 15.5. Helatorstain jälkeisenä pe 22.5. kaupungintalo on aiemmin päätetyn mukaisesti suljettu. Valtion ohjeiden mukaisesti etätyöskentelyä edelleen suositaan, joten kaikki viranhaltijat eivät välttämättä ole kaupungintalolla tavattavissa. Varaathan siis ajan viranahaltijalta asiointiasi varten (yhteystietoluettelo). Kokoustiloissa ei vielä järjestetä ulkopuolisten kokouksia, vaan tilat ovat kaupungin viranhoitokokouksiin käytössä sekä tarvittaessa muiden julkisten yhteistyökumppaneiden kokousten käytössä touko-kesäkuun ajan. Heinäkuussa on kaupungintalolla sulkuaika perinteiseen tapaan. Kaupungintalolla asioivia pyydetään ottamaan korona-aikaiset ohjeistuksen huomioon turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta. Kaupunki seuraa valtiolta tulevia ohjeistuksia ja toteuttaa plaveluiden avaamistoimenpiteitä ohjeistusten mukaisesti.
 • Asiointipiste Avitus: asiointi.avitus@laitila.fi / puh. 040 5414132
 • Kaupungin työntekijät ovat pääsääntöisesti tavoitettavissa puhelimitse tai sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)laitila.fi. Puhelinluettelo on osoitteessa https://laitila.yhteystiedot.fi/
 • Sivistystoimen tiedotteet on luettavissa Laitilan kaupungin sivistystoimen Facebook-sivuilla.
 • Laitilan kaupunginkirjaston tiedote 1.4.2020: Kirjaston palautusluukku on suljettu toistaiseksi. Tämän lisäksi olemme AVI:n suosituksesta päättäneet luopua myös kirjakassipalvelusta. Näillä toimilla pyritään ensisijaisesti suojelemaan sekä kirjaston asiakkaiden että henkilökunnan terveyttä. Kaikkien välillä 18.3.-13.5.2020 erääntyvien lainojen eräpäivät siirretään kiinnioloajan ylitse, eikä sulun aikana kerry myöhästymismaksuja. Palautuksella ei siis ole kiirettä. Myös varausten noutoaikaa jatketaan. Voit takistaa lainojesi tilanteen verkkokirjastosta https://vaski.finna.fi
 • Rakennus- ja ympäristönsuojelun asiat poikkeustilan aikana: oma sivunsa
 • Kirjastojen tilat avautuvat laajemmin vasta 1.6.2020, joten toukokuun ajan lainaus tapahtuu erityisjärjestelyin. Kirjaston ollessa suljettuna tarjoamme mahdollisuuden lainata aineistoa kirjakassipalvelun kautta. Voit tarkistaa aineiston saatavuuden etukäteen verkkokirjastosta vaski.finna.fi tai kysyä saatavuudesta tilausta tehdessäsi. Otamme vastaan tilauksia sähköpostilla kirjasto@laitila.fi tai puhelimitse arkisin klo 9-15 puh. 040 485 3543 / 040 662 6893. Keräämme toiveesi mukaisen aineiston muovipussiin, jonka voit noutaa sovittuun aikaan kirjaston henkilökunnan ovelta. Noudata henkilökunnan antamia ohjeita kassia noutaessasi. Muista turvaväli!

 • Suljetut ulkoliikuntapaikat avataan käyttäjille 14.5. kokoontumisrajoituksia noudattaen. Yli 10 hengen kokoontumiset ovat kiellettyjä 31.5. asti, jonka jälkeen 1.6. lähtien kokoontumisrajoitus koskee yli 50 hengen kokoontumisia toistaiseksi. HUOM! Tämä 50 hengen kokoontumisrajoitus arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä, ja tarvittaessa muutetaan! Seurat ja järjestöt saavat alkaa pitämään yhteisharjoituksia seuraavin ehdoin:

 1. Kokoontumisrajoituksia noudatetaan
 2. useampia pienryhmätreenejä saa järjestää yhtä aikaa, kunhan treenien ohjaajat ja vastuuhenkilöt huolehtivat osallistujien riittävistä etäisyyksistä ja ryhmät ovat selvästi omia ryhmiään
 3. treenien aloittaminen ja lopettaminen tulee järjestää siten, että esim. parkkipaikoilla ihmisten määrä ei ylitä kokoontumisrajoituksia.
 4. Lähikontakteja ei saa tulla
 5. Käsihygieniasta huolehtiminen ennen ja jälkeen harjoitusten
 6. Huomioidaan 1 m turvavälit toisiin 

OPETUS JA VARHAISKASVATUS

 • Uusimmat tiedotteet sivun alussa
 • Perusopetus ja muut sivistystoimen palvelut: Heli Kiertokari-Laitinen puh. 050 5180 588
 • Varhaiskasvatus: Taija Jalonen puh. 044 585 6806
 • Vakka-Suomen musiikkiopiston tiedote 5.5.2020 pdf-muodossa

TE-PALVELUT

Henkilöasiakkaitten valtakunnallinen puhelinpalvelu ma-pe klo 9-16.15: suomi puh. 0295 025500 / ruotsi puh. 0295 025510 / englanti puh. 0295 020713. Varsinais-Suomen TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut: puh. 0295 044502

KELA

Koronaviruksen takia suosittelemme asiointia verkossa tai puhelimitse. Ohjeet ja ajankohtaiset tiedot: www.kela.fi.

YRITTÄJÄT

Koronainfo elinvoiman sivuilla